main logo

Dylunio Cynnyrch - Safon Uwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA09152
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Dysgir y cynnwys UG yn y flwyddyn astudio gyntaf. (40% o’r cwrs)
Dysgir y cynnwys U2 yn yr ail flwyddyn astudio. (60% o’r cwrs)
Adran
Cyrsiau Safon Uwch
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Dylunio Cynnyrch yn cynnig cyfle unigryw yn y cwricwlwm i chi ganfod a datrys problemau go iawn trwy ddylunio a chreu cynhyrchion mewn ystod eang o gyd destunau.
Mae Dylunio Cynnyrch yn datblygu eich sgiliau rhyngddisgyblaethol a’ch gallu i ddefnyddio eich dychymyg i feddwl yn arloesol, yn greadigol ac yn annibynnol.

Byddwch yn dylunio ac yn creu cynhyrchion gan ddefnyddio sgiliau a deunyddiau gwahanol. Gall hyn cynnwys datrys problem go iawn rydych chi wedi ei chanfod, dadansoddi ac ymchwilio. Byddwch yn dylunio ac yn modelu eich syniadau a chynhyrchu prototeip a fydd yn cael ei brofi a’i werthuso wedi i chi ei gwblhau.

Byddwch yn defnyddio offer peirianyddol ac offer a llaw i ddylunio a chynhyrchu eich cynnyrch. Gellid defnyddio CAD/CAM i fodelu a chynhyrchu rhannau o’ch prototeip.
Safon UG

DT1 20% 2 awr

Papur Arholiad: Bydd y papur hwn yn cynnwys dwy ran a fydd yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth yr ymgeiswyr o gynnwys y pwnc ar gyfer un maes penodol a restrir o dan 4.1.1 Dylunio ac arloesedd; 4.1.2 Dadansoddi cynnyrch; 4.2.1 Deunyddiau a chydrannau; 4.2.2 Arfer diwydiannol a masnachol. Mae cwestiwn rhan A yn gofyn am atebion byr; mae cwestiynau rhan B yn gofyn am ateb ar ffurf traethawd agored. Mae’r rhan hon yn cael ei hasesu’n allanol gan CBAC.

DT2 20% (oddeutu 40 awr)

Bydd ymgeiswyr yn cyflwyno un dasg dylunio a chreu a fydd yn bodloni meini prawf yr asesiad Safon UG. Mae’r rhan hon yn cael ei marcio gan y ganolfan a’i chymedroli gan CBAC.

Safon Uwch
DT3 30% 2 awr a ½
Papur Arholiad: Mae’r arholiad hwn yn cynnwys tair rhan ac yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth yr ymgeiswyr o gynnwys y pwnc cyfan ar gyfer un maes penodol. Mae Rhan A a B yn gofyn am atebion byr ac mae Rhan C yn gofyn am atebion ar ffurf traethawd agored gan gyfeirio at feini prawf y pwnc yn benodol a restrir o dan
: 4.1.1 Dylunio ac arloesedd; 4.1.2 Dadansoddi cynnyrch; 4.1.3 Cyfrifoldeb dynol; 4.1.4 Rhyngweithio cyhoeddus; 4.2.1 Deunyddiau a chydrannau; 4.2.2 Arfer diwydiannol a masnachol. 4.2.3 Prosesau; 4.2.4 Systemau cynhyrchu a rheoli. Mae’r rhan hon yn cael ei hasesu’n allanol gan CBAC.

DT4 30% (oddeutu 60 awr)
Bydd ymgeiswyr Prosiect Mawr yn ymgymryd ag un prosiect sylweddol. Bob blwyddyn bydd CBAC yn gosod wyth thema ar gyfer y prosiect, er mai croeso i ymgeiswyr cyflwyno syniadau eu hunain i’w cymeradwyo. Mae’r prosiect yn gofyn i ymgeiswyr dangos integreiddio sgiliau dylunio a chreu a gwybodaeth a dealltwriaeth. Bydd ymgeiswyr yn cyflwyno prosiect mawr a fydd yn bodloni’r meini prawf asesiad Safon Uwch.
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg Iaith / Cymraeg iaith gyntaf a Mathemateg a bodloni’r meini prawf canlynol:

– Gradd C/4 neu uwch mewn TGAU Dylunio Cynnyrch. Nid ydym yn caniatáu unrhyw TGAU arall sydd ar sail ffurfiau eraill o dechnoleg.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Dylunio diwydiannol
Dylunio dodrefn
Ergonomeg
Addysgu/ Darlithio
Dylunio cerbydau modur
Crefftwr dylunio
Dylunio arddangosfa
Dylunio propiau/set
Dylunydd hunangyflogedig
Efallai bydd rhaid i chi brynu gwisg ac/neu offer ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer sydd wedi’i hatodi i wybod rhagor.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?