main logo

L1 Sgiliau Rhagarweiniol mewn Adeiladu - Gosod Brics

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP87933
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, 1 Flwyddyn (3 diwrnod yr wythnos)
Adran
Gwaith Brics, Dysgu Sylfaen
Dyddiad Dechrau
05 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr llawn amser sydd eisiau dod yn Osodwyr Brics yn y diwydiant Adeiladu. Bydd y rhaglen yn cynnwys myfyrwyr yn mynychu sesiynau theori yn yr ystafell ddosbarth i ennill gwybodaeth greiddiol a sesiynau ymarferol yn ein gweithdai hefyd.

Bydd y cwricwlwm craidd yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu hyder, gwybodaeth, profiad a’u sgiliau Gosod Brics a byddant yn cael eu cofrestru ar Ddiploma L1 Gateway Qualifications mewn Adeiladu ac Adeiladau.

Mae unedau’n cynnwys -

● Iechyd, diogelwch a llesiant mewn diwydiannau Adeiladu a diwydiannau cysylltiedig
● Gweithio yn y maes Adeiladu
● Ymwybyddiaeth amgylcheddol yn y maes Adeiladu
● Cyrchu offer yn y maes Adeiladu
● Anheddau Preswyl yn y maes Adeiladu
● Sgiliau Gosod Brics Sylfaenol
● Sgiliau Gosod Blociau Sylfaenol
● Adeiladu Waliau Ceudod
● Adeiladu Waliau Bloc/Tyllau mewn Gwaith Brics


Bydd angen cwblhau ystod o asesiadau gan gynnwys -

- Asesiadau ymarferol yn y gweithdy
- Arholiadau ysgrifenedig
- Arholiadau amlddewis ar-lein
- Gwaith prosiect
- Trafodaethau
- Gwaith Portffolio
- Tystiolaeth ffotograffaidd


Disgwylir i ddysgwyr hefyd gwblhau naill ai Sgiliau Hanfodol Cymru, TGAU Saesneg a Mathemateg a/neu Lythrennedd Digidol yn dibynnu ar eu graddau Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd.

Bydd dysgwyr hefyd yn cael Anogwr Cynnydd a fydd yn eu helpu trwy gydol eu hamser ar y rhaglen a chwblhau rhaglen tiwtor personol gyda nhw. Bydd yr anogwr yn sicrhau bod unrhyw gymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith cyn i ddysgwyr ddechrau ar eu cwrs. Bydd hefyd yn sicrhau bod unrhyw anghenion newydd am gymorth a fyddai’n gallu ymddangos yn cael eu cynnwys yn eu rhaglen i helpu i’r dysgwyr lwyddo. Cefnogir y cwrs yn llawn i fodloni anghenion unigol a gwahaniaethau dysgu.

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno dros dri diwrnod a bydd yn gymysgedd o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth ac mewn gweithdy
Bydd pob dysgwr yn cwblhau’r asesiadau diagnostig WEST ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at ystod o unedau i’w helpu nhw i gyflawni eu cymhwyster i gynorthwyo symud ymlaen mewn Addysg Bellach neu Ddysgu yn y Gwaith.
4 TGAU gradd E/2 neu uwch, ac mae’n rhaid i dri ohonynt fod yn Fathemateg, Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), a Gwyddoniaeth

Yng Ngholeg Cambria byddem yn eich annog i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Bydd gennych chi ragor o ddewisiadau os oes gennych chi raddau da, a gallai hynny arwain at gyrchu cwrs lefel uwch.
Bydd dysgwyr yn cael cymorth i gynllunio eu camau nesaf drwy gydol y cwrs. Gellir symud ymlaen i un o’r canlynol:

– Cwrs lefel uwch mewn maes galwedigaethol o’ch dewis chi
– Hyfforddeiaeth neu raglen brentisiaeth
– Gwaith
– Rhaglen yn y gymunedd
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?