main logo

HNC mewn Peirianneg Sifil

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01242
Lleoliad
Ffordd y Bers
Hyd
Rhan Amser, 2 flynedd – rhan amser rhyddhau am y diwrnod

Bydd gofyn i fyfyrwyr ar y cwrs hwn ymgymryd â chyfnodau hunanastudiaeth, yn ychwanegol at yr oriau a addysgir.

Byddwn yn cyflwyno’r rhaglen hon trwy gyfuniad o sesiynau ar-lein a sesiynau wyneb yn wyneb i gyd-fynd â’ch anghenion unigol, yn amodol ar allu gweithi
o dan arweiniad a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau eich diogelwch chi a’n staff ni.
Byddwn hefyd yn parhau i roi cymorth o bell i’r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.
Sylwch, os yw rhesymau diogelwch yn ei hatal rhag trefnu lleoliadau gwaith, byddwn yn addasu modiwlau i gynnwys prosiectau a fydd yn parhau i ddatblygu eich sgiliau yn y gwaith.
Adran
Adeiladu a Gwaith Adeiladu
Dyddiad Dechrau
23 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2026

Trosolwg o’r Cwrs

Cynigir HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) yn Cambria trwy gytundeb cydweithredol â Pearson. Mae’r rhaglen yn cynnwys astudiaeth ddwy flynedd ran-amser gyda rhyddhau o’r gwaith am ddiwrnod a bydd angen cwblhau 10 modiwl galwedigaethol benodol.

Nod y rhaglen yw paratoi myfyrwyr ar gyfer ystod o yrfaoedd sgiliau technegol uwch, gyrfaoedd proffesiynol a rheoli mewn astudiaethau adeiladu, trwy ddarparu astudiaethau arbenigol sy’n berthnasol i’r galwedigaethau a’r proffesiynau hynny y mae myfyrwyr yn gyflogedig neu’n chwilio am waith ynddynt.

Cafodd y rhaglen ei strwythuro fel bod myfyrwyr yn gallu meithrin ystod o sgiliau a thechnegau, rhinweddau personol ac agweddau sy’n hanfodol er mwyn llwyddo yn eu bywyd gwaith.

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu drwy ddarlithoedd ffurfiol, wedi’u hategu gan waith labordy, profi deunyddiau, tirfesur, gwaith maes, teithiau maes, ymweliadau safle a gwaith lluniadu a dylunio.

MODIWLAU:
Uned 1 - Prosiect Unigol
Uned 2 - Technoleg Adeiladu
Uned 3 - Gwyddoniaeth a Deunyddiau
Uned 4 - Arferion a Rheoli Adeiladu
Uned 6 - Gwybodaeth Adeiladu (Lluniau, Manylion, Manyleb)
Uned 7 - Tirfesur, Mesur a Chynllunio
Uned 8 - Mathemateg Adeiladu
Uned 20 - Egwyddorion Dylunio Strwythurol
Byddwn yn asesu’r cwrs trwy gyflwyniadau ysgrifenedig, arholiadau dan reolaeth amser a gweithgareddau ymarferol.
I ddysgwyr sydd wedi bod mewn addysg yn ddiweddar, un o’r canlynol:

● Cymhwyster Lefel 3 (o leiaf 120 credyd / 720 GLH) mewn adeiladu/peirianneg sifil mewn maes pwnc cysylltiedig gyda phroffil Teilyngdod (MPP) – o leiaf 64 pwynt Tariff UCAS
●Graddau Safon Uwch DDE – o leiaf 64 pwynt Tariff UCAS
●Cymhwyster rhyngwladol sy’n gyfwerth

Ar gyfer dysgwyr nad ydynt wedi bod mewn addysg bydd ceisiadau yn cael eu hystyried ar sail unigol, er y gallai gynnwys un o’r canlynol:

●Tystysgrif Addysg Uwch a ddyfernir gan sefydliad addysg bellach gymeradwyedig mewn maes perthnasol
●Profiad gwaith cysylltiedig (3-5 mlynedd mewn swydd oruchwyliol)

Fel arfer dylai ymgeiswyr feddu ar radd A* i C a/neu 9 i 4 mewn TGAU Saesneg / Cymraeg a mathemateg / rhifedd.

Rhoddir y gofynion mynediad fel canllaw cyffredinol i lefel y cynnig a wneir. Os nad ydych yn siŵr a ydych yn bodloni’r gofynion mynediad, cysylltwch â ni.

BETH NESAF?
• BSc Astudiaethau Peirianneg Sifil
• BSc (Anrh) Rheoli Adeiladwaith
• BSc (Anrh) Rheoli Eiddo Tirog

DEWISIADAU GYRFA
Mae HNC mewn Astudiaethau Adeiladu yn rhoi cymhwyster technegol uwch i fyfyrwyr a fydd yn briodol iddynt wrth ddilyn eu huchelgais o ran gyrfa yn sectorau canlynol y diwydiant peirianneg sifil:
• Peirianneg Sifil
• Peirianneg Strwythurol
• Peirianneg Priffyrdd
• Peirianneg Rheilffyrdd
• Peirianneg Iechyd y Cyhoedd a llawer rhagor.
Rhan Amser – £2500 y flwyddyn

Gallai ffioedd godi yn unol â chwyddiant ar gyfer yr holl fyfyrwyr sy’n dechrau eu hastudiaethau yn 2025/26 neu 2026/27.

Gall cyllid fod ar gael trwy gyllid PLA yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol. Anfonwch e-bost at pla@cambria.ac.uk am ragor o fanylion.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?