main logo

BSc Seiberddiogelwch Gymhwysol (Prentisiaeth Gradd)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01449
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, Prentisiaeth BSc Ran Amser, 3 Blynedd

Dydd Iau 9:00-16:00 (Safle Iâl) a Dydd Mercher 18:00-20:00 (Ar-lein)
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
25 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2026

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

(Yn amodol ar gymeradwyaeth gan Brifysgol Bangor)

Mae Prentisiaeth Gradd Ddigidol yn cynnig ffordd hyblyg i chi astudio ar gyfer gradd tra’n gweithio. Gan gyfuno gwaith ac addysg brifysgol, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ennill cyflog tra’n dysgu, mewn un o dair ffrwd arloesol.

Ariennir y cwrs hwn yn llawn. Fe’i cyflwynir gan Goleg Cambria mewn
partneriaeth â Phrifysgol Bangor, a fydd yn dyfarnu’r radd.

Mae hwn yn gwrs tair blynedd. Bydd y ddarpariaeth yn cynnwys 9 awr yr wythnos ym Mlwyddyn 1 a’r un fath ar gyfer Blwyddyn 2 a 3 - i’w rhannu dros un diwrnod 6-awr ac un noson 3-awr. Darperir y cwrs yng Ngholeg Cambria ar gyfer
Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2, a Blwyddyn 3 ym Mhrifysgol Bangor.

Gellir gweld y cynnwys ar gyfer pob blwyddyn isod.

BSc mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol - H115

Blwyddyn 1
Cyflwyniad i Rwydweithiau (20 credyd)
Hanfodion Rhwydwaith Ardal Leol (20 credyd)
Cyflwyniad i Raglennu (20 credyd)
Diogelwch a Moeseg Data gydag Unix (20 credyd)
Technolegau Gwe (10 credyd)
Sgiliau ymchwil ac astudio (10 credyd)
Dysgu seiliedig ar gyflogadwyedd 1 (20 credyd)

Blwyddyn 2
Diogelwch Rhwydweithiau (20 credyd)
Diogelwch a Rhwydweithio Menter (20 credyd)
Cyflwyniad i Ganolwedd (10 credyd)
Gweinyddion Gwe a Dilysu (gan gynnwys Sgriptio) (20 credyd)
Rheoli Prosiectau ar gyfer Gweithwyr Cyfrifiadurol Proffesiynol (10 credyd)
Sgiliau ymchwil ac astudio (20 credyd)
Dysgu seiliedig ar gyflogadwyedd 1 (20 credyd)

Blwyddyn 3
Rhaglennu Menter a Busnes (20 credyd)
Mathemateg ar gyfer Cryptograffeg (10 credyd)
Profion Treiddio (20 credyd)
Peirianneg Meddalwedd (20 credyd)
Astudio yn y Gwaith: PESTLE (gan gynnwys GDPR) (20 credyd)
Astudio yn y Gwaith: Datrysiad Diogelwch Uwch (30 credyd)
Bydd deunydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o ddarpariaeth ac aseiniadau yn y coleg ac ar-lein, ac asesiadau yn y gwaith
Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau o hunan-astudio, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir
Cymhwyster Galwedigaethol lefel 3 gyda phroffil gradd TTT o leiaf, 3 chymhwyster Safon Uwch gyda phroffil gradd D neu uwch, Diploma Mynediad i AU, i gynnwys 45 credyd Lefel 3 y mae’n rhaid i 30 ohonynt fod ar lefel Teilyngdod neu uwch NEU brofiad priodol a’r gallu i astudio a gweithredu ar Lefel 4. Asesir pob ymgeisydd fesul achos yn dibynnu ar eu profiad perthnasol unigol. Cysylltwch â ni os ydych yn ansicr a ydych yn bodloni’r gofynion mynediad.

Bydd angen i ddysgwyr ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar lefel 3 o leiaf oni bai bod gan y dysgwr TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.

Mae angen I fyfyrwyr fod yn gweithio yn llawn amser neu’n rhan-amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) mewn swydd briodol.
Bydd graddedigion sy’n cwblhau’r BSc mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol yn llwyddiannus yn gallu dangos gwybodaeth gadarn am gysyniadau a sgiliau peirianneg meddalwedd a chyfrifiadura.

Gall y sgiliau a gynigir fel rhan o’r cwrs hwn roi cyfle i raddedigion weithio mewn sawl maes gwahanol o’r sectorau peirianneg meddalwedd a chyfrifiadura
Ariennir y cwrs hwn yn llawn, yn amodol ar gadarnhad gan CCAUC, sy’n cynnwys ffioedd dysgu llawn y cwrs o £27,000, (£9,000 y myfyriwr y flwyddyn, dros 3 blynedd)

Cod UCAS : H115
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored – Llaneurgain
16/03/2024

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi ddod i gymryd cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?