main logo

Sut i Wneud Cais

a student on their mobile phone outside of the college
Sut i wneud cais ar gyfer cwrs coleg 16-18

Gallwch chi wneud cais am eich cwrs delfrydol wrth glicio ar y botwm “Gwnewch Gais Rŵan”. Mae’r botwm “Gwnewch Gais Rŵan” i’w gweld yn adran gwybodaeth am y cwrs ar dudalen y cwrs perthnasol.

Wrth glicio’r botwm bydd y ffurflen cofrestru ar-lein yn ymddangos, bydd angen i chi wneud cyfrif (neu fewngofnodi i’ch cyfrif presennol os oes gennych chi gyfrif yn barod).

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin a sicrhewch eich bod yn cwblhau pob adran o’r ffurflen gais. Os bydd gwybodaeth ar goll bydd yn amharu ar amser prosesu eich cais.

Sicrhewch eich bod wedi darllen gofynion mynediad y cwrs cyn gwneud cais. Bydd eich cais yn cael ei ddal yn ôl os ydych yn gwneud cais am gwrs y mae eich graddau TGAU terfynol/disgwyliedig yn rhy uchel neu’n rhy isel ar ei gyfer.

Sut i wneud cais ar gyfer Safon Uwch

Er mwyn gwneud cais ar gyfer cyrsiau Safon Uwch, dewiswch dri phwnc. Bydd pob myfyriwr Safon Uwch yn astudio Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch fel pedwerydd cymhwyster Safon Uwch.

I gofrestru ar gwrs Safon Uwch mae gofyn bod gennych chi o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith gyntaf a Mathemateg. Yn ogystal, bydd angen i chi wirio’r gofynion mynediad pwnc-benodol yn y proffiliau cwrs isod’.

Os ydych chi’n disgwyl cael o leiaf 6 gradd A* (8/9) yn eich TGAU yna efallai y byddwch chi’n dymuno ystyried dewis pwnc ychwanegol yn ogystal â’r 3 ydych chi wedi’u dewis eisoes.

Os bydd disgwyl i chi gyflawni o leiaf 5 gradd A*/A (7/9) ac yn dymuno ystyried pwnc ychwanegol, yn ogystal â’r 3 ydych chi wedi’u dewis eisoes, yna bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i drafod hyn fel rhan o’r broses ymgeisio.

Wrth ystyried y nifer o bynciau Safon Uwch yr hoffech eu astudio, cofiwch bod pob dysgwr Safon Uwch yn cael eu cofrestru’n awtomatig ar y cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae hwn yn cyfrif fel pwnc Safon Uwch ychwanegol.

Pan rydych chi’n darganfod y pynciau rydych chi am wneud cais amdanyn nhw cliciwch “Ychwanegu at y rhestr fer” ar gyfer pob un o’r pynciau hynny, gan sicrhau eich bod wedi dewis y cyrsiau cywir ar gyfer y safle cywir (Glannau Dyfrdwy neu Iâl). Pan rydych chi wedi ychwanegu’r pynciau rydych chi am wneud cais amdanyn nhw at eich rhestr fer, gallwch chi glicio “Gwnewch Gais Rŵan”.

Wrth glicio’r botwm bydd y ffurflen cofrestru ar-lein yn ymddangos, bydd angen i chi wneud cyfrif (neu fewngofnodi i’ch cyfrif presennol os oes gennych chi gyfrif yn barod).

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin a sicrhewch eich bod yn cwblhau pob adran o’r ffurflen gais. Os bydd gwybodaeth ar goll bydd yn amharu ar amser prosesu eich cais.

Sut mae'r Broses Ymgeisio yn Gweithio

DEWCH O HYD I'CH CWRS A GWNEWCH GAIS AR-LEIN

Pan rydych chi wedi darganfod y cwrs perffaith rydych am ei astudio gallwch chi wneud cais yn uniongyrchol ar-lein.

Ffurflen Cam 2

Ar ôl i ni gael eich cais, byddwch chi'n cael e-bost gyda ffurflen i'w chwblhau. Enw'r ffurflen hon ydy Ffurflen Cam 2. Llenwch y ffurflen ac anfonwch hi yn ol atom ni.

Penderfyniad am gynigion

Ar ôl i ni gael eich Ffurflen Cam 2, bydd eich cais yn cael ei basio i'r timau cwricwlwm. Ar y cam hwn efallai y bydd y timau cwricwlwm eisiau trafod eich cais gyda chi.

Os yw'r timau cwricwlwm am siarad â chi am eich cais cyn rhoi cynnig i chi efallai y byddan nhw'nn cysylltu â chi dros y ffôn o rif nad ydych chi'n ei adnabod (mae'n debygol o fod yn rif 01978). Cadwch lygad ar eich ffôn ac atebwch yr alwad er mwyn i ni allu prosesu eich cais yn gyflym.

Os ydy eich cais yn llwyddiannus byddwch chi'n cael e-bost a fydd yn cynnwys eich cynnig. Mae hyn yn golygu bod gennych chi le ar gwrs gyda ni os rydych chi'n bodloni'r gofynion mynediad.

DIWRNOD AGORED/RHAGFLAS

Dewch i'n digwyddiad Diwrnod Myfyrwyr Newydd ym mis Mehefin i gael rhagflas o'r coleg a'ch cwrs. Peidiwch â phoeni, byddwn ni'n anfon e-bost atoch chi gyda threfniadau'r diwrnod.

Cadarnhau eich lle

Cyn i chi ddechrau eich cwrs byddwn ni’n gofyn i chi gadarnhau eich lle gyda ni. Mae gwneud hyn yn golygu ein bod ni'n gwybod eich bod chi eisiau eich lle ar y cwrs. Byddwn ni mewn cysylltiad i roi arweiniad i chi ar yr hyn y bydd angen i chi ei wneud yn nes at yr amser.

Gwybodaeth am eich dyddiad dechrau

Byddwch chi'n cael e-bost a fydd yn cynnwys eich dyddiad dechrau a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol. Nodwch y byddwch chi dim ond yn cael yr e-bost hwn ar ôl i chi gadarnhau eich lle.

A oes angen cymorth arnoch i wneud cais?

Os hoffech chi drafod y broses, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu mae’n well gennych chi gwblhau ffurflen gais ar bapur, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau ar admissions@cambria.ac.uk neu ffoniwch ni ar  0300 30 30 007, neu defnyddiwch ein cyfleuster Sgwrsio Byw ar wefan y coleg.

Cwestiynau Cyffredin

Dim ond un cais ar gyfer pob person y gallwn ni ei brosesu ar unrhyw un adeg. Nid ydy hyn yn golygu na allwch newid eich meddwl a gwneud cais am rywbeth arall. Os oes gennych chi gais gweithredol a’ch bod chi’n newid eich meddwl ar y cwrs rydych chi am wneud cais amdano, anfonwch e-bost at admissions@cambria.ac.uk neu defnyddiwch y cyfleuster Sgwrsio Byw ar wefan y coleg neu ffoniwch 0300 30 30 007 a gofynnwch am y Tîm Derbyniadau a byddwn ni’n newid eich cais i chi.

Dylech chi wneud cais am 3 chymhwyster Safon Uwch. Mae pob dysgwr Safon Uwch yn cael eu cofretru’n awtomatig ar y cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ac mae hwn yn cyfrif fel pwnc Safon Uwch ychwanegol.

Os ydych chi’n disgwyl cael o leiaf 6 gradd A* (8/9) yn eich TGAU yna efallai y byddwch chi’n dymuno ystyried dewis pwnc ychwanegol.

Os bydd disgwyl i chi gyflawni o leiaf 5 gradd A*/A (7/9) ac yn dymuno ystyried pwnc ychwanegol, yna bydd aelod o staff yn cysylltu â chi i drafod hyn fel rhan o’r broses ymgeisio.

Er mwyn dechrau ym mis Medi gallwch chi wneud cais o ganol mis Tachwedd y flwyddyn cyn ydych chi i fod i ymuno â ni.

Mae ceisiadau ar agor tan ddechrau mis Hydref.

Byddwn ni’n eich cynghori chi i wneud cais cyn gynted â phosib oherwydd mae ein cyrsiau yn llenwi’n sydyn.

Anfonwch e-bost at admissions@cambria.ac.uk neu defnyddiwch y cyfleuster Sgwrsio Byw ar wefan y coleg neu ffoniwch 0300 30 30 007 a gofynnwch i siarad â’r Tîm Derbyniadau.

Anfonwch e-bost at admissions@cambria.ac.uk neu defnyddiwch ein cyfleuster Sgwrsio Byw ar wefan y coleg neu ffoniwch 0300 30 30 007 a gofynnwch am y Tîm Derbyniadau a byddwn yn cysylltu â chi ac yn cwblhau’r ffurflen gyda chi dros y ffôn. Fel arall galwch heibio unrhyw un o safleoedd y coleg i siarad â’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr.

Ar ôl i chi gwblhau a chyflwyno eich Ffurflen Cam 2, dylech chi gael cynnig dros e-bost o fewn 14 diwrnod.

Os ydy’r Timau Cwricwlwm eisiau siarad gyda chi am eich cais cyn rhoi cynnig i chi efallai y byddan nhw’n cysylltu â chi dros y ffôn o rif nad ydych chi’n ei adnabod (mae’n debygol o fod yn rif 01978).

Cadwch olwg am eu galwad er mwyn i ni allu symud eich cais yn ei flaen.

Wrth gwrs y gallwch chi! Anfonwch e-bost at admissions@cambria.ac.uk neu defnyddiwch ein cyfleuster Sgwrsio Byw ar wefan y coleg neu ffoniwch 0300 30 30 007 a gofynnwch am yr adran Derbyniadau.

Cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr i gael cyngor ac arweiniad. Anfonwch e-bost at gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 007, a gofynnwch i siarad gyda’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr neu galwch heibio un o’n safleoedd i siarad â’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr.

Ar gyfer y rhan fwyaf o’n hymgeiswyr mae ein cyrsiau llawn amser am ddim gan eu bod wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru. Ond, efallai y bydd angen i chi archebu cit, offer a gwisg ar gyfer rhai cyrsiau penodol. Mewn rhai achosion efallai bydd cymorth ariannol ar gael i’ch helpu chi i archebu’r eitemau hyn. Cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr i ddarganfod rhagor am gymorth ariannol. Anfonwch e-bost at gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk, neu ffonwich 0300 30 30 007 a gofynnwch i siarad â’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr neu galwch heibio un o’n safleoedd. Os nad ydych chi’n ddinesydd y DU/AEE gyda statws sefydlog neu os nad ydych chi wedi byw yn y DU am y 3 blynedd diwethaf, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi cwrs i astudio gyda ni. Bydd hyn yn cael ei asesu ar sail unigol yn ystod y broses Derbyniadau.

Cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr i gael cyngor ac arweiniad. Anfonwch e-bost at gwasanaethaumyfyrwyr@cambria.ac.uk  neu ffoniwch 0300 30 30 007 a gofynnwch i siarad â’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr neu galwch heibio un o’n safleoedd i siarad â’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr.

Anfonwch e-bost at IS-Support@cambria.ac.uk gan gynnwys eich enw llawn a’ch cod person er mwyn ailosod eich cyfrinair.