CYFRIF DYSGU PERSONOL (PLA)

PLA

Darganfyddwch gyrsiau hyblyg sy’n rhad ac am ddim ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc yng Ngholeg Cambria sydd wedi’u dylunio i’ch helpu i ddatblygu neu newid eich gyrfa.

Os ydych yn hŷn na 19 oed, yn byw yng Nghymru, os ydych mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn, neu os yw eich swydd mewn perygl, mae Cyfrif Dysgu Personol yn ffordd wych i gael y cyfle i astudio cyrsiau penodol yn rhan amser.

Beth yw Cyfrif Dysgu Personol?

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn eich galluogi i astudio cyrsiau rhan amser yn hyblyg ochr yn ochr â’ch bywydau a’ch ymrwymiadau. Mae’n eich galluogi i feithrin y sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen arnoch i newid eich gyrfa neu i ddilyn llwybr newydd.

Mae Cyfrifon Dysgu Personol yn darparu dysgu hyblyg sydd wedi’i ariannu’n llawn, ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Byddwch yn gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i wneud cynnydd yn eich gyrfa bresennol neu i newid eich gyrfa yn gyfan gwbl.

Mae pob un o’r cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. Gallwch weld y rhestr lawn o gyrsiau Cyfrif Dysgu Personol yng Ngholeg Cambria isod.

Am ragor o wybodaeth ac i wirio eich Cymhwysedd

Pa Gyrsiau Sydd Ar Gael

Nid oes gennym unrhyw gyrsiau ar gael ar hyn o bryd.

Llwytho Rhagor


Cwestiynau Cyffredin

Mae’n rhaid i chi fod:

 • Yn gyflogedig ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn neu’n weithiwr ar ffyrlo (unrhyw gyflog) neu’n hunangyflogedig
 • Yn hŷn na 19 oed
 • Yn gallu teithio i leoliadau’r coleg
 • Yn byw yng Nghymru

Mae unigolion yn anghymwys (ar adeg gwneud y cais) os ydynt:

 • Yn iau na 19 oed; neu
 • Yn mynd i ysgol neu goleg yn llawn amser fel disgybl neu fyfyriwr; neu
 • Yn astudio’n llawn amser ar gwrs addysg uwch; neu
 • yn astudio cwrs Dysgu yn y Gwaith a ariennir gan Lywodraeth Cymru
 • yn wladolyn tramor anghymwys; neu
 • yn derbyn Grant Dysgu Cynulliad neu Lwfans Cynnal a Chadw Addysg; neu
 • yn anghyflogedig

Gan fod y rhaglen i unigolion sy’n dymuno newid eu gyrfaoedd, nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am y sector. Gellir dechrau rhai cyrsiau heb unrhyw sgiliau neu gymwysterau penodol.

 

Ond gallwch drafod gofynion y cwrs pan fyddwch yn cael eich cyfarfod/galwad ffôn gydag aelod o dîm Cyfrif Dysgu Personol Coleg Cambria.

Bydd staff y coleg yn gwneud eu gorau i ddiwallu anghenion pawb wrth gynllunio dyddiadau ac amseroedd cynnal y cwrs.

 

Rydym yn gweithredu’n hyblyg a byddwn yn anelu at gyflawni’r dysgu o amgylch ymrwymiadau teuluol a gwaith pobl. Byddwch yn trafod pryd rydych ar gael yn ystod eich asesiad cyn-derbyn. Yn ogystal â hynny, mae’r coleg yn cynnal nifer o gyrsiau ar-lein.

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu’r cwrs yn llawn.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu’r cwrs yn llawn.

 

Ond bydd angen i chi dalu eich costau teithio a sicrhau fod gennych ddigon o amser i fynychu’r cwrs a’i gwblhau.

Gallwch. Cyn dechrau’r cwrs, cynigir i chi ddatblygu cynllun hyfforddi a fydd yn nodi’r cyrsiau/cymhwyster y gallwch eu dilyn i’ch helpu i ddatblygu’ch gyrfa ym mha bynnag sector a ddewiswch. Ond, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn gallu ymrwymo i gwblhau unrhyw gyrsiau cyn dechrau arnynt.

We understand personal circumstances change. You could apply to undertake a new course, if you still met the eligibility criteria for the programme. However, if you dropped out of your second course you would not be entitled to future funding through the Personal Learning Account.

Mae prinder sgiliau yn y sectorau digidol, adeiladu a pheirianneg, iechyd ac ariannol, sy’n achosi problemau recriwtio i gyflogwyr. Dewiswyd y cyrsiau hyn yn dilyn cryn drafod â chyflogwyr, rhanddeiliaid, grwpiau cynrychioli a chyfranogwyr posibl i sicrhau eu bod yn mynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn y sectorau hyn.

Ni fyddech yn derbyn yr arian yn uniongyrchol; dim ond cofrestru ar y cwrs sydd angen i chi ei wneud. Bydd y coleg yn cael ei dalu’n uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru.

NI fydd costau gofal plant, costau teithio neu unrhyw gostau ychwanegol eraill yn cael eu hariannu.

Petaech yn cael eich ymddiswyddo yn ystod eich cwrs Cyfrif Dysgu Personol, yna gallwn gydweithio gyda chi i wneud y gorau o’r arian sydd ar gael i chi petaech yn dymuno ail-hyfforddi.

Oes, bydd gofyn i chi ddangos cerdyn adnabod â llun a phrawf o’ch cyflog cyn cwblhau ffurflen hunan-ddatganiad.

Gall eich cyflogwr weld Cyfrifon Dysgu Personol ond mae meini prawf cymhwyso’n berthnasol a gellir trafod hyn wrth wneud cais.

Bydd y coleg yn gweithredu’n hyblyg a byddwn yn anelu at gyflawni’r dysgu o amgylch ymrwymiadau teuluol a gwaith pobl. Byddwch yn trafod pryd rydych ar gael yn ystod eich asesiad cyn-derbyn. Bydd angen i chi drefnu amser eich hun i astudio ar gyfer y cymhwyster. Gallech ddysgu mewn amgylchedd ystafell dosbarth neu ddosbarth ar-lein ar ddiwrnod penodol yr wythnos. O ganlyniad i effaith Covid-19, bydd y cyrsiau’n cael eu cyflwyno ar-lein yn unol â rheoliadau’r llywodraeth.

Byddai gennym ddiddordeb clywed eich hanes personol am sut mae Cyfrif Dysgu Personol wedi’ch helpu i newid gyrfa a gwireddu eich dyheadau gyrfa. Bydd y cwestiynau hyn yn rhan o’ch cynllun dysgu.

Ydy, maent ar gael i bobl sy’n hunangyflogedig, cyflogedig ac ar ffyrlo, ar yr amod eich bod yn bodloni pob meini prawf arall.

Ydych, rydych yn gymwys os oes gennych gymhwyster gradd eisoes.