main logo

Niwrodechnoleg

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP52307
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser
Adran
Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG, Dysgu Sylfaen
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Technoleg Niwroamrywiol yn gwrs cynhwysol wedi’i gefnogi’n llawn sy'n darparu amgylchedd dysgu sy'n gweddu orau i ddysgwyr ag anghenion cyfathrebu cymdeithasol fel Awtistiaeth. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i fodloni anghenion a galluoedd ymadawyr ysgol a fyddai'n ei chael hi'n anodd cael mynediad i'r coleg trwy'r llwybr prif ffrwd traddodiadol.

Mae ein rhaglenni Niwroamrywiol yn mynd i'r afael â'r rhwystrau rhag dysgu sy'n gysylltiedig â sgiliau cyfathrebu cymdeithasol a'u nod yw goresgyn y rhain i alluogi dysgwyr i symud ymlaen i addysg bellach prif ffrwd neu i waith/cyflogaeth yn y sector o’u dewis nhw.

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

● Rhaglen un flwyddyn a fydd yn arwain at y cam nesaf: gwaith/cyflogaeth, interniaeth â chymorth neu symud ymlaen i addysg bellach prif ffrwd yn unol â chanlyniadau Cynllun Addysg, Iechyd a Gofal (EHCP)/CDU
● Bydd y ddarpariaeth pwnc craidd mewn Technoleg yn cael ei gwahaniaethu i fodloni anghenion dysgwyr ar eu lefel o ddysgu a nodwyd. Bydd y dysgwyr yn cael eu cyflwyno i'r pwnc i roi blas iddynt fel y gallant symud ymlaen y flwyddyn ganlynol
● Bydd y rhaglen yn cynnwys darparu Sgiliau Bywyd a fydd yn elfen graidd o'r rhaglen: Cyflogadwyedd, Iechyd a Llesiant, Sgiliau Byw'n Annibynnol a Chymunedol
● Bydd sesiynau profi diwydiannol grŵp yn cael eu cynnwys yn y rhaglen i ganiatáu i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol mewn amgylchedd gwaith go iawn.
● Bydd y dysgwyr yn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel eu gwaith
● Mae'r rhaglen yn cael ei chefnogi'n llawn
● Pontio personol drwy fentor ASD
● 4 diwrnod yr wythnos yn y coleg
● Ystafell ddosbarth bwrpasol - dim mwy na 10 o ddysgwyr mewn dosbarth
● Wedi’i lleoli yn Iâl
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Asesiadau gwaelodlin a thargedau unigol a adolygir gan ddefnyddio RARPA
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod â diddordeb yn y maes pwnc a bod ganddynt Gynllun Datblygu Unigol neu Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal cyfredol sy’n amlinellu anhawster cyfathrebu cymdeithasol cymhleth gyda diagnosis o Awtistiaeth.
Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallai dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau AB prif ffrwd, cyflogaeth neu interniaeth â chymorth.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?