main logo

Mynediad i Gerbydau Modur

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP87962
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser
Adran
Dysgu Sylfaen, Cerbydau Modur
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Mynediad i Gerbydau Modur yn cynnig rhaglen a gefnogir yn llawn i ddysgwyr ar gam cyntaf eu taith addysg bellach yn y coleg.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheiny sy’n dymuno dechrau yn y diwydiant trwsio a gwasanaethu cerbydau modur. Byddwch yn dysgu am wasanaethu a thrwsio sylfaenol. Bydd dysgwyr yn datblygu ychydig o sgiliau a dealltwriaeth am systemau cerbydau modur. Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i symud i lefel nesaf y cymhwyster. Gallai’r cymhwyster hwn hefyd gael ei ddefnyddio fel cwrs ‘o ddiddordeb’ i ystod eang o ddysgwyr.

Bydd y rhaglen yn rhoi cyfle i bobl ifanc i chwalu unrhyw rwystrau sydd ganddynt o bosib i ddysgu, gan eu galluogi i dyfu a datblygu; yn bersonol, yn gymdeithasol ac yn academaidd, er mwyn cyflawni eu potensial llawn yn llwyddiannus a symud ymlaen i lefel nesaf eu dysgu neu gyflogaeth yn y dyfodol.

Bydd y cwricwlwm craidd yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu hyder a’i sgiliau bywyd a chyflogadwyedd mewn amgylchedd cefnogol a chroesawgar.

Bydd gweithgareddau cyfoethogi yn datblygu sgiliau cyfathrebu, gwaith tîm ac arwain, gan eich helpu i adeiladu eich hyder a goresgyn unrhyw bryderon neu rwystrau cymdeithasol sydd gennych chi. Yn ystod y gweithgareddau hyn, bydd dysgwyr yn gweithio tuag at Dystysgrif Cyflawniad Ymddiriedolaeth y Tywysog a Gwobr Efydd Dug Caeredin.

Bydd dysgwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd. Pan fydd y dysgwyr yn barod, byddant yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnig llawer o dasgau ymarferol a fydd hefyd yn helpu i ddatblygu eich sgiliau Mathemateg, Saesneg a Llythrennedd Digidol.

Bydd dysgwyr yn cael Anogwr Cynnydd a fydd yn eu helpu trwy gydol eu hamser ar y rhaglen. Bydd yr anogwr yn sicrhau bod unrhyw gymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith cyn i ddysgwyr ddechrau ar eu cwrs. Bydd hefyd yn sicrhau bod unrhyw anghenion newydd am gymorth a fyddai’n gallu ymddangos yn cael eu cynnwys yn eu rhaglen i helpu i’r dysgwyr lwyddo. Cefnogir y cwrs yn llawn i fodloni anghenion unigol a gwahaniaethau dysgu.

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno dros dri diwrnod a bydd yn gymysgedd o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth, mewn gweithdy ac oddi ar y safle.
Bydd pob dysgwr yn cwblhau’r asesiadau diagnostig WEST ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at ystod o unedau i’w helpu i gyflawni cymhwyster Mynediad Sgiliau Bywyd a Byw, cymhwyster Cyflawniad Ymddiriedolaeth y Tywysog a gwobr efydd Dug Caeredin i’w cynorthwyo i symud ymlaen i addysg bellach neu ddysgu yn y gwaith.

Bydd ystod o ddulliau yn cael eu defnyddio I asesu dysgwyr, gan gynnwys adeiladu portffolio, arholiadau ysgrifenedig a byr ar-lein, ac asesiadau ymarferol.

Bydd asesiadau ymarferol yn cael eu cynnal yn ystod gweithgarwch gweithdy, ac yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gwaith realistig.
Mae’r cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy’n gweithio ar lefel Mynediad ac nid oes angen cymwysterau ffurfiol i ddechrau ar y cwrs hwn.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi i wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Bydd dysgwyr yn cael cymorth i gynllunio eu camau nesaf drwy gydol y cwrs. Gellir symud ymlaen i un o’r canlynol:
● Cwrs lefel uwch mewn maes galwedigaethol o’ch dewis chi
● Hyfforddeiaeth neu raglen brentisiaeth
● Gwaith
● Rhaglen yn y gymuned
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?