main logo

BA mewn Astudiaethau Plentyndod

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51332
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Llawn Amser, Llawn amser, 3 blynedd.

Bydd cynnwys yn cael ei gyflwyno wyneb yn wyneb 1 diwrnod yr wythnos (9am-8pm). Diwrnod cyflwyno i’w gadarnhau.

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn astudio’n annibynnol am gyfnodau a byddant yn cael y cyfle i gwblhau oriau lleoliad gwaith ychwanegol mewn lleoliad penodol.
Adran
Gofal Plant, Astudiaethau Plentyndod a Gwaith Chwarae, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
19 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
30 Jul 2027

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r radd BA mewn Astudiaethau Plentyndod yn cael ei chyflwyno gan Goleg Cambria, mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth. Trwy gydol y radd 3 blynedd, byddwch yn archwilio ystod amrywiol o feysydd sy’n hanfodol i fywydau plant a bod wedi’ch arfogi gyda’r sgiliau a’r arbenigedd sydd eu hangen i weithio mewn ystod o swyddi sy’n ymwneud â phlant.
Bydd y cwrs yn rhoi i chi’r sylfaen gadarn o wybodaeth a dealltwriaeth ynghyd â sgiliau beirniadol a dadansoddol y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Caiff y rhaglen hon ei chyflwyno un ddiwrnod llawn o addysgu wyneb yn wyneb yr wythnos (diwrnod cyflwyno i’w gadarnhau).

Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf o astudio, mae cyfleoedd i fynd i leoliadau gwaith mewn amgylchedd gofal plant neu addysg. Mae’r cyfnod hwn yn y lleoliadau gwaith yn cynnig profiadau ymarferol o amgylcheddau dysgu a gofal yn ogystal ag arsylwi a rhyngweithio gyda phlant. Mae’r elfen ymarferol hon yn elfen bwysig o’r cwrs, gan eich galluogi i gysylltu theori ag ymarfer ac ehangu eich sgiliau proffesiynol.


Yn ystod y drydedd flwyddyn o astudio, bydd dysgwyr yn mynd i’r afael â phrosiect ymchwil ar raddfa fach (traethawd hir), dysgu sgiliau gwerthfawr mewn ymchwil, dylunio prosiect, a dehongli ffynonellau’n feirniadol.
Mae aelod o staff yn goruchwylio’r prosiect hwn.

Mae themâu Blwyddyn 1 yn cynnwys:

Polisïau addysgiadol
Datblygiad plant
Sgiliau astudio
Buddion a theori chwarae
Gweithio mewn partneriaeth
Datblygiad iaith
Theorïau addysgu a dysgu

Modiwlau Blwyddyn 2

Seicoleg Meddwl a Dysgu (20 credyd)
Gweithio gyda Phlant (20 credyd)
Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol (20 credyd)
Llythrennedd Plant Ifanc (20 credyd)
Deall y Cwricwlwm (20 credyd)
Dulliau Ymchwil (20 credyd)

Modiwlau Blwyddyn 3

Asesu ac Addysg
Hawliau Plant
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar
Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol
Traethawd Hir

Hefyd, cyn belled â'ch bod yn bodloni'r gofynion mynediad, byddwch yn sicr o gael cyfweliad ar gyfer cwrs TAR Cynradd yn Aberystwyth.Bydd deunydd y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol, siaradwyr gwadd, a gweithdai. Rydym yn recordio sain darlithoedd fel y gallwch wrando eto yn eich amser eich hun.

Bydd amrywiaeth o dechnegau asesu yn eich galluogi i fanteisio ar eich cryfderau. Gall asesiadau gynnwys arholiadau, traethodau, prosiectau, ymarferion gan ddefnyddio llyfrau, gwerthuso adnoddau, posteri, a chyflwyniadau. Nid yw arholiadau yn cyfrif am fwy na 50% o’r marciau mewn unrhyw fodiwlau. Caiff aseiniadau ysgrifenedig eu marcio’n electronig a byddwch yn cael adborth ac awgrymiadau ar gyfer gwelliant ar gyfer pob aseiniad ac arholiad.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, bydd eich traethawd hir yn eich galluogi i gynnal eich prosiect ar bwnc o’ch dewis, o dan arweiniad aelod o staff. Bydd angen astudio yn y llyfrgell, dehongliad beirniadol o ffynonellau, ac ymchwiliad empirig ar raddfa fach.

• 3 chymhwyster Safon Uwch gradd C neu uwch
• 96 o bwyntiau UCAS

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad galwedigaethol sylweddol ond heb y gofyniad pwynt UCAS yn cael eu hystyried fesul achos.

Mae angen gwiriad Heddlu Uwch Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Os ydych yn bwriadu cynnal eich lleoliad(au) gwaith yn eich gweithle presennol a bod gennych wiriad DBS yn ei le eisoes, bydd gofyn i chi ddod â’ch tystysgrif DBS i mewn i’w fetio a bydd angen i chi ganiatáu i ni gofnodi’r Rhif tystysgrif DBS. Os ydych yn cynllunio mynd i’ch lleoliad(au) gwaith lle nad oes angen gwiriad DBS dilys arnoch, bydd angen i chi gwblhau gwiriad DBS trwy Goleg Cambria.
Ar hyn o bryd mae’r coleg yn talu am gost eich gwiriad DBS. Bydd gofyn i chi ddod â’ch gwiriad DBS i mewn ar gyfer fetio a bydd angen i chi ganiatáu i ni gofnodi rhif tystysgrif y DBS.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae myfyrwyr sy’n astudio BA Astudiaethau Plentyndod yng Ngholeg Cambria wedi symud ymlaen i yrfaoedd yn hyderus ym meysydd addysg, gofal iechyd, nyrsio, therapi lleferydd, gwaith cymdeithasol, lles plant, therapi chwarae, diwydiant hamdden, cyfraith plant ac ymchwil plentyndod.
Byddwn yn cynorthwyo ein graddedigion yn weithredol i symud ymlaen i astudio lefel TAR Cynradd neu astudio Gradd Meistr, ac mae’r bartneriaeth agos gyda Phrifysgol Aberystwyth yn golygu bod y myfyrwyr sy’n dewis mynd ymlaen i lefel uwch o astudio yn gallu darganfod llwybrau ym Mhrifysgol Aberystwyth hefyd.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael budd o sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys:

Gallu i fynegi syniadau’n glir ar lafar ac yn ysgrifenedig
Sgiliau datrys problemau’n effeithiol a meddwl yn greadigol
Gallu gweithio’n annibynnol
Sgiliau rheoli amser a threfnu
Hunan-gymhelliant a hunanddibyniaeth
Gallu gweithio fel rhan o dîm
Sgiliau ymchwilio effeithiol

Ffioedd y cwrs £9000 y flwyddyn

Cod UCAS : X320

Rhaid i’r myfyrwyr dalu am gostau i ac o’r lleoliad gwaith.

Efallai y bydd angen prynu offer a/neu iwnifform ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig am ragor o wybodaeth.

Ar gyfer y rhai sy’n cychwyn ym mis Medi 2022 rydym yn cynnig bwrsari* o £1,000 i holl fyfyrwyr presennol Coleg Cambria sy’n astudio’r cwrs radd hwn.
*Bydd bwrsarïau yn cael eu rhoi i fyfyrwyr mewn dau randal
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?