main logo

Lefel 3 Gofal, Dysgu trwy Chwarae a Datblygu Plant

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01384
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs 2 flynedd o hyd.
Adran
Gofal Plant, Astudiaethau Plentyndod a Gwaith Chwarae
Dyddiad Dechrau
03 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
19 Jun 2026

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gwaith mewn lleoliadau neu wasanaethau Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant yng Nghymru ac Iwerddon. Mae’n ymdrin ag ystod oedran o enedigaeth i 19 oed.

Byddwch yn astudio ystod o bynciau gan gynnwys gwerthoedd ac egwyddorion ym maes gofal plant, iechyd, llesiant, dysgu a datblygu, arferion proffesiynol, diogelwch, hyrwyddo chwarae, ymddygiadau ac anghenion ychwanegol.

Mae elfen lleoliad gwaith sylweddol yn gysylltiedig â’r cwrs, a bydd gofyn I chi gwblhau 700 awr o waith o leiaf mewn lleoliad perthnasol dros y ddwy flynedd.

Mae hwn yn gwrs cyfwerth â 3 lefel A.
Mae’r cwrs hwn yn cynnwys cymysgedd o unedau gorfodol a dewisol. Bydd yr unedau’n gymysgedd o wybodaeth a dealltwriaeth a chymhwysedd a sgiliau.

Felly, bydd asesiadau ar ffurf portffolio o dystiolaeth, asesiadau, astudiaethau achos, arsylwadau a thrafodaethau gan asesydd mewn lleoliad.

Hefyd, bydd angen I chi sefyll:
• Arholiad allanol
• Archwiliad estynedig wedi’I osod a’I farcio’n allanol.
5 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys Mathemateg Iaith Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf) a Gwyddoniaeth os yn bosib, neu’ch bod wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus.

Bydd dysgwyr sydd heb gwblhau’r Lefel 2 mewn Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygu: Craidd eto hefyd yn cwblhau’r cymhwyster hwn ynghyd â’u lefel 3 er mwyn eu darparu gyda’r drwydded i ymarfer er mwyn gweithio gyda phlant.

Bydd dysgwyr dilyniant sy’n symud o lefel 2 angen o leiaf C/4 yn Saesneg a D/3 mewn Mathemateg neu SHC CRh Lefel 1 a Chyfathrebu Lefel 2.
Bydd dysgwyr yn gallu gweithio tuag at C/4 mewn Mathemateg yn ystod eu cwrs, fodd bynnag, bydd y cyfle I gyflawni trydedd Safon Uwch yn cael ei drafod fesul unigolyn.

Yng Ngholeg Cambria rydym yn eich annog chi I wneud y gorau gallwch chi yn eich arholiadau. Y gorau yw eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi, a gall hyn eich arwain at ennill lle ar gwrs lefel uwch.
Mae cyflogaeth ar gael mewn Ysgolion Awdurdod Lleol, Meithrinfeydd Dydd, y Gwasanaeth Iechyd, lleoliadau Gwaith Chwarae a Gofal, Unedau Anghenion Arbennig, y diwydiant teithio a gyda theuluoedd preifat sydd angen nani. Hefyd bydd cyfleoedd i deithio tramor.

Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu ddilyniant gyrfa mewn gofal plant neu leoliadau iechyd.

Gallai cwblhau’r Diploma yn llwyddiannus, arwain at Addysg Uwch fel Gradd Sylfaen mewn Blynyddoedd Cynnar, Addysgu neu Radd Anrhydedd Blynyddoedd Cynnar.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?