main logo

Cyfrifiadureg Safon Uwch

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LA00104
Lleoliad
Iâl
Hyd
Llawn Amser, Mae’r cynnwys UG yn cael ei addysgu ym mlwyddyn gyntaf yr astudio.
Mae’r cynnwys Safon Uwch yn cael ei addysgu yn ail flwyddyn yr astudio.
Adran
Cyrsiau Safon Uwch
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen at gyrsiau addysg uwch neu i weithio, lle byddai gwybodaeth am gyfrifiadureg o fudd iddynt. Yn yr oes gynyddol dechnolegol hon, byddai astudio cyfrifiadureg, ac yn enwedig sut caiff cyfrifiaduron eu defnyddio i ddatrys nifer o broblemau, yn werthfawr. Mae’r cwrs hwn, gyda’i bwyslais ar haniaethu, dadelfennu, rhesymeg fathemategol ac algorithmau, cynrychioli data a meddwl yn fathemategol neu’n beirianyddol, yn sylfaen dda ar gyfer deall heriau’r dyfodol hyn.

Mae’r cwrs Safon Uwch mewn Cyfrifiadureg yn annog dysgwyr i feithrin:
• dealltwriaeth oegwyddorion a chysyniadau sylfaenol cyfrifiadureg a'r gallu i’w cymhwyso, gan gynnwys haniaethu, dadelfennu, rhesymeg, algorithmau a chynrychioli data
• y gallu i ddadansoddi problemau yn nhermau cyfrifiannu trwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau o'r fath, gan gynnwys methodoleg sy’n canolbwyntio ar wrthrychau.
• y gallu i feddwl yn greadigol, arloesol, dadansoddol, rhesymegol a beirniadol
• y gallu i weld perthnasoedd rhwng agweddau gwahanol ar gyfrifiadureg
• sgiliau mathemategol, cyfrifiadureg sy’n defnyddio mathemateg i fynegi ei gyfreithiau a phrosesau cyfrifiannol e.e. algebra Boolean, cymharu cymhlethdodau algorithmau,cynrychioliadau rhifau a seiliau.
• y gallu i fynegi cyfleoedd unigol (moesol), cymdeithasol (moesegol), cyfreithiol a diwylliannol a risgiau technoleg ddigidol.

Mae cyfrifiadureg yn integreiddio'n dda â phynciau ar draws y cwricwlwm. Mae'n galw am ddisgyblaeth resymegol a chreadigedd ddychmygus wrth ddethol a dylunio algorithmau ac ysgrifennu, profi a dadfygio rhaglenni. Mae'n dibynnu ar ddeall rheolau iaith ar lefel sylfaenol; mae'n annog ymwybyddiaeth o'r ffordd mae systemau cyfrifiadurol yn cael eu rheoli a'u trefnu.

Gallwch astudio cyfrifiadureg ac yna mynd ymlaen i ddilyn gyrfa mewn peirianneg, busnes, gwaith fforensig, gemau, amlgyfrwng, neu unrhyw fath o wyddoniaeth.

Lefel UG (40% y cymhwyster Safon Uwch lawn)
Uned 1 – Hanfodion Cyfrifiadureg. Mae’r uned hon yn edrych ar saernïaeth gyfrifiadurol, cyfathrebu, cynrychioli data, strwythurau data, meddalwedd gwasanaethu, rhaglenni, algorithmau, rhesymeg, dulliau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.
Uned 2 – Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau. Mae’r uned hon yn cynnwys cyfres o dasgau wedi’u gosod i’w cwblhau ar y sgrin gan ymgeiswyr. Bydd y tasgau hyn yn asesu cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth yn ymarferol a bydd angen defnyddio Visual Basic.Net fel iaith raglennu.

Lefel Uwch (yr uchod a 3 uned ychwanegol)
Lefel Safon Uwch (60% y cymhwyster Safon Uwch lawn)
Uned 3 – Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar ddadansoddi algorithmau, strwythurau data, algorithmau, rhesymeg, dulliau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.
Uned 4 – Mae’r uned Saernïaeth Gyfrifiadurol, Data, Cyfathrebu a Chymwysiadau yn edrych ar saernïaeth gyfrifiadurol, cynrychioli data, trefn a strwythur data, rhaglenni, algorithmau a meddalwedd rhaglenni.
Uned 5 – Rhaglennu Datrysiad i Broblem - sy’n uned na chaiff ei harholi lle mae’r ymgeiswyr yn trafod, ymchwilio, dylunio, prototeipio, mireinio a gweithredu, profi a gwerthuso datrysiad cyfrifiadurol o’u dewis eu hunain. Mae'n rhaid i
i hyn ddefnyddio cod (rhaglennu) gwreiddiol. Dyma ddarn sylweddol o waith i’w gwblhau dros gyfnod estynedig.

Y prif iaith raglennu ar gyfer Cyfrifiadureg UG/Safon Uwch yw Visual Basic.net 2015. Ond defnyddir nifer o ieithoedd gwahanol ar lefel Safon Uwch.
Blwyddyn 1:
Uned 1: Hanfodion Cyfrifiadureg (Papur ysgrifenedig: 2 awr, 25% o’r cymhwyster)
Uned 2: Rhaglennu Ymarferol I Ddatrys problemau (Arholiad ar y sgrin: 2 awr, 15% o’r cymhwyster).

Blwyddyn 2:
Uned 3: Rhaglennu a Datblygu Systemau (papur ysgrifenedig: 2 awr, 20% o’r cymhwyster).
Uned 4: Pensaernïaeth Gyfrifiadurol, Data, Cyfathrebu a Chymwysiadau (papur ysgrifenedig: 2 awr, 20% o’r cymhwyster)
Uned 5: Y Prosiect Ymarferol (uned di-arholiad yn seiliedig ar waith cwrs: 20% o’r cymhwyster).
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf a bodloni’r meini prawf canlynol:

– TGAU Mathemateg haen uwch, gradd B/6 neu uwch.

*Byddem ni’n cynghori ymgeiswyr I astudio Mathemateg Safon Uwch os ydyn nhw’n dymuno astudio Cyfrifiadureg yn y brifysgol.

Yng Ngholeg Cambria, byddem ni’n eich annog chi I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich canlyniadau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych chi, gallai hynny arwain at gael mynediad I gwrs lefel uwch.
Mae Cyfrifiadureg Safon Uwch yn berthnasol i nifer fawr o gyrsiau addysg uwch, yn ogystal â bod yn baratoad angenrheidiol ar gyfer cyrsiau prifysgol mewn Cyfrifiaduro, Peirianneg Meddalwedd, Systemau Gwybodaeth, Dylunio Gemau, ac ati. Er nad yw nifer o sefydliadau yn gofyn am gymhwyster Safon Uwch mewn Cyfrifiadureg i dderbyn myfyrwyr ar gwrs gradd cyfrifiadureg, bydd y cymhwyster yn fanteisiol i’ch cais.
Efallai bydd angen prynu offer a/neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig I gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?