main logo

Lefel 1 Gwallt a Harddwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01015
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs 1 flwyddyn lawn amser.
Adran
Dysgu Sylfaen, Trin Gwallt a Thorri Gwallt Dynion
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs yn addas i'r rheini sydd eisiau cyflwyniad i'r sector Gwallt a Harddwch.

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau trin gwallt, harddwch a chyflogadwyedd er mwyn sicrhau bod ganddynt ystod o wybodaeth i'w galluogi i symud ymlaen o fewn y sector. Bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithdai ymarferol i ddatblygu eu sgiliau a'u theori yn y dosbarth i ddatblygu eu gwybodaeth.

Bydd datblygu llythrennedd a rhifedd yn ffocws craidd i bob dysgwr ar y rhaglen, gyda phob dysgwr yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu ailsefyll TGAU mewn mathemateg a Saesneg.

Bydd dysgwyr yn cael Anogwr Bugeiliol a fydd yn eu cefnogi drwy gydol eu hamser ar y rhaglen. Byddant yn sicrhau bod unrhyw gymorth ADY yn cael ei roi ar waith cyn i ddysgwyr ddechrau a bod unrhyw anghenion cymorth newydd a allai godi yn cael eu hymgorffori yn eu rhaglen er mwyn eu cynorthwyo i lwyddo. Mae'r cwrs yn cael ei gefnogi'n llawn i ddiwallu anghenion unigol a gwahaniaethau dysgu.

Caiff y rhaglen ei chyflwyno dros dri diwrnod a bydd yn gymysgedd o ddarpariaeth ystafell ddosbarth a gweithdai.
Bydd dysgwyr yn cyflawni eu cymhwyster drwy gwblhau gwaith cwrs a asesir yn fewnol. Gallai hyn gynnwys tasgau fel prosiectau, taflenni neu aseiniadau ysgrifenedig.
Mae 4 TGAU gradd E/2 neu uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith 1af) yn hanfodol ar gyfer y rhaglen hon.

Ar gyfer pob dysgwr sy’n awyddus i symud ymlaen i’r cwrs L1 hwn o Sgiliau Sylfaen – rhaid I chi fod wedi cyflawni eich cymhwyster M3, bod wedi symud ymlaen mewn mathemateg a Saesneg, ac wedi cyrraedd pob targed yn eich CDU.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi i wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.

Symud ymlaen i gwrs Lefel 2, fel y rhai a gynigir mewn Trin Gwallt a Therapi Harddwch, Hyfforddeiaeth, Prentisiaeth neu gyflogaeth lawn amser.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?