main logo

Niwro-Anifeiliaid

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01516
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn gwrs 1 flwyddyn llawn amser
Adran
Gofal a Rheolaeth Anifeiliaid, Dysgu Sylfaen
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Gofal Anifeiliaid Niwroamrywiol yn gwrs cynhwysol wedi’i gefnogi’n llawn sy'n darparu amgylchedd dysgu sy'n gweddu orau i ddysgwyr ag anghenion cyfathrebu cymdeithasol fel Awtistiaeth. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i fodloni anghenion a galluoedd ymadawyr ysgol a fyddai'n ei chael hi'n anodd cael mynediad i'r coleg trwy'r llwybr prif ffrwd traddodiadol.

Mae ein rhaglenni Niwroamrywiol yn mynd i'r afael â'r rhwystrau rhag dysgu sy'n gysylltiedig â sgiliau cyfathrebu cymdeithasol a'u nod yw goresgyn y rhain i alluogi dysgwyr i symud ymlaen i addysg bellach prif ffrwd neu i waith/cyflogaeth yn y sector o’u dewis nhw.

Bydd y rhaglen yn cynnwys:

● Rhaglen un flwyddyn a fydd yn arwain at y cam nesaf: gwaith/cyflogaeth, interniaeth â chymorth neu symud ymlaen i addysg bellach prif ffrwd yn unol â chanlyniadau Cynllun Addysg, Iechyd a Gofal (EHCP)/CDU
● Bydd y ddarpariaeth pwnc craidd mewn Gofal Anifeiliaid yn cael ei gwahaniaethu i fodloni anghenion dysgwyr ar eu lefel o ddysgu a nodwyd. Bydd y dysgwyr yn cael eu cyflwyno i'r pwnc i roi blas iddynt fel y gallant symud ymlaen y flwyddyn ganlynol
● Bydd y rhaglen yn cynnwys darparu Sgiliau Bywyd a fydd yn elfen graidd o'r rhaglen: Cyflogadwyedd, Iechyd a Llesiant, Sgiliau Byw'n Annibynnol a Chymunedol
● Bydd sesiynau profi diwydiannol grŵp yn cael eu cynnwys yn y rhaglen i ganiatáu i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol mewn amgylchedd gwaith go iawn.
● Bydd y dysgwyr yn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel eu gwaith
● Mae'r rhaglen yn cael ei chefnogi'n llawn
● Pontio personol drwy fentor ASD
● 4 diwrnod yr wythnos yn y coleg
● Ystafell ddosbarth bwrpasol - dim mwy na 10 o ddysgwyr mewn dosbarth
● Wedi’i lleoli yn Llaneurgain
Asesu parhaus drwy dasgau a monitro gan diwtoriaid
Asesiadau gwaelodlin a thargedau unigol a adolygir gan ddefnyddio RARPA
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, er bod disgwyl i ddefnyddwyr fod â diddordeb yn y maes pwnc a bod ganddynt Gynllun Datblygu Unigol neu Gynllun Addysg, Iechyd a Gofal cyfredol sy’n amlinellu anhawster cyfathrebu cymdeithasol cymhleth gyda diagnosis o Awtistiaeth.
Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallai dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau AB prif ffrwd, cyflogaeth neu interniaeth â chymorth.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?