main logo

Dyfarniad Lefel 3 City & Guilds mewn Addysg a Hyfforddi (QCF)

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA14720
Lleoliad
Iâl
Hyd
Rhan Amser, 12 wythnos Ffoniwch Goleg Cambria ar 0300 30 30 006 neu anfonwch e-bost at jeanette.edwards@cambria.ac.uk i gael dyddiadau’r cwrs.
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli, Addysgu, Asesu ac Addysg
Dyddiad Dechrau
10 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
29 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant yn gyflwyniad i addysgu a fydd yn rhoi cipolwg ar swyddi, cyfrifoldebau a pherthnaseddau mewn addysg a hyfforddiant, sut i gynllunio a chyflwyno sesiynau addysgu cynhwysol, a sut i asesu a rhoi adborth adeiladol.

Mae’r cymhwyster hwn yn gallu eich helpu i symud ymlaen i swyddi addysgu/hyfforddi mewn ystod eang o sefydliadau yn y sector dysgu gydol oes. Mae’r rhain yn cynnwys:

● Sefydliadau’r sector cyhoeddus

● Sefydliadau’r sector preifat

● Addysg Bellach, Addysg i Oedolion ac Addysg yn y Gymuned.

(Uned 301) Deall swyddi, cyfrifoldebau a pherthnasau mewn addysg a hyfforddiant

Galluogi’r dysgwr i ddeall swydd a chyfrifoldebau athro a’r berthynas rhwng gwahanol weithwyr proffesiynol ym meysydd addysg a hyfforddiant. Mae’n cynnwys cyfrifoldeb dros gynnal amgylchedd diogel a chefnogol. [3 chredyd]


(Uned 302) Deall a defnyddio dulliau cynhwysol addysgu a dysgu mewn addysg a hyfforddiant

Galluogi’r dysgwr i ddeall a defnyddio dulliau cynhwysol addysgu a dysgu.
Mae’n cynnwys sut i greu amgylchedd dysgu sy’n ennyn diddordeb myfyrwyr ac yn eu cymell, a gallu cynllunio, cyflwyno a gwerthuso dulliau ac ymagweddau sy’n cael eu defnyddio. [6 chredyd]

(Uned 305) Deall asesu mewn addysg a hyfforddiant

Galluogi’r dysgwyr i ddeall sut mae gwahanol fathau a dulliau asesu yn cael eu defnyddio. Mae’n cynnwys modd o gynnwys dysgwyr wrth asesu a gofynion cadw cofnodion yn effeithiol.
Mae’n cynnwys sesiwn ymarferol micro-addysgu 30 munud o hyd i gymheiriaid am bwnc a ddewisir o arbenigedd pwnc eich hun. [3 chredyd]


Er mwyn ennill y Dyfarniad Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant yn llawn, mae’n rhaid i ddysgwyr ennill 12 credyd.
Bydd dysgwyr yn llunio Portffolio Tystiolaeth o 3 aseiniad ysgrifenedig
(ar gyfer unedau 301, 302 a 305) ac aseiniad ymarferol, h.y. sesiwn micro-addysgu 20 munud o hyd i gymheiriaid (uned 302).
Nid oes gofynion mynediad i’r rhaglen, er bod angen i ddysgwyr gymryd rhan mewn asesiadau llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol WEST.

Cysylltwch â Jeanette Edwards i drafod y rhaglen nesaf a fydd yn cael ei chynnal sut i wneud cais. Ei chyfeiriad e-bost ydy jeanette.edwards@cambria.ac.uk

Mae’r cymwysterau hyn yn gallu eich helpu i symud ymlaen i swyddi addysgu/hyfforddi mewn ystod eang o sefydliadau yn y sector dysgu gydol oes. Mae’r rhain yn cynnwys:

● Sefydliadau’r sector cyhoeddus
● Sefydliadau’r sector preifat
● Addysg Bellach, Addysg i Oedolion ac Addysg yn y Gymuned
£560

Gwerslyfrau’r Cwrs – Amanda Turner & Joanne Whiting, Level 3 Award in Education and Training, City & Guilds, London, 2014. (ISBN 978 0 85193 294 1) & Ann Gravells, The Award in Education & Training, 2014 (ISBN 978-1473912212)

Mae dysgwyr yn cael eu hannog i ddarllen yn ehangach, y tu hwnt i werslyfrau’r cwrs.

Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiadau Agored – Ffordd y Bers
13/11/2024
Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael gweld y coleg a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llysfasi
28/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/11/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Llaneurgain
27/11/2024

17:30

Mae pobl niwroamrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?