main logo

Lefel 1 Cyfryngau a Chwaraeon

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01027
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Blwyddyn
Adran
Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol, Technolegau Cyfrifiadurol, Cyfrifiadura a TG, Dysgu Sylfaen
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Diploma Lefel 1 yn cynnig cyflwyniad i dechnolegau digidol a chyfryngau creadigol gyda rhaglen astudio ymarferol, a fydd yn herio ac yn datblygu sgiliau’r dysgwyr.

Bydd dysgwyr yn dysgu'r cysyniad o ddatblygu drwy’r camau cynhyrchu gwahanol, gan ddefnyddio offer safon diwydiant yn ystod gweithgareddau cyfryngau creadigol.

Mae’r diwydiant E-Chwaraeon yn tyfu ac mae amrywiaeth anferth o fathau o waith ar gael i rywun mewn E-chwaraeon. Mae’r rhain yn amrywio o swyddi cynllunio digwyddiadau, marchnata a brandio i hyfforddi a strategaeth gemau i gynhyrchu fideo a llawer rhagor.

Mae’r cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth y bydd eu hangen arnoch i weithio yn y sector hwn. Nid yw’r cyfan yn ymwneud â chwarae gemau, ac ychydig iawn o brofiad chwarae gemau y byddwch yn ei gael, ar gyfer asesiadau.

Mae’r cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau ymarferol trwy ystyried sut gaiff TG ei ddefnyddio mewn diwydiant a masnach, gan ddefnyddio ystod o gymwysiadau meddalwedd.

Mae’r cwrs hwn wedi’i seilio ar asesiadau, nid yw’n cynnwys arholiadau ffurfiol, bydd myfyrwyr yn astudio unedau amrywiol.

Byddwch yn canolbwyntio ar ddatblygu llythrennedd a rhifedd ar y rhaglen, a bydd cyfle i chi ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Byddwn yn penodi Anogwr Bugeiliol i bob dysgwr a fydd yn eu cefnogi trwy gydol eu hamser ar y rhaglen. Bydd yr anogwr yn sicrhau bod unrhyw gymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith cyn i ddysgwyr ddechrau ar eu cwrs. Bydd hefyd yn sicrhau bod unrhyw anghenion newydd am gymorth a fyddai’n gallu ymddangos yn cael eu cynnwys yn eu rhaglen i helpu i’r dysgwyr ffynnu. Cefnogir y cwrs yn llawn i fodloni anghenion unigol a gwahaniaethau dysgu.


Byddwch yn cael eich asesu drwy arsylwi, gwaith ymarferol a thasgau ysgrifenedig.
4 TGAU gradd E/2 neu uwch, gan gynnwys Iaith Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf) neu Fathemateg.

I’r holl ddysgwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i’r cwrs Lefel 1 hwn o’r Sgiliau Sylfaen – rhaid eich bod wedi cyflawni eich cymhwyster M3, wedi gwneud cynnydd mewn Mathemateg a Saesneg ac wedi cyrraedd yr holl dargedau yn eich CDU.

Yng Ngholeg Cambria, byddem ni’n eich annog chi i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich canlyniadau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych chi, a gallai hynny arwain at ddechrau cwrs lefel uwch.


Bydd dysgwyr yn cael cymorth i gynllunio eu camau nesaf drwy gydol y cwrs. Gellir symud ymlaen i un o’r canlynol:

Lefel 2 mewn TG, Cyfryngau neu E-chwaraeon, neu gwrs newydd mewn maes galwedigaethol arall o’ch dewis chi.

Hyfforddeiaeth neu raglen brentisiaeth.

Cyflogaeth.

Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?