main logo

Llwybr 2 - Dysgu ar gyfer Bywyd

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01357
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn. Mae’n gwrs llawn amser, 3 diwrnod yr wythnos.
Y diwrnodau yn y coleg yw: Dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher
Adran
Sgiliau Byw’n Annibynnol
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Lluniwyd cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol i gynorthwyo dysgwyr sydd ag anableddau a/neu anawsterau datblygu ac estyn y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer bywyd bob dydd a gwaith. Bydd myfyrwyr ar y cwrs lefel Mynediad hwn yn dilyn cwricwlwm amrywiol sy’n cynnwys: Sgiliau Gweithredol, Sgiliau Bywyd a Byw, Sgiliau Galwedigaethol, ac Iechyd a Llesiant.

Bydd myfyrwyr newydd yn ymgymryd ag asesiad a chyflwyniad cychwynnol cynhwysfawr cyn symud ymlaen i amserlen unigol sy’n gysylltiedig â’u targedau penodol. Byddwn yn cynorthwyo myfyrwyr i ddewis o blith ystod o weithgareddau galwedigaethol, gan gynnwys: Gofal Anifeiliaid, Sgiliau Gweithdy, Crefftau Manwerthu ac Adfer Dodrefn, Garddwriaeth, Lletygarwch a / neu Arlwyo a Manwerthu.
Mae gan bob myfyriwr Gynllun Dysgu Unigol sy’n cofnodi eu nodau a’u targedau unigol. Bydd myfyrwyr yn derbyn cymorth un i un yn rheolaidd gan eu tiwtor personol i adolygu eu cynnydd. Mae targedau unigol yn sicrhau myfyrwyr yn symud ymlaen i gyrchfannau tymor hir.
Bwriadwyd y cwrs Mynediad hwn ar gyfer ymgeiswyr ag anawsterau dysgu difrifol neu gymhleth,anawsterau dysgu cymedrol .

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gweithio tuag at Mynediad 1

Byddwn yn ystyried pob cais yn unigol a bydd unrhyw gynnig yn dibynnu ar gyfweliad ac ystod o dystiolaeth atodol, gan gynnwys cyflawniadau blaenorol ac asesu anghenion cymorth. Rydym yn gofyn i bob ymgeisydd ddod i sesiwn rhagflas fel rhan o’r broses ymgeisio, i gadarnhau eu haddasrwydd, eu gallu a’u hanghenion cymorth ychwanegol.

Bydd gan ddysgwyr sy’n addas ar gyfer y cwrs hwn, Gynllun Addysg (Cynllun Sgiliau Dysgu neu Gynllun Gofal Iechyd Addysg) sy’n nodi eu hanghenion dysgu ychwanegol.
Efallai bydd yn bosibl symud ymlaen o’r cwrs hwn i raglen Llwybr 3 Mae’r cwrs hefyd yn cynorthwyo gyda symud ymlaen i ragor o annibyniaeth, byw â chymorth a nifer o gyd-destunau gwaith amrywiol.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?