main logo

Prentisiaethau: Popeth sydd angen i chi ei wybod

Play Video

Pam Dewis Prentisiaeth?

Dechreuwch eich gyrfa gyda phrentisiaeth i ennill cyflog wrth ddysgu.

Mae cwmnïau ledled Gogledd Cymru a thu hwnt yn recriwtio pobl ar gyfer prentisiaethau a hyfforddiant yn y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu gyrfa.

Fel prentis byddwch chi’n ennill cyflog wrth ddysgu, ennill sgiliau, gwybodaeth, profiad a chymwysterau cydnabyddedig ar hyd y ffordd. P’un ai rydych chi rhwng 16 ac 19 oed neu’n 20 oed neu’n hŷn, gallai ystod o opsiynau prentisiaeth fod ar gael i chi.

Mae dysgu wedi’i gyfuno rhwng y gweithle o dan oruchwyliaeth hyfforddwyr cymwys gyda hyfforddiant yng Ngholeg Cambria i gefnogi hynny.

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ddechrau eich gyrfa ac agor y drws i ragolygon cyflogaeth cyffrous yn y dyfodol!

Prif Fanteision

Ennill cyflog

Cael hyfforddiant

Ennill cymhwyster cydnabyddedig

Datblygu sgiliau wrth weithio

Gwyliau â thâl

*Mae prentisiaethau Lefel 2 a 3 wedi'u hariannu i bob oedran

Mae modd ariannu prentisiaethau uwch ar gyfer pob oedran (yn amodol ar feini prawf cymhwysedd).

Mae prentisiaid yn cael eu hyfforddi yn y gwaith ac yn y coleg. Bydd faint o amser rydych yn ei dreulio yn y coleg yn dibynnu ar ba brentisiaeth rydych yn ei dilyn.

* Gall meini prawf cymhwysedd eraill fod yn berthnasol (fel amser yn y swydd).

Gweld Pob Maes Pwnc

Sgiliau Hanfodol

Mae sgiliau hanfodol yn rhan bwysig o’ch prentisiaeth. Eu nod yw gwella eich llythrennedd, rhifedd a’ch llythrennedd digidol. Maent yn eich helpu chi i gyflawni eich prentisiaeth ac maen nhw ar gael hyd at Lefel 3, yn dibynnu ar y cymwysterau sydd gennych chi yn barod (a’r brentisiaeth rydych chi’n ei dilyn).

Mae pob prentis yn cael asesydd sy’n cefnogi eich dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost