main logo

Diploma Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01029
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Cwrs blwyddyn llawn amser
Adran
Dysgu Sylfaen, Chwaraeon a Ffitrwydd, Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
Dyddiad Dechrau
05 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi’i lunio fel cyflwyniad i'r sectorau Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau sylfaenol yn yr unedau gorfodol, a fydd yn eu helpu o ddydd i ddydd. Bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn chwaraeon egnïol, rolau hyfforddi a ffitrwydd ymarferol gan gynnwys gweithgareddau awyr agored, mewn unedau sy’n benodol i faes.

Mae'r modiwlau yn cynnwys Chwarae Chwaraeon, Cadw'n Heini ac yn Iach, Cymryd Rhan mewn Profion Ffitrwydd, Cynllunio a Chyfeiriannu Llwybr, a Gweithio gydag Eraill. Bydd arbenigwyr y diwydiant yn rhannu eu gwybodaeth a'u profiad o weithio yn y gwasanaeth cyhoeddus.

Bydd datblygu llythrennedd a rhifedd yn ffocws craidd i bob dysgwr ar y rhaglen, gyda phob dysgwr yn cael cyfle i ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif neu ailsefyll TGAU mewn mathemateg a Saesneg.

Bydd dysgwyr yn cael Anogwr Bugeiliol a fydd yn eu cefnogi drwy gydol eu hamser ar y rhaglen. Byddant yn sicrhau bod unrhyw gymorth ADY yn cael ei roi ar waith cyn i ddysgwyr ddechrau a bod unrhyw anghenion cymorth newydd a allai godi yn cael eu hymgorffori yn eu rhaglen er mwyn eu cynorthwyo i lwyddo. Mae'r cwrs yn cael ei gefnogi'n llawn i ddiwallu anghenion unigol a gwahaniaethau dysgu.

Caiff y rhaglen ei chyflwyno dros dri diwrnod a bydd yn gymysgedd o ddarpariaeth ystafell ddosbarth ac ymarferol dan do ac yn yr awyr agored.
Yn ogystal â chael eu monitro a’u herio trwy gydol gwersi, bydd dulliau asesu gwahanol ffurfiol yn cynnwys y canlynol:

Asesiadau ysgrifenedig
Cyflwyniadau
Cynllunio a Threfnu
Arsylwadau
4 TGAU gradd E/2 neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg neu Gymraeg (Iaith 1af) a Mathemateg

Ar gyfer pob dysgwr sy’n awyddus i symud ymlaen i’r cwrs L1 hwn o Sgiliau Sylfaen – rhaid I chi fod wedi cyflawni eich cymhwyster M3, bod wedi symud ymlaen mewn mathemateg a Saesneg, ac wedi cyrraedd pob targed yn eich CDU.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Symud ymlaen i gwrs Lefel 2 perthnasol yn yr un maes, Hyfforddeiaeth, Prentisiaeth neu gyflogaeth.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?