main logo

Cyfrifadureg - Lefel A

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA07692
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Mae’r cynnwys UG yn cael ei addysgu yn y flwyddyn gyntaf o astudio.
Mae’r cynnwys U2 yn cael ei addysgu yn yr ail flwyddyn o astudio.
Adran
Cyrsiau Safon Uwch
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Dyluniwyd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno mynd ymlaen i gyrsiau addysg uwch neu gyflogaeth, lle byddai gwybodaeth gyfrifiaduregol yn fuddiol. Yn yr oes dechnolegol hon mae astudio cyfrifiadureg, yn benodol sut y defnyddir cyfrifiaduron i ddatrys amrywiaeth o broblemau, yn dod yn sgil gwerthfawr. Bydd y cwrs hwn, sy’n rhoi pwyslais ar echdynnu data, datrys problemau cyffredinol, rhesymeg fathemategol ac algorithmig, sgiliau meddwl gwyddonol a pheirianegol, yn sylfaen dda ar gyfer deall heriau’r dyfodol.

Mae’r cwrs Safon Uwch Cyfrifiadureg yn annog dysgwyr i ddatblygu:
• Dealltwriaeth o, a’r gallu i gymhwyso egwyddorion a chysyniadau sylfaenol cyfrifiadureg, yn cynnwys echdynnu, dadelfennu, rhesymegu, algorithmau a chynrychioli data.
• Y gallu i ddadansoddi problemau mewn termau cyfrifiadurol, a drwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau o’r fath, gan ddefnyddio methodoleg wrthrychol.
• Y gallu i feddwl yn greadigol, arloesol, dadansoddiadol, rhesymegol a beirniadol.
• Y gallu i weld y berthynas rhwng gwahanol agweddau cyfrifiadureg.
• Sgiliau mathemategol – mae cyfrifiadureg yn defnyddio mathemateg i fynegi ei ddeddfau a’i brosesau cyfrifiadureg e.e. algebra Booleaidd, cymharu cymhlethdod algorithmau, cynrychioliadau rhif a seiliau.
• Y gallu i esbonio cyfleoedd a risgiau unigol (moesol), cymdeithasol (moesegol), cyfreithiol a diwylliannol technoleg ddigidol.

Mae Cyfrifiadureg yn cyd-fynd yn dda gyda phynciau ar draws y cwricwlwm. Mae’n galw am ddisgyblaeth resymegol a chreadigrwydd dychmygol wrth ddewis a dylunio algorithmau ac wrth lunio, profi a chywiro rhaglenni. Mae’n dibynnu ar ddealltwriaeth ynghylch rheolau iaith ar lefel sylfaenol, ac mae’n annog ymwybyddiaeth o drefniadaeth a rheolaeth systemau cyfrifiadurol.

Gall unigolyn astudio Cyfrifiadureg a mynd ymlaen i yrfa ym maes peirianneg, busnes, fforensig, gemau, amlgyfrwng neu unrhyw fath o wyddoniaeth.

Uwch Gyfrannol (40% o’r Safon Uwch llawn)
Uned 1 – Hanfodion Cyfrifiadureg. Mae’r uned hon yn edrych ar bensaerniaeth cyfrifiaduron, cyfathrebu, cynrychioli data, strwythurau data, rhaglenni meddalwedd, rhaglenni, algorithmau, rhesymeg, methodolegau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.
Uned 2 – Rhaglennu ymarferol i ddatrys problemau. Mae’r uned hon yn cynnwys cyfres o dasgau penodol sy’n cael eu cwblhau gan yr ymgeiswyr ar y sgrîn. Bydd y tasgau hyn yn asesu cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth yn ymarferol, a bydd yn ofynnol defnyddio Visual Basic.Net fel iaith rhaglennu.

Safon Uwch (yr uchod ynghyd â 3 uned arall)
Lefel A2 (60% o’r Safon Uwch llawn)
Uned 3 – Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar ddadansoddi algorithmau, strwythurau data, rhesymeg, methodolegau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.
Uned 4 – Uned pensaernïaeth cyfrifiaduron, data, cyfathrebu a rhaglenni sy’n ymchwilio i bensaerniaeth cyfrifiaduron, cyfathrebu, cynrychioli data, trefniadaeth a strwythur data, rhaglenni, algorithmau a rhaglenni meddalwedd.
Uned 5 – Datrysiad wedi’i raglennu – uned heb arholiad lle bydd yr ymgeisydd yn trafod, ymchwilio, dylunio, creu prototeip, mireinio a gweithredu, profi a gwerthuso datrysiad cyfrifiadurol i broblem benodol a ddewiswyd gan yr ymgeisydd, y mae’n rhaid ei datrys gan dddefnyddio cod gwreiddiol (rhaglennu). Mae hwn yn ddarn o waith sylweddol, a wneir dros gyfnod amser estynedig.

Y brif iaith raglennu ar gyfer Cyfrifiadureg Uwch Gyfrannol / Safon Uwch yw Visual Basic.Net 2015. Serch hynny, cefnogir amrediad o wahanol ieithoedd ar lefel Safon Uwch.
Uwch Gyfrannol
Uned 1: Hanfodion Cyfrifiadureg (Papur ysgrifenedig: 2 awr, 25% y cymhwyster)
Uned 2: Rhaglennu Ymarferol i ddatrys problemau (Arholiad ar y sgrîn: 2 awr, 15% y cymhwyster)

Safon Uwch
Uned 3: Rhaglennu a Datblygu Systemau (papur ysgrifenedig: 2 awr, 20% y cymhwyster)
Uned 4: Pensaernïaeth Cyfrifiaduron, Data, Cyfathrebu a Rhaglenni (papur ysgrifenedig: 2 awr, 20% y cymhwyster)
Uned 5: Prosiect Ymarferol (uned di-arholiad wedi’i seilio ar waith cwrs: 20% y cymhwyster).
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg iaith gyntaf a bodloni’r meini prawf canlynol:

– Gradd B/6 neu uwch mewn TGAU Mathemateg haen uwch.

Cynghorir ymgeiswyr I gymryd Safon Uwch mewn Mathemateg ochr yn ochr â Chyfrifiadureg os ydynt yn dymuno astudio’r pwnc yn y brifysgol

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Mae Safon Uwch mewn Cyfrifiadureg yn berthnasol i ystod eang o gyrsiau Addysg Uwch yn ogystal â darparu’r paratoi angenrheidiol ar gyfer cyrsiau prifysgol mewn Cyfrifiadura, Peirianneg Feddalwedd, Systemau Gwybodaeth, Dylunio Gemau, ac ati.
Efallai y bydd angen prynu gwisg / offer ar gyfer rhai cyrsiau.
Edrychwch ar y rhestr offer I gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?