Mae Coleg Cambria yn cynnal cystadleuaeth sy’n ysbrydoli gweithwyr metel y dyfodol

Bydd Coleg Cambria – sydd newydd ennill statws Canolfan Ragoriaeth WorldSkills UK – yn arddangos sgiliau gweithwyr metel ifanc dawnus o bob rhan o’r DU pan fyddant yn cynnal Rownd Derfynol Genedlaethol Technoleg Gwaith Llenfetel y Cystadlaethau Sgiliau Peirianneg Mae’r gystadleuaeth flynyddol hon yn dod ar ddiwedd y rhagbrofion rhanbarthol lle’r oedd 35 o gystadleuwyr […]

BYDD CYFRES o ddigwyddiadau agored – gan gynnwys sesiynau hygyrch ar gyfer pobl niwroamrywiol – yn cael eu cynnal yng Ngholeg Cambria drwy gydol mis Tachwedd

Digwyddiad Diwrnodau Agored

Cynhelir digwyddiadau agored wyneb yn wyneb ar y safleoedd canlynol: Glannau Dyfrdwy a Chweched Glannau Dyfrdwy – Dydd Mercher 9 Tachwedd rhwng 5.30pm- 8.30pm Llysfasi – Dydd Sadwrn 12 Tachwedd rhwng 10am-1pm. Iâl a Chweched Iâl Wrecsam – Dydd Mercher 16 Tachwedd rhwng 5.30pm-8.30pm. Ffordd y Bers Wrecsam – Dydd Mercher 16 Tachwedd rhwng 5.30pm-8.30pm. […]

Nod Coleg Cambria yw bod y coleg mwyaf rhagweithiol yng Nghymru o ran cynhwysiant erbyn 2024

Datgelodd y Cydlynydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth newydd, Alice Churm, gynllun gweithredu dwy flynedd sy’n canolbwyntio ar wella mwy ar gysylltiadau cymunedol, ymgysylltu â dysgwyr a staff, ac ymgyrchu dros goleg mwy cyfartal a chynhwysol i bawb. Wedi’i lleoli ar safle Iâl yn Wrecsam ond yn cefnogi pob safle, mae’r cyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd Argoed a […]

Coleg Cambria yw’r llwybr orau i fyfyrwyr sy’n dilyn gyrfa yn y sector iechyd

Mae 10 dysgwr rhagorol o Gymdeithas Meddygol y coleg yn y gogledd ddwyrain wedi mynd ymlaen i astudio graddau mewn Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddoniaeth Filfeddygol ym mhrifysgolion blaenllaw y DU. Yn eu plith mae Myfyriwr y Flwyddyn Chweched Glannau Dyfrdwy Sky Cooper, a gafodd tair A* yn ei Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru gan sicrhau […]

Mae Coleg Cymraeg blaenllaw wedi ymuno â chynllun cenedlaethol sydd wedi’i ddylunio i hybu cyflogaeth a sgiliau yn y diwydiant bwyd a diod

Mae Coleg Cambria, sydd â safleoedd yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llysfasi a Llaneurgain, wedi cymeradwyo’r fenter Pasbort Gyrfaoedd mewn Bwyd a Diod, a fydd yn darparu hyfforddiant a chymwysterau mewn meysydd sy’n cynnwys trin bwyd, iechyd a diogelwch ac ymwybyddiaeth o alergenau. Aeth Kate Muddiman, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria, i lansiad y […]

Mae Coleg Cambria yn datblygu ac yn cefnogi rheolwyr ac arweinwyr y dyfodol i helpu’r sefydliad i esblygu a thyfu am flynyddoedd i ddod

Lansiwyd rhaglen Darpar Arweinwyr y coleg ym mis Medi, gyda’r nod o hyrwyddo cynllunio olyniaeth, annog staff angerddol, rhagweithiol a brwdfrydig, ac adeiladu perthnasau gwaith cryfach fyth rhwng gweithwyr ar draws safleoedd y coleg yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Llysfasi. Cwblhaodd y garfan gychwynnol o 13 gyfres o fodiwlau’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) […]