main logo

Diploma Mynediad i Addysg Uwch Lefel 3 - Gwaith Cymdeithasol, Proffesiynau Addysg, Cwnsela, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01268
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn llawn amser.

Mae’r rhaglen Mynediad yn gwrs sy’n cael ei gyflwyno trwy gredydau am fodiwlau y gellir eu hastudio’n amser llawn dros gyfnod o flwyddyn (34 wythnos academaidd) o fis Medi i fis Mehefin. Cynhelir y cwrs o 9.15am – 2.30pm (dros 4 diwrnod fel arfer).

Agwedd bwysig o’r rhaglen hon yw eich sgiliau rheoli amser eich hunain ac mae’n hanfodol eich bod yn cynllunio ymlaen llaw o ran dyrannu eich astudiaethau yn y dosbarth ac yn annibynnol. Bydd cael cynllun fel hyn ar waith yn eich cynorthwyo chi a’ch llwyddiant.
Adran
, Cwnsela, Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Nod y Diploma yw paratoi dysgwyr i astudio yn y Brifysgol mewn ystod o raddau fel Addysg Gynradd gyda SAC**, Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg, Troseddeg, Cymdeithaseg, Hanes, Saesneg ynghyd â llawer mwy. Mae'r cwrs yn cynnwys ystod o bynciau yn ynghyd ag Astudiaethau Sgiliau Craidd. Gall y modiwlau gynnwys Seicoleg, Cymdeithasol, Hanes, y Cyfryngau a Saesneg. Byddwch yn cael cyngor am hyn gan diwtor. Mae’r Sgiliau Craidd yn cynnwys Cyfathrebu, Sgiliau Astudio a Rhifedd.
Cyflawnir y rhaglen drwy asesu parhaus. Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs yn waith aseiniadau gyda rhywfaint o brofiad o brofion wedi’u hamseru neu arholiadau. Byddwch yn ennill credydau wrth gwblhau pob uned astudio’n foddhaol. Mae’n rhaid cael 60 credyd i ennill y Diploma Mynediad i AU, sy’n cynnwys nifer o gredydau gorfodol. Graddau’r credydau lefel 3 yw Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Ar ôl cwblhau’r rhaglen astudio lawn yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Agored Cymru, sy’n cael ei gydnabod gan ‘QAA’.
TGAU Gradd C/4 mewn Saesneg neu Fathemateg, ac o leiaf Gradd D/3 yn y pwnc arall.
Neu
Lefel 2 AON neu Gyfathrebu, gydag o leiaf Lefel 1 yn y pwnc arall.

Dylai ymgeiswyr fod yn 19+ oed i astudio’r cwrs hwn.

Fodd bynnag, rydym yn annog oedolion sydd â phrofiad bywyd a gwaith i wneud cais hyd
yn oed os nad oes ganddynt y gofynion mynediad uchod gan fod cais pob dysgwr yn cael
ei asesu’n unigol.

Mae darpar ymgeiswyr yn cael eu hannog i gysylltu â phrifysgolion unigol er mwyn cael
gwybodaeth am ofynion mynediad.

Efallai y cewch eich cynghori i gofrestru ar y cwrs Paratoi ar gyfer Gyrfa ac Astudio neu
SHC cyn dechrau’r cwrs Mynediad. Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i sefyll arholiad TGAU
mewn Mathemateg neu Saesneg.
Gallwch symud ymlaen i astudio cyrsiau fel Addysg, Gwaith Cymdeithasol, Saesneg, Seicoleg, Troseddeg, Cymdeithaseg, Daearyddiaeth, Hanes, Newyddiaduraeth ac mae sawl opsiwn arall ar gael
Efallai y bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?