main logo

Diploma Lefel 3 mewn Datblygu Gemau a TG (Uwch)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51292
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs 2 flynedd lawn amser.
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae astudio Datblygu Gemau a TG yng Ngholeg Cambria yn eich galluogi i weithio gyda chynnyrch arloesol a thechnoleg newidiol yn y sector sy’n tyfu gyflymaf yn y byd. Mae’n eich rhoi chi yn y lle gorau un i wneud y mwyaf o’r amgylchedd digidol hwn ac elwa’n llawn ar eich potensial CHI.

Mae cyfrifiaduron yn bodoli ym mhob agwedd o’n byd. Gallai gyrfa yn y diwydiant arloesol sy’n symud yn gyflym hwn fod yn eiddo i chi.

Bydd y cwrs hwn yn eich darparu gyda’r cyfuniad cywir o sgiliau i ddatblygu eich gyrfa, gan sicrhau eich bod yn cael y cyfuniad cyffredinol gorau o sgiliau i lwyddo.

Cyflwynir y cwrs hwn mewn amgylchedd ymgolli, lle byddwch yn cyfranogi’n llawn o agweddau niferus ar ddatblygu gêmau a thechnolegau TG digidol wrth i chi ddysgu’r sgiliau y bydd arnoch eu hangen er mwyn bod yn llwyddiannus yn eich dyfodol. Byddwch yn caffael gwybodaeth gyflawn, profiad a sgiliau trosglwyddadwy fel y gallwch symud ymlaen i Brifysgol neu yrfa mewn nifer o wahanol feysydd.


Mae’r meysydd y byddwch yn dysgu amdanynt ar y cwrs yn cynnwys;

● Systemau Technoleg Gwybodaeth
● Creu Systemau i Reoli Gwybodaeth
● Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes
● Rhaglennu
● Dylunio Gwefannau
● Datblygu Gemau Cyfrifiadurol
● Rheoli Prosiect TG
● Seiberddiogelwch a Rheoli Digwyddiadau
● Cyflenwi Gwasanaeth TG
● Menter mewn TG
● Graffeg 2D a 3D Digidol
● Animeiddio ac Effeithiau Digidol
● Datblygu Apiau Symudol

Yn ail flwyddyn y cymhwyster, cewch ddewis rhwng gwneud cais am le mewn Prifysgol trwy’r broses UCAS, neu ymuno â’r rhaglen TG Uwch, a fydd yn eich darparu gyda sgiliau a chefnogaeth ychwanegol gyda’r nod o symud ymlaen i brentisiaeth neu swydd.
Mae’r cymhwyster BTEC yn defnyddio cyfuniad o arddulliau asesu er mwyn rhoi’r hyder i chi allu cymhwyso eich gwybodaeth i lwyddo yn y gweithle, a chael y sgiliau astudio i barhau i ddysgu ar gyrsiau addysg uwch. Mae’r ystod hon o asesiadau galwedigaethol, ymarferol ac ysgrifenedig, yn golygu y gallwch arddangos eich dysgu a’ch cyraeddiadau yn y ffordd orau wrth gymryd eich cam nesaf, boed hynny yn gais ar gyfer cyrsiau addysg uwch neu ddarpar gyflogwyr.

Mae BTEC yn defnyddio tri math o asesiad – aseiniadau, tasgau ac arholiadau ysgrifenedig. Mae pedwar arholiad/tasg, I gyd wedi’u hasesu’n allanol, wedi’u gwasgaru ar draws y 2 flynedd lawn.
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Mathemateg neu Iaith Saesneg/Cymraeg (Iaith 1af) neu fod wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus.

Yng Ngholeg Cambria byddem yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych, a gallai arwain at gael mynediad I gwrs lefel uwch.
Mae cwblhau’r Diploma Estynedig Lefel 3 BTEC 2-flynedd lawn mewn Datblygu Gemau yn cymhwyso ar gyfer pwyntiau UCAS, gan roi dewis eang o opsiynau dilyniant i fyfyrwyr.

Gallwch fynd ymlaen i brifysgol, prentisiaeth neu waith cyflogedig a pharhau i ddatblygu eich gyrfa TG… mae’r posibiliadau yn ddi-ben-draw!

Dyma rai cyfleoedd posibl ym maes Datblygu Gemau:-

Dylunydd Gemau
Dylunydd Gwefannau
Datrysiadau Technoleg Ddigidol
Technegydd Cefnogi Systemau
Technegydd Cefnogi TG
Dadansoddwr Data
Rheolaeth TG ar gyfer Busnes
Ymarferydd Technoleg Ddigidol Ddatblygol
Dylunydd Meddalwedd
Cyfrifiadura Busnes ac Entrepreneuriaeth
Dadansoddwr Systemau
Datblygwr Apiau
Rheolwr Systemau Gwybodaeth
Efallai bod angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?