main logo

Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01265
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Mae hwn yn gwrs blwyddyn llawn amser.

4 diwrnod yr wythnos o 9am tan 4.30

(os oes gennych chi gymhwyster Lefel 1 mewn Trin Gwallt byddwch chi’n astudio 3 diwrnod yr wythnos)
Sesiynau nos rheolaidd

Bydd amserlenni’n cael eu rhannu yn y cyfnod ymsefydlu.
Adran
Trin Gwallt a Thorri Gwallt Dynion
Dyddiad Dechrau
05 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn seiliedig ar y safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer Trin Gwallt ac mae'n cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio'n effeithiol fel Triniwr Gwallt/Steiliwr Gwallt iau.

Rhaid i ddysgwyr gyflawni pob uned orfodol sy'n cynnwys:

● Arddull a Gwisgo Gwallt
● Lliwio ac Ysgafnhau
● Ymgynghori
● Siampŵ a Gwallt Cyflwr

Byddant hefyd yn datblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i ymgynghori â chleientiaid, yn darparu ystod o wasanaethau torri, lliwio a goleuo sylfaenol.

Ochr yn ochr â'r rhain mae unedau i ddatblygu sgiliau gosod, gwisgo, chwythu-sychu a steilio gwallt gydag offer trydanol.

Ar yr un pryd, bydd dysgwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid, eu hymwybyddiaeth o gynaliadwyedd amgylcheddol a'u sgiliau masnachol, y mae cyflogwyr yn rhoi gwerth mawr ar bob un ohonynt.

Bydd sgiliau datrys problemau ac ymchwilio hefyd yn cael eu datblygu.

Bydd dysgwyr yn cwblhau sesiynau profiad gwaith rheolaidd yn y salon masnachol yn Iâl, Salon Iâl wrth astudio eu cymwysterau. Mae datblygu sgiliau cyflogadwyedd yn agwedd sylfaenol ar y cwrs hwn


Yn ogystal â chymhwyster Lefel 2 mewn Trin Gwallt, mae rhaglen y maes dysgu yn cynnwys yr elfennau gorfodol canlynol i’r cwrs:

● Hyfforddiant ac asesiadau Sgiliau Hanfodol Cymru
● Datblygu sgiliau Cymraeg
● Rhaid i bob dysgwr gwblhau lleoliad gwaith

Sylwch y gall eich amserlen gynnwys rhai sesiynau gyda'r nos. Bydd eich tiwtor yn rhoi dyddiadau i chi yn ystod y cyfnod ymsefydlu.

Sylwch fod angen cit a gwisg i allu astudio’r cwrs hwn.
Asesir gwaith cwrs yn barhaus a gall dysgwyr ennill lefelau cyrhaeddiad Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth.
Cwblhau rhaglen dysgu lefel 1 Trin Gwallt yn llwyddiannus, neu 4 TGAU gradd D/3 neu uwch gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg/Cymraeg (iaith gyntaf).

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich annog i wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Bydd gennych chi ragor o ddewisiadau os oes gennych chi raddau da, a gallai hynny arwain at gael mynediad i gwrs lefel uwch.
Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gal; dysgwyr symud ymlaen i gwrs Trin Gwallt Lefel 3 neu Brentisiaeth Fodern mewn Trin Gwallt.
Efallai y bydd angen prynu rhestrau cit a gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr cit atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?