main logo

FdEng Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP51319
Lleoliad
Glannau Dyfrdwy
Hyd
Rhan Amser, Gradd Sylfaen 2 flynedd, ran-amser neu Brentisiaeth Uwch 3 blynedd, Gradd Anrhydedd Faglor ran-amser.

Mae hyn yn cynnwys un diwrnod ar y safle a hanner diwrnod ar-lein. Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau o hunanastudio a rhywfaint o amser ym Mhrifysgol Abertawe yn ogystal ag oriau a addysgir.
Adran
Peirianneg, Gweithgynhyrchu a Chynnal a Chadw
Dyddiad Dechrau
26 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2026

Trosolwg o’r Cwrs

Wrth ddewis Gradd Sylfaen Cambria mewn Peirianneg Awyrennau a Gweithgynhyrchu (wedi'i hachredu gan Brifysgol Abertawe) byddwch yn astudio sbectrwm eang o bynciau gweithgynhyrchu uwch a ddatblygwyd yn unol â gofynion cyflogwyr. Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer myfyrwyr a phrentisiaid uwch sydd am wella mwy ar eu gwybodaeth mewn peirianneg gweithgynhyrchu awyrennau a symud ymlaen yn y maes.

Nodweddion allweddol i astudio'r radd hon yn Cambria:

• Addysgir pob modiwl gan diwtoriaid Peirianneg Cambria neu Brifysgol Abertawe sy'n meddu ar wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd eang.
• Cysylltiadau rhagorol â llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes ledled Gogledd Cymru, gyda siaradwyr busnes gwadd, cyflwyniadau a chyfleoedd I rwydweithio.
• Cyfleusterau ac adnoddau o'r radd flaenaf yng Nghanolfan y Brifysgol newydd ar safle Glannau Dyfrdwy.
• Cymysgedd o astudiaethau academaidd sy'n gysylltiedig â cheisiadau galwedigaethol ymarferol ym mhob modiwl pwnc.
• Cymorth rhagorol I fyfyrwyr, gyda phob myfyriwr yn cael tiwtor personol a mynediad at gymorth un I un.
• Darparwr llwybrau prentisiaeth profiadol.

Modiwlau:

Blwyddyn 1:

Dysgu yn y Gwaith
Dadansoddi Peirianneg 1
Busnes, Rheoli ac Ansawdd
Ymarfer Proffesiynol mewn Peirianneg
Gwyddoniaeth Beirianyddol
Gweithgynhyrchu Peirianyddol
Egwyddorion Trydanol ac Electronig

Blwyddyn 2:

Prosiect Diwydiannol
Dadansoddi Peirianneg 2
Dynameg Hedfan
Gweithgynhyrchu Uwch, CAM ac NDT
Dadansoddi Straen a Dynameg
Peirianneg â Chymorth Cyfrifiadur
Deunyddiau Peirianneg


Cyflwynir y rhaglen hon drwy gyfuniad o sesiynau ar-lein ac wyneb yn wyneb sy'n addas I'ch anghenion unigol, yn amodol ar allu gweithio o fewn canllawiau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru I sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch ein staff. Byddwn hefyd yn parhau I gefnogi'r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol o bell. Sylwer, lle na ellir cyflawni lleoliadau gwaith am resymau diogelwch, byddwn yn addasu modiwlau I gynnwys prosiectau sy'n gysylltiedig â gwaith mewn ffordd a fydd yn dal I ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.

Dyma gwrs ar gyfer ymgeiswyr sydd yn cael eu cyflogi mewn maes peirianneg perthnasol. Bydd gofyn i gyflogwyr gynorthwyo trwy roi amser i’r ymgeiswyr ddod ar y cwrs a chynnal eu hastudiaethau, heb unrhyw ofyn i weithio oriau ychwanegol yn eu lle, neu ostwng eu cyflog.
Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol, siaradwyr gwadd, gweithdau a thechnegau ‘Dysgu Gwrthdro’.
Asesir y rhan fwyaf o fodiwlau drwy arholiadau ac aseiniadau.

Byddwch yn cael adborth a phwyntiau ar gyfer gwella ar gyfer pob aseiniad ac arholiad. Mae angen lleoliadau gwaith ar gyfer y modiwlau yn seiliedig ar waith. Treulir tua 1 wythnos y flwyddyn ar safle’r brifysgol yn Abertawe.
Mynediad Fd/BEng Awyrennau/Gweithgynhyrchu Uwch

Fd/BEng Blwyddyn 1

Cymwysterau Safon Uwch â graddau BBB gan gynnwys Mathemateg a Ffiseg. Nid oes gofyniad penodol ar gyfer y trydydd cymhwyster Safon Uwch, ond mae un o’r pynciau canlynol yn cael eu ffafrio: Cemeg, Dylunio, TG/Cyfrifiadura, Mathemateg Bellach neu Fusnes/Economeg.
Cymhwyster HNC perthnasol (120 credyd, gweler y nodyn isod ar gyfer mynediad i Flwyddyn 2).
Gall myfyrwyr sydd â chymhwyster Lefel 3 BTEC gyda gradd Rhagoriaeth yn gyffredinol gan gynnwys rhagoriaeth yn y modiwl Mathemateg Bellach wneud cais hefyd. Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried fesul achos ac efallai y bydd gofyn i fyfyrwyr sefyll arholiad mynediad a llwyddo ynddo.

Fd/BEng Blwyddyn 2

Gallai myfyrwyr sydd â graddau modiwlau digon uchel* ymuno ag ail flwyddyn y rhaglen Fd/BEng. Bydd Staff Academaidd Prifysgol Abertawe a Cambria yn ystyried ceisiadau fesul achos.

* – Fel arfer, graddau Rhagoriaeth gan gynnwys mathemateg.

BEng Blwyddyn 3

Bydd Gradd Sylfaen sydd â modiwlau tebyg iawn yn cael eu hystyried fesul achos gan Staff Academaidd Prifysgol Abertawe a Cambria.

• Yn ogystal â hynny, mae’n rhaid bod gan bob ymgeisydd gradd C neu uwch mewn TGAU Iaith Saesneg a TGAU Mathemateg neu Rifedd.

Bydd Staff Academaidd Prifysgol Abertawe a Cambria yn ystyried fesul achos unrhyw asesiad o ddysgu blaenorol (fel dyfarniadau datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau sy’n seiliedig ar gyflogaeth) sydd ar lefel Addysg Uwch ond heb gael credydau AU.

Os hoffech wneud cais ar gyfer:

Y Cwrs BEng Awyrennau – chwilio am god cwrs LP00874
Y Cwrs BEng Gweithgynhyrchu Uwch – chwiliwch am god cwrs LP51321
Y Cwrs FdEng Gweithgynhyrchu Uwch – chwiliwch am god cwrs LP51320
Potensial i symud ymlaen i Radd Meistr gyda’ch prifysgol ddewisol.

Dyma rai enghreifftiau o opsiynau gyrfa posibl yn y diwydiant Peirianneg Awyrennau:

●Peiriannydd Dylunio
●Peiriannydd Prosiect Awyrofod
●Peiriannydd Systemau Gweithgynhyrchu
●Peiriannydd Cymorth Peirianneg Gweithgynhyrchu Ymyl Rheilffordd
●Peiriannydd Rheoli Ansawdd

Mae gyrfaoedd ym maes ehangach peirianneg yn bosibl gyda’r radd hon hefyd
FdEng £9000 y flwyddyn (Blynyddoedd 1 a 2)
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?