main logo

Mynediad i AU

Mae cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yng Nghanolfan Brifysgol Cambria yn cynnig llwybr blwyddyn i astudio lefel gradd. Gall astudio cymhwyster Mynediad arwain at yrfa lwyddiannus gyda llawer o’r myfyrwyr yn mynd ymlaen i’r brifysgol ac yn dilyn gyrfaoedd newydd doedden nhw byth yn meddwl oedd yn bosibl.

Os wnaethoch chi adael yr ysgol heb y cymwysterau arferol fel TGAU neu Safon Uwch, efallai dyma’r cwrs i chi. Mae’r rhaglenni Mynediad i Addysg Uwch am ddim ac yn eich paratoi ar gyfer astudio yn y dyfodol, p’un ai rydych yn chwilio am ffordd i gael gyrfa mewn nyrsio, bydwreigiaeth neu raglenni gradd eraill yn y brifysgol, mae gennym rywbeth i’ch rhoi chi ar y trywydd iawn.

Rydym yn cynnig gwahanol ffyrdd i astudio ein cyrsiau Mynediad. Mae dewis y modd a fydd fwyaf addas ar gyfer eich dull dysgu ac amgylchiadau personol yn bwysig. Hefyd mae gennym gyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi ac Ionawr.

‘YN YSTOD Y DYDD’ – Mae’r llwybr hwn yn cael ei gynnal dros 4 diwrnod ar safle 9.30am – 2.30pm. Gyda’r dewis hwn mae’r holl addysgu’n cael ei wneud trwy addysgu wyneb yn wyneb ar safle.

‘CYFUNOL’ – Mae’r llwybr hwn yn gofyn i chi fynd ar y safle un diwrnod 9.15 – 6.30pm, a bydd gweddill y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy e-ddysgu i chi gwblhau yn eich amser eich hun yn ystod yr wythnos.

‘AR-LEIN’ – Mae’r llwybr hwn yn cynnwys sesiynau byw sy’n cael eu cynnal am 9.15 – 4.30pm un diwrnod yr wythnos, a bydd gweddill y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy e-ddysgu i chi ei gwblhau yn eich amser eich hun yn ystod yr wythnos.

Rydym yn cynnig cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn y meysydd canlynol:

  • Gofal Iechyd (opsiynau dysgu yn ystod y dydd, cyfunol ac ar-lein)
  • Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol (yn ystod y dydd a chyfunol)

Am ragor o fanylion dewiswch gwrs isod i weld y proffiliau cwrs.

 

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

Oes gennych chi gwestiwn?

Cwestiynau Cyffredin

Os ydych chi’n gobeithio astudio yn y brifysgol ac yn 19 oed neu’n hŷn ond nid oes gennych chi’r cymwysterau ffurfiol, yna bydd Diploma Mynediad i AU yn eich darparu gyda’ch cymhwyster sydd ei angen arnoch chi.

Gallwch weld rhagor o fanylion am gyrsiau Mynediad i Addysg Uwch yn Cambria ar ein sianel YouTube – Cyflwyniad i gyrsiau Mynediad i AU

Mae Diploma Mynediad i AU yn agored i unrhyw un sy’n 19 oed neu’n hŷn.

Os wnaethoch chi adael yr ysgol heb gymwysterau Safon Uwch neu gymhwyster cyfwerth ond rydych chi’n penderfynu eich bod chi eisiau mynd i’r brifysgol, mae Diploma Mynediad i AU yn ddatrysiad perffaith! 

Gan fod Coleg Cambria wedi’i leoli yng Nghymru mae’r cyrsiau Mynediad i AU sy’n cael eu cynnig am ddim gan eu bod wedi’u hariannu’n llawn.

Byddai hyn yn dibynnu ar y math o gwrs rydych chi wedi cofrestru arno. Er enghraifft, mae cyrsiau yn ystod y dydd fel arfer yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr fod ar y safle 4 diwrnod yr wythnos, ond gall y rhai ar gwrs cyfunol fod ar y safle 1 diwrnod yr wythnos yn unig gydag 8 awr yn cael eu darparu o gartref. Fel arall, rydym yn cynnig fersiwn ar-lein sy’n gwbl ddysgu o bell.

Byddai eich amserlen ar gael cyn i chi ddechrau ar unrhyw gwrs i sicrhau digon o amser i wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol i sicrhau y gallwch chi fod yn bresennol.

Bydd cwrs Mynediad yn eich galluogi i ennill pwyntiau UCAS yn yr un modd â chyrsiau Safon Uwch neu ymarferol. Mae uchafswm o 144 o bwyntiau UCAS y gellir eu hennill o astudio Mynediad i AU.

Mae’r rhan fwyaf o brifysgolion y DU yn derbyn cymwysterau Mynediad i AU. Mae nifer o’n dysgwyr Mynediad yn y gorffennol wedi symud ymlaen i astudio cwrs lefel Gradd mewn prifysgolion cydnabyddedig. 

Gellir defnyddio cymhwyster mynediad i fynd i’r brifysgol am hyd at 3-5 mlynedd. Mae hyn oherwydd datblygiadau mewn diwydiannau a newidiadau yn y cwricwlwm. 

Gall ein cyrsiau Mynediad i Ofal Iechyd arwain at yrfa mewn nyrsio gydag addysg bellach ar lefel Gradd. 

Gall ein cyrsiau Mynediad i Ofal Iechyd arwain at yrfa mewn bydwreigiaeth gydag addysg bellach ar lefel Gradd.

Os mae gennych chi gymhwyster lefel 3+ gallwch chi astudio cwrs Mynediad. Efallai y bydd hyn yn opsiwn da i’r rhai sy’n gobeithio newid gyrfa. 

Ymweld â'n Galeri

Dewch i gael cip o amgylch y safle a gweld sut beth yw astudio gyda ni yng Nghanolfan Brifysgol Cambria neu dysgwch ragor am Ganolfan Brifysgol Cambria a’n cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Digwyddiadau Diweddaraf
Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost