main logo

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n arwain ar ddatblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector Ôl-16 yng Nghymru.

Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg cynhwysol sydd o’r radd flaenaf.

Er mwyn hwyluso darpariaeth y Coleg, mae gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi’i rannu’n ganghennau lleol.

Nod y canghennau yw cefnogi gwaith y Coleg a gweithredu fel pwynt cyswllt uniongyrchol ar gyfer myfyrwyr a staff.

Wedi’i sefydlu ym mis Medi 2020, mae Cangen Cambria yn gweithio’n barhaus i ehangu a datblygu darpariaeth academaidd a chymdeithasol cyfrwng Cymraeg y coleg.

Yn weithredol ar bum safle’r coleg, mae gwaith y gangen yn cynnwys hwyluso a threfnu digwyddiadau, gweithgareddau, cyflwyniadau ac adnoddau cyfrwng Cymraeg a datblygu llwybrau gwaith perthnasol ar gyfer dysgwyr addysg bellach a phrentisiaid.

Gweledigaeth y gangen yw cynyddu defnydd o’r Gymraeg a chyfoethogi cyfleoedd cyfrwng Cymraeg y dysgwyr.

Bob blwyddyn, mae’r coleg yn penodi criw o ddysgwyr brwdfrydig i gefnogi gwaith y Swyddog Cangen ac i hyrwyddo cyfleoedd cyfrwng Cymraeg a dwyieithog y coleg.

Nod y cynllun yw sicrhau rhwydwaith o lysgenhadon ledled Cymru i annog defnydd y Gymraeg. Ym mis Medi, penodwyd wyth llysgennad Cymraeg Addysg Bellach ar gyfer y flwyddyn academaidd 2022/23.

Bydd y Coleg yn chwilio am Lysgenhadon newydd ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd 2023/24, felly os oes gennych ddiddordeb neu efo unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r rôl yna e-bostiwch ania.jones@cambria.ac.uk

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae nifer o gyfleoedd i astudio’n ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg yn y coleg gan gynnwys:

Cyfle i astudio modiwlau’n ddwyieithog

Profiad gwaith mewn safle dwyieithog neu Gymraeg

Cwblhau aseiniadau ac arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg

Dosbarthiadau tiwtorial Cymraeg

Tiwtor Cymraeg

Adnoddau Cymraeg

Rhestrau termau dwyieithog

Profiad Dysgwyr

Carys Morgan Web

Carys Morgan
Llysfasi

Amaethyddiaeth

Fy enw i ydy Carys Morgan. Dwi’n astudio Amaethyddiaeth lefel 3 yn y coleg ac yn gweithio fel Llysgennad Cymraeg ar safle Llysfasi. Cymraeg yw fy iaith gyntaf ac er fy mod i’n dysgu’n ddwyieithog ar fy nghwrs, mae gallu gwneud peth o fy ngwaith yn Gymraeg yn wych ac yn help mawr imi. Mae’n grêt gallu dewis pa adnoddau neu pa ddarnau o’r cwrs dwi’n eu gwneud yn Gymraeg ac mae fy nhiwtoriaid wastad yn help mawr yn hynny o beth. Dwi’n mwynhau dysgu yn y Gymraeg oherwydd dyna beth sy’n naturiol imi – ges i fy holl addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn Llysfasi, mae yno gymuned Gymraeg glos iawn a dwi’n lwcus hefyd bod rhan fwyaf o’m hathrawon i’n gallu siarad Cymraeg.

Dysgwch Ragor
Catrin Morris

Catrin Morris
Chweched Glannau Dyfrdwy
Safon Uwch

Helo! Fy enw i ydi Catrin a dwi’n fyfyriwr yn Chweched Ddosbarth Glannau Dyfrdwy. Dwi’n astudio Busnes, Saesneg, ac Astudiaethau Ffilm. Dwi hefyd yn Llysgennad Cymraeg, sydd yn dod â llawer o gyfleodd arbennig i mi. Ers i mi ymuno, dwi wedi cyfarfod llawer o ddysgwyr eraill sy’n gallu siarad Cymraeg, ac rydyn ni’n cyfarfod yn aml yn gwneud gweithgareddau hwyliog. Mae hyn yn bwysig iawn i mi fel person iaith gyntaf Cymraeg ac mae’r coleg yn fy helpu i’n ddwyieithog. Mae’r coleg hefyd yn rhoi’r cyfle i mi gyflwyno fy ngwaith yn Gymraeg, ac yn cynnig gwasanaeth cyfieithu arbennig felly mae hyn yn gysur mawr. Mae llawer o gefnogaeth o fy nghwmpas gan gynnwys tiwtor personol Cymraeg ac adnoddau a chymorth cyfrwng Cymraeg. Dwi’n edrych ymlaen at le eith y Gymraeg a fi yn y dyfodol!

Dysgwch Ragor
Max Bentley

Max Bentley
Chweched Glannau Dyfrdwy
Safon Uwch

Haia! Max ydw i a dwi’n Llysgennad Cymraeg yn chweched Glannau Dyfrdwy. Dwi’n astudio’r Gyfraith, Hanes a Gwleidyddiaeth. Mae’r coleg wedi rhoi’r cyfle i mi gymryd rhan mewn llawer o bethau fel sesiwn tynnu lluniau i hyrwyddo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gweithio ar stondin Cymraeg yn ystod un o’n nosweithiau agored. Mae’n grêt cael y dewis o gyflwyno fy ngwaith yn Gymraeg a chael y cyfle i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bod yn ddwyieithog yn hynod o bwysig i mi gan ei fod yn agor drysau i bob mathau o wahanol gyfleoedd. 

Dysgwch Ragor
Ifan Martin

Ifan Martin
Glannau Dyfrdwy
Peirianneg

Daisy Williams

Daisy Williams
Chweched Iâl
Safon Uwch

Dafydd Edwards

Dafydd Edwards
Chweched Iâl
Safon Uwch

Placeholder image of a headshot

Owain Jones
Iâl
Chwaraeon

Placeholder image of a headshot

Osian Williams
Ffordd y Bers
Gwaith Trydanol

Dafydd Edwards

Dafydd Edwards
Chweched Iâl
Safon Uwch

Placeholder image of a headshot

Owain Jones
Iâl
Chwaraeon

Placeholder image of a headshot

Osian Williams
Ffordd y Bers
Gwaith Trydanol

Ifan Martin

Ifan Martin
Glannau Dyfrdwy
Peirianneg

Profiad Dysgwyr

Daisy Williams

Daisy Williams
Chweched Iâl
Safon Uwch

Carys Morgan Web

Carys Morgan
Llysfasi

Amaethyddiaeth

Fy enw i ydy Carys Morgan. Dwi’n astudio Amaethyddiaeth lefel 3 yn y coleg ac yn gweithio fel Llysgennad Cymraeg ar safle Llysfasi. Cymraeg yw fy iaith gyntaf ac er fy mod i’n dysgu’n ddwyieithog ar fy nghwrs, mae gallu gwneud peth o fy ngwaith yn Gymraeg yn wych ac yn help mawr imi. Mae’n grêt gallu dewis pa adnoddau neu pa ddarnau o’r cwrs dwi’n eu gwneud yn Gymraeg ac mae fy nhiwtoriaid wastad yn help mawr yn hynny o beth. Dwi’n mwynhau dysgu yn y Gymraeg oherwydd dyna beth sy’n naturiol imi – ges i fy holl addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn Llysfasi, mae yno gymuned Gymraeg glos iawn a dwi’n lwcus hefyd bod rhan fwyaf o’m hathrawon i’n gallu siarad Cymraeg.

Dysgwch Ragor
Catrin Morris

Catrin Morris
Chweched Glannau Dyfrdwy
Safon Uwch

Helo! Fy enw i ydi Catrin a dwi’n fyfyriwr yn Chweched Ddosbarth Glannau Dyfrdwy. Dwi’n astudio Busnes, Saesneg, ac Astudiaethau Ffilm. Dwi hefyd yn Llysgennad Cymraeg, sydd yn dod â llawer o gyfleodd arbennig i mi. Ers i mi ymuno, rwyf wedi cyfarfod llawer o ddysgwyr eraill sy’n gallu siarad Cymraeg, ac rydym yn cyfarfod yn aml yn gwenud gweithgareddau hwyliog. Mae hyn yn bwysig iawn i mi fel person iaith gyntaf Cymraeg ac mae’r coleg yn fy helpu i’n ddwyieithog. Mae’r coleg hefyd yn rhoi’r cyfle i mi gyflwyno fy ngwaith yn Gymraeg, ac yn cynnig gwasanaeth cyfieithu arbennig felly mae hyn yn gysur mawr. Mae llawer o gefnogaeth o fy nghwmpas gan gynnwys tiwtor personol Cymraeg ac adnoddau a chymorth cyfrwng Cymraeg. Dwi’n edrych ymlaen at le eith y Gymraeg a fi yn y dyfodol!

Dysgwch Ragor
Max Bentley

Max Bentley
Chweched Glannau Dyfrdwy
Safon Uwch

Haia! Max ydw i a dwi’n Llysgennad Cymraeg yn chweched Glannau Dyfrdwy. Rydw i’n astudio’r Gyfraith, Hanes a Gwleidyddiaeth. Mae’r coleg wedi rhoi’r cyfle i mi gymryd rhan mewn llawer o bethau fel sesiwn tynnu lluniau i hyrwyddo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gweithio ar stondin Cymraeg yn ystod un o’n nosweithiau agored. Mae’n grêt cael y dewis o gyflwyno fy ngwaith yn Gymraeg a chael y cyfle i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae bod yn ddwyieithog yn hynod o bwysig i mi gan ei fod yn agor drysau i bob mathau o wahanol gyfleoedd. 

Dysgwch Ragor
Ania Jones

Ania Jones
Swyddog Cangen

Helo, Ania ydw i a fi yw Swyddog Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma yn Cambria. Rhan o fy ngwaith yw cydlynu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gweithredu fel pwynt cyswllt lleol.

Ychydig amdanaf fi:

  •  Fy hoff fwyd yw caws a dwi’n llythrennol yn ei gael o efo pob dim.
  •  Dwi’n hoffi llwythi o wahanol genres o gerddoriaeth (Cymraeg a Saesneg) ond fy hoff fand yw Bwncath.
  • Mae gen i dipyn bach o obsesiwn efo ffasiwn, er mai crocs a phyjamas yw fy ffefrynnau.
  • Dwi’n mwynhau cymdeithasu ac wrth fy modd yn cyfarfod efo pobl newydd.
  • Dwi wastad yn barod i helpu ac i wrando dros baned, beth am i chi ddod draw i ddweud helô.

Rhan bwysig o fy rôl yw cefnogi darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Coleg a chynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau er mwyn hybu a hyrwyddo cymdeithasu yn Gymraeg. Dwi’n cynnal clybiau wythnosol ym mhob safle yn ystod amseroedd cinio, ac mae hwn yn gyfle gwych i bawb ddod at ei gilydd i wrando ar gerddoriaeth, trafod a mwynhau bod yn rhan o gymdeithas a diwylliant Gymraeg. Fel Swyddog Cangen mae gen i barch mawr tuag at unrhyw un sydd yn dangos diddordeb mewn dysgu Cymraeg, dwi’n sicr mai’r ffordd gorau o ddysgu yw drwy ymarfer wrth gael hwyl mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Dwi yma i sicrhau bod llais y dysgwyr yn cael eu clywed a’u gweithredu, felly dowch draw i’m cyfarfod a gallem drafod unrhyw syniadau sydd gennych chi.

Dysgwch Ragor
Keira Bell

Keira Bell
Llysgennad Y Gymraeg

Safle: Iâl

Astudio: Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu

Helo fy enw i yw Keira Bell, rwyf yn astudio Celfyddydau Perfformio Lefel 2 ar safle Iâl. Rwyf wedi cael y fraint o gael fy nethol i fod yn llysgennad Cymraeg sy’n dod â llawer o gyfleoedd arbennig i mi. Mae fy nhiwtor yn siaradwr Cymraeg rhugl sy’n dod â llawer o bleser imi, gan ei fod yn gwneud imi deimlo’n fwy cyfforddus wrth siarad gyda hi. Gan fod fy nhiwtor yn siaradwr Cymraeg mae hyn yn rhoi’r cyfle imi ddewis pa adnoddau a pha rannau o’r cwrs dwi eisiau cwblhau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cael yr opsiwn i gwblhau fy ngwaith yn Gymraeg yn dod â llawer iawn o bleser imi. Yn gymdeithasol, mae’r coleg yn darparu’r cyfle imi fynychu clwb Cymraeg lle rydym yn cael llawer o hwyl drwy gymdeithasu â siaradwyr Cymraeg eraill. Mae’r Gymraeg yn bwysig imi achos fi yw’r unig aelod o fy nheulu sy’n siarad Cymraeg, does neb ers fy hen hen Daid wedi siarad Cymraeg ac roeddwn yn teimlo ei fod yn bwysig imi wneud y mwyaf o’r cyfleoedd i siarad Cymraeg yn y coleg a thu allan i’r coleg.  Teimlaf ei bod yn bwysig cadw’r iaith yn fyw nid yn unig yn y coleg ond hefyd y tu allan iddi.

Dysgwch Ragor
Rhys Pinder

Rhys Pinder
Llysgennad Y Gymraeg

Safle: Llysfasi

Astudio: Amaethyddiaeth

Helo fy enw i yw Rhys Pinder. Rwyf yn fyfyriwr yng ngholeg Llysfasi ac rwyf yn astudio lefel 3 Amaethyddiaeth. Rwyf yn lwcus iawn i gael tiwtoriaid sy’n siarad Cymraeg sydd yn ei wneud yn haws imi barhau i ddatblygu fy sgiliau Cymraeg. Mae’n fraint hefyd imi allu cwblhau fy ngwaith ac unrhyw asesiadau drwy gyfrwng y Gymraeg sy’n haws imi am fy mod wedi derbyn fy addysg yn Gymraeg ers yn blentyn.

Dysgwch Ragor
Osian Williams

Joshua Withington
Llysgennad Y Gymraeg

Safle: Glannau Dyfrdwy

Astudio: Cyfryngau

Helo! Fy enw i yw Josh, rwyf yn astudio lefel 2 Cyfryngau ar safle Glannau Dyfrdwy. Rwyf hefyd yn Llysgennad Cymraeg i’r coleg ac ers derbyn y swydd, rwyf wedi cyfarfod nifer o fyfyrwyr cyfeillgar sydd hefyd yn siarad Cymraeg ac yn gwneud eu hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.  Yn bersonol, mae’r iaith Gymraeg yn hynod o bwysig gan fy mod wedi bod yn siarad yr iaith ar hyd fy oes, dwi’n falch iawn felly fy mod yn cael y cyfle i barhau i ddefnyddio fy Nghymraeg yn y Coleg. Mae’r Coleg hefyd yn cynnig cyfleoedd i mi ddysgu rhannau o fy nghwrs yn Gymraeg, gan gynnwys cwblhau asesiadau a gwaith ysgrifenedig sy’n helpu imi adeiladu a chynnal fy hyder i siarad Cymraeg yn broffesiynol ac yn fwy aml. Mae nifer fawr o staff y coleg yn siaradwyr Cymraeg rhugl ac maent i gyd yn mynd allan o’u ffordd i gynnwys cymaint o Gymraeg â phosibl yn y Coleg, er mwyn cyfathrebu’n well â myfyrwyr yn yr iaith maent yn teimlo’n fwy cyfforddus yn siarad. Rwyf yn edrych ymlaen at weld lle bydd y Gymraeg yn mynd â mi, pa gyfleoedd bydd yn ei gynnig, a beth gallaf fod yn ei wneud â hi yn y dyfodol!

Dysgwch Ragor
Previous slide
Next slide