main logo

Academi Arweinyddiaeth Ddigidol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA99682
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, 31 wythnos
3 awr yr wythnos – 13/09/24 – 11/07/25 – dydd Gwener 9:00-12:00
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
13 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
11 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Trawsnewid Digidol a Digideiddio yn newid y ffordd mae sefydliadau’n gweithredu. Efallai na fyddai’r hyn sydd wedi gweithio yn y gorffennol yn parhau i weithio yn yr oes lle bo rhagor o systemau digidol, data mawr a Deallusrwydd Artiffisial. Yn y meysydd hyn a rhagor, nid oes posib gorbwysleisio pwysigrwydd Arwain Digidiol. Bydd y cwrs hwn yn addysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Arwain Digidol yn dda, a sut i lywio trwy'r cyfleoedd a'r heriau niferus y gallech eu hwynebu yn y dyfodol, neu hyd yn oed ar hyn o bryd.

Fel rhan o’r cwrs byddwch yn cael y cyfle i astudio a chyflawni Tystysgrif Lefel 4 ILM mewn Arwain a Rheoli.

Byddwch yn astudio’r meysydd canlynol -

Cyflwyno Arweinyddiaeth Ddigidol

● Beth yw Trawsnewid Digidol a Digidoleiddio?
● Y tri piler - pobl, prosesau a thechnoleg
● Deallusrwydd Artiffisial a Data Amser Real

Buddion Dull Arwain Digidiol

● Arloesi
● Ymgorffori Technoleg
● Integreiddio Systemau Etifeddiaeth
● Datblygu Diwylliant Digidol
● Galluogi Cynhyrchedd
● Bodlonrwydd Cwsmeriaid
● Effeithlonrwydd

Sgiliau Arweinyddiaeth Ddigidol

● Sgiliau Cyfathrebu
● Gweledigaeth
● Llythrennedd Digidol ac Ymwybyddiaeth
● Meddwl yn Strategol
● Meddwl yn Arloesol
● Creadigrwydd
● Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
● Cymryd Risgiau
● Addasrwydd
● Rheoli Prosiectau
● Rheoli Newid
● Sgiliau Data a Gwneud Penderfyniadau’n Ymwneud â Data
● Diogelwch ac Uniondeb

Deall Rôl Rheoli i Wella Perfformiad Rheoli

● Nodau ac Amcanion
● Cyfrifoldebau
● Sgiliau Rhyngbersonol a Chyfathrebu
● Asesu Perfformiad
● Datblygiad Personol

Aflonyddu Digidol

● Cyfleoedd a Bygythiadau
● Archwiliad Sefydliadol/Gwiriad Iechyd/Asesiad risg

Creu Strategaeth Ddigidol

● Gosod Gweledigaeth
● Dangosyddion Perfformiad Allweddol/Nodau ac Amcanion
● Amserlenni
● Rhanddeiliaid
● Bwlch y Sgiliau Digidol

Cynllun Gweithredu Digidol

● Datblygu
● Deall Rhwystrau
● Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
● Sut Mae Llwyddiant yn Edrych?
● Gweithredu

Rheoli Newid Digidol

● Cyfathrebu
● Cydweithio
● Perswâd
● Buddion a Risgiau
● Modelau Rheoli Newid
● Cynllun Gweithredu Newid
● Offer Defnyddiol

Rheoli a Gweithredu Newid yn y Gweithle

● Rhesymau dros Newid
● Dadansoddiad Amgylcheddol a Sefydliadol
● Buddion a Risgiau
● Cynllun Gweithredu Newid

Rheoli Prosiectau Digidol

● Methodolegau Darbodus ac Ystwyth
● Egwyddorion
● Sgiliau a Gwybodaeth
● Cynllunio
● Mapio Ffrwd Gwerth
● Cyflwyno
● Offer Defnyddiol
● Mesur Canlyniadau

Arweinyddiaeth Flaengar

● Arwain yn ôl Esiampl
● Cyfathrebu Strategol ac Alinio Strategol
● Ysbrydoledig
● Dathlu Llwyddiant

Cyfathrebu Gwaith Rheoli

● Y Gylchred Gyfathrebu
● Tôn, Iaith, a Lefel Ffurfioldeb
● Dulliau Cyfathrebu Effeithiol
● Gwerthuso Sgiliau a Gallu Cyfathrebu
● Casglu a Dadansoddi Adborth

Mewnwelediadau Data ac Adrodd Straeon Digidol

● Deall eich Data
● Nodi Mewnwelediadau Digidol Defnyddiol
● Defnyddio Adrodd Straeon Digidol yn Effeithiol

Diogelwch ac Uniondeb

● Seiberddiogelwch ac e-Ddiogelwch
● Peirianneg Gymdeithasol

Technolegau Trawsnewidiol a Sganio’r Gorwel

● Technolegau a Thueddiadau Newydd
● AI a Data Mawr
● Roboteg ac Awtomatiaeth
● AR/VR ac Efelychiad
● Technolegau Cwmwl a Rhyngrwyd Pethau (IoT)
● Cyfrifiadura Cwantwm
● Systemau wedi’u Dosbarthu a Chadwyn Bloc
● Biotechnoleg
● Deunyddiau Ymatebol a Chlyfar
● Nanodechnoleg
● Dim Cod ac AI
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid. Mae amrywiaeth o adnoddau dysgu yn cael eu defnyddio, fel –
● Deunyddiau darlithoedd
● Trafodaethau rhyngweithiol
● Hyfforddiant digidol
● Fideos
● Enghreifftiau ac astudiaethau achos
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Fodd bynnag, dylech naill ai fod yn ddarpar reolwr/arweinydd, yn rheolwr/arweinydd newydd, neu’n rheolwr/arweinydd profiadol.
Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i’ch helpu i ddeall egwyddorion trawsnewid digidol a phwysigrwydd arwain digidol. Bydd o fudd i chi yn eich datblygiad personol ac yn eich helpu i ddatblygu eich gyrfa ymhellach.
£999
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?