main logo

Gradd Rheoli Busnes Cymhwysol BSc

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01249
Lleoliad
Llaneurgain
Hyd
Llawn Amser, Gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth (BSc) Cwrs blwyddyn, llawn amser, cewch eich rhyddhau am y diwrnod.

Gan amlaf bydd yn arwain o’r cwrs LP00989 FdSc Rheoli Busnes Cymhwysol (Cwrs 2 flynedd).

Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ar y cwrs ymgymryd mewn cyfnodau o astudio unigol yn ogystal â chyfnodau o gael eu haddysgu. Bydd y ddarpariaeth yn un cyfunol (wyneb i wyneb, ar-lein, anghydamseredig).
Adran
Busnes, Arwain a Rheoli
Dyddiad Dechrau
19 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
31 Jul 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Wrth ddewis BSc Cambria mewn Rheoli Busnes Cymhwysol (a ddatblygwyd a
achredwyd gan Brifysgol Abertawe) byddwch yn astudio sbectrwm eang o fusnesau a
pynciau rheoli (megis marchnata, rheoli gweithrediadau, cyllid, cyfrifyddu, strategaeth a rheoli adnoddau dynol). Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio ar gyfer y myfyriwr sydd am ragori a chyrraedd y lefel uchaf o arfer rheoli busnes byd-eang.

Nodweddion allweddol i astudio'r radd hon yn Cambria:

• Mae'r holl fodiwlau yn cael eu haddysgu gan ein prif diwtoriaid busnes sydd â nifer eang o ddiwydiannau a gwybodaeth academaidd ac yn hyfforddi arweinwyr busnes o bob cwr o Gymru yn rheolaidd.

• Cysylltiadau rhagorol gyda llawer o fusnesau ac arweinwyr busnes ledled y Gogledd
Cymru, gyda siaradwyr busnes gwadd, cyflwyniadau a chyfleoedd i rwydweithio.

• Darparwr profiadol o lwybrau prentisiaeth, gan gynnwys rheoli busnes.

• Wedi'i gyfleu i ymgymryd â phrofiad gwaith a lleoliadau fel rhan o'ch cwrs.

• Tiwtor personol a chymorth un i un.

• Cyfleusterau o'r radd flaenaf gyda thechnoleg ragorol.

Modiwlau Blwyddyn 3

• Rheoli Busnes 2 (Arloesi)
• Arwain
• Prosiect Sefydliadol 2 (modiwl dwbl)

Cynigir ardystiad Sylfaen PRINCE2(R) mewn Rheoli Prosiectau (am ffi ychwanegol) yn yr ail flwyddyn.
Bydd deunydd y cwrs yn cael ei gyflwyno trwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau rhyngweithiol, siaradwyr gwadd a gweithdai. Asesir y modiwlau trwy amrywiaeth o wahanol ffyrdd, gan gynnwys adroddiadau hunan-adfyfyriol gyda phortffolio o dystiolaeth, arholiadau, prosiectau a chyflwyniadau. Lle bo hynny’n bosibl, caiff asesiadau eu marcio’n electronig a rhoddir adborth ac awgrymiadau ar gyfer gwella ar gyfer pob asesiad. Mae cefnogaeth i fyfyrwyr ar gael gan eich Mentor Academaidd eich hun a’ch tiwtoriaid modiwl trwy gydol eich astudiaethau.

PROFIAD GWAITH
Anelir y rhaglen hon at bobl sydd mewn cyflogaeth (taladwy neu wirfoddol) am oddeutu 30 awr yr wythnos o gychwyn y rhaglen.


Mewn achos lle mae Covid-19 yn amharu ar brofiad gwaith mae rheoliadau Covid yn eu lle.
• Graddau disgwyliedig B neu uwch mewn 3 phwnc Safon Uwch. Nid oes angen Safon Uwch arnom mewn Busnes, Economeg, Mathemateg neu Gyfrifeg / Cyllid. Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol fel pwnc Safon Uwch ar gyfer gwneud
Cynigion
.
• Cymhwyster disgwyliedig (neu a gyflawnwyd) IB o 32-33 neu uwch.

• Bydd Tystysgrif Her Sgiliau yn cael ei dderbyn fel rhan o’r meini prawf mynediad.

• BTEC (18 uned) graddau Rhagoriaeth, Rhagoriaeth, Teilyngdod neu raddau cyfatebol.

• Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Busnes

• Rhaid i bob ymgeisydd gael TGAU Saesneg Iaith a Mathemategneu Rifedd gradd C neu uwch.

• I siaradwyr Saesneg nad yw’n famiaith iddynt, mae’n rhaid bod wedi cyflawni 6.0 yn gyffredinol heb unrhyw ran yn llai na 5.5 mewn profion IELTS neu brofion cyfwerth.

• Bydd Tîm Derbyniadau Prifysgol Abertawe yn ystyried fesul achos, unrhyw asesiad o ddysgu blaenorol (fel dyfarniadau datblygiad proffesiynol neu ddyfarniadau yn y gwaith) ar lefel addysg uwch ond na chafwyd credydau AU amdanynt.
Bydd myfyrwyr sydd yn llwyddiannus wrth gwblhau’r radd Rheoli Busnes Cymhwysol wedi gwella eu cyfleoedd cyflogadwyedd ym myd busnes. Fel un o raddedigion y cwrs byddwch wedi arddangos dealltwriaeth gynhwysfawr o’r sbectrwm eang o weithrediadau busnes yn y byd go iawn. Byddwch yn gallu gwerthuso dulliau gweithredu yn hyderus er mwyn eich galluogi i ychwanegu at werth sefydliad.
£9,000 LP01249 BSc mewn Rheoli Busnes Cymhwysol

Y myfyriwr sydd I dalu am deithio rhwng y cartref a’r lleoliad profiad gwaith.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Ffordd y Bers – Digwyddiad Olwynion
29/06/2024

10:00

Ymunwch â ni ar safle Coleg Cambria Ffordd y Bers ar ddydd Sadwrn 29 Mehefin

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?