main logo

Diploma Lefel 1 mewn Gwaith Saer ac Asiedydd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP00299
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, 1 flwyddyn (3 diwrnod yr wythnos)
Adran
Dysgu Sylfaen
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr llawn amser sydd eisiau dod yn Seiri Coed ac Asiedyddion yn y Diwydiant Adeiladu. Bydd y rhaglen yn cynnwys myfyrwyr sy'n mynychu sesiynau dosbarth damcaniaethol i gael y wybodaeth ategol a hefyd yn mynychu sesiynau ymarferol yn ein gweithdai.

Bydd y cwricwlwm craidd yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu hyder, gwybodaeth, profiad a sgiliau mewn Gwaith Saer a Gwaith Asiedydd a byddant yn cael eu cofrestru ar Ddiploma L1 Gateway Qualifications mewn Adeiladu a Gwaith Adeiladu.

Bydd y cwricwlwm craidd yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu hyder, gwybodaeth, profiad a sgiliau mewn Gwaith Saer a Gwaith Asiedydd a byddant yn cael eu cofrestru ar Ddiploma L1 Gateway Qualifications mewn Adeiladu a Gwaith Adeiladu.

Mae’r unedau yn cynnwys -

● Iechyd, diogelwch a llesiant mewn Gwaith Adeiladu a diwydiannau cysylltiedig
● Gweithio mewn Gwaith Adeiladau
● Ymwybyddiaeth amgylcheddol mewn Gwaith Adeiladu
● Cael gafael ar offer mewn Gwaith Adeiladu
● Anheddau Preswyl mewn mewn Gwaith Adeiladu
● Offer Pŵer
● Sgiliau Llaw Gwaith Saer
● Sgiliau Safle Gwaith Saer
● Nwyddau dŵr glaw
● Gwaith Pen


Bydd angen cwblhau ystod asesiadau sy’n cynnwys -

- Asesiadau Ymarferol yn y gweithdy
- Arholiadau ysgrifenedig
- Arholidau amlddewis ar-lein
- Gwaith prosiect
- Trafodaethau
- Gwaith portffolio
- Tystiolaeth ffotograffig


Mae disgwyl i ddysgwyr hefyd gwblhau naill ai Sgiliau Hanfodol Cymru, TGAU Saesneg a Mathemateg a/neu Lythrennedd Digidol yn dibynnu ar eu graddau Mathemateg a Saesneg presennol.

Bydd dysgwyr hefyd yn cael Anoger Cynnydd a fydd yn eu cefnogi drwy gydol eu hamser ar y rhaglen ac yn cwblhau rhaglen hyfforddiant personol gyda nhw. Byddant yn sicrhau bod unrhyw gymorth ADY yn cael ei roi ar waith cyn i ddysgwyr ddechrau a bod unrhyw anghenion cymorth newydd a allai godi yn cael eu hymgorffori yn eu rhaglen er mwyn eu helpu i lwyddo. Mae'r cwrs yn cael ei gefnogi'n llawn er mwyn bodloni anghenion unigol a gwahaniaethau dysgu.

Cyflwynir y rhaglen dros dridiau a bydd yn gymysgedd o ystafell ddosbarth a gweithdy.
Bydd pob dysgwr yn cwblhau asesiadau diagnostig WEST ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at amrywiaeth o unedau i’w helpu i gyflawni eu cymhwyster i gefnogi dilyniant pellach i Addysg Bellach neu Ddysgu yn y Gwaith.
4 TGAU gradd E/2 neu uwch, ac mae’n rhaid i dri ohonynt fod yn Fathemateg, Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), a Gwyddoniaeth.

Yng Ngholeg Cambria byddem yn eich annog i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Bydd gennych chi ragor o ddewisiadau os oes gennych chi raddau da, a gallai hynny arwain at gael mynediad i gwrs lefel uwch.
Bydd dysgwyr yn cael cymorth i gynllunio eu camau nesaf drwy gydol y cwrs. Gallai dilyniant fod i un o’r canlynol:

– Cwrs lefel uwch mewn maes galwedigaethol o’ch dewis chi
– Hyfforddeiaeth neu raglen brentisiaeth.
– Cyflogaeth
– Rhaglen gymunedol
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?