main logo

Lefel 1 Gosod Trydan a Phlymwaith

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01485
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Llawn Amser, 1 Flwyddyn (3 diwrnod yr wythnos)
Adran
Trydanol, Dysgu Sylfaen, Plymwaith
Dyddiad Dechrau
05 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr llawn amser sy’n dymuno dod yn drydanwyr neu’n blymwyr yn y diwydiant Gosod Trydan neu Blymwaith. Bydd y rhaglen yn cynnwys myfyrwyr yn mynychu sesiynau theori yn yr ystafell ddosbarth i ennill gwybodaeth greiddiol a sesiynau ymarferol yn ein gweithdai hefyd.

Bydd y cwricwlwm craidd yn helpu dysgwyr i ddatblygu eu hyder, eu gwybodaeth, eu profiad a'u sgiliau mewn Gwaith Trydan a Phlymwaith, a bydd yn cael ei gofrestru ar Ddiploma Lefel 1 City & Guilds mewn Astudiaethau Gwasanaethau Adeiladau (7201-01)

Mae unedau’n cynnwys -

- Strwythur y Diwydiant Adeiladu
- Arferion Gweithio Diogel Sylfaenol (Iechyd a Diogelwch)
- Paratoi Safleoedd
- Gosod Trydan a Gwifrau a Therfyniadau
- Draenio Tir
- Gwaith Pibellau Copr
- Gwaith Pibellau Plastig Pwysedd
- Gosod, Atgyweirio a Chynnal a Chadw Systemau Plymwaith

Bydd angen cwblhau ystod o asesiadau gan gynnwys -

- Asesiadau ymarferol yn y gweithdy
- Arholiadau ysgrifenedig
- Arholiadau amlddewis ar-lein
- Gwaith prosiect

Disgwylir I ddysgwyr hefyd gwblhau naill ai Sgiliau Hanfodol Cymru, TGAU Saesneg a Mathemateg a/neu Lythrennedd Digidol yn dibynnu ar eu graddau Mathemateg a Saesneg ar hyn o bryd.

Bydd dysgwyr hefyd yn cael Anogwr Cynnydd a fydd yn eu helpu trwy gydol eu hamser ar y rhaglen a chwblhau rhaglen tiwtor personol gyda nhw. Bydd yr anogwr yn sicrhau bod unrhyw gymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith cyn I ddysgwyr ddechrau ar eu cwrs. Bydd hefyd yn sicrhau bod unrhyw anghenion newydd am gymorth a fyddai’n gallu ymddangos yn cael eu cynnwys yn eu rhaglen I helpu i’r dysgwyr lwyddo. Cefnogir y cwrs yn llawn I fodloni anghenion unigol a gwahaniaethau dysgu.

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno dros dri diwrnod a bydd yn gymysgedd o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth ac mewn gweithdy.
Bydd pob dysgwr yn cwblhau’r asesiadau diagnostig WEST ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at ystod o unedau i’w helpu nhw i gyflawni eu cymhwyster i gynorthwyo symud ymlaen mewn Addysg Bellach neu Ddysgu yn y Gwaith.
4 TGAU gradd E/2 neu uwch, ac mae’n rhaid i dri ohonynt fod yn Fathemateg, Iaith Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), a Gwyddoniaeth.

Rhaid i ymgeiswyr gael tystiolaeth nad ydynt yn lliwddall (gellir darparu hyn drwy ganlyniadau prawf golwg lliw boddhaol).

I’r holl ddysgwyr sy’n bwriadu symud ymlaen i’r cwrs Lefel 1 hwn o’r Sgiliau Sylfaen neu Fynediad – rhaid eich bod wedi cyflawni eich prif gymhwyster, wedi symud ymlaen mewn mathemateg a Saesneg ac wedi cyrraedd yr holl dargedau yn eich CDU.

Yng Ngholeg Cambria, byddem yn eich annog i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau a fydd gennych chi, ac fe allai eich galluogi i symud ymlaen i gwrs lefel uwch.
Bydd dysgwyr yn cael cymorth i gynllunio eu camau nesaf drwy gydol y cwrs. Gellir symud ymlaen i un o’r canlynol:

Cwrs lefel uwch mewn maes galwedigaethol o’ch dewis chi
Hyfforddeiaeth neu raglen brentisiaeth
Gwaith
Rhaglen yn y gymunedd
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?