GOFAL PLANT

A childcare student changing a toy baby's nappy

Ydych wedi bod eisiau gweithio gyda phlant erioed i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu bywyd? Yna gall gyrfa yn un o’r sectorau sy’n tyfu cyflymaf fod yn berffaith i chi. Gallwch ddysgu’n uniongyrchol sut mae plant a phobl ifanc yn datblygu ac yn dysgu ar nifer o lefelau gan gynnwys gofal plant, meithrinfeydd, addysg, neu drwy wneud gwaith ieuenctid neu waith elusen.

Mae cyrsiau Gofal Plant Coleg Cambria yn seiliedig ar waith ymarferol a damcaniaethol, gan bwysleisio ar brofiad gwaith. Byddwn yn eich cefnogi drwy bob cam, gan ein tiwtoriaid/aseswyr arbenigol, a fydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu eich gwybodaeth a’ch sgiliau gofalu am blant yn ogystal â’u helpu nhw i dyfu a dysgu.

Katy Rider - Childcare

Katy Rider

Astudiodd – Katy Rider gwrs Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ac

Erbyn hyn mae hi’n astudio gradd Meistr mewn Therapi Iaith a Lleferydd ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion.

“Rydw i wedi bod â diddordeb mewn datblygiad plant a gweithio â phlant ers tro byd. Roedd cyflawni’r cwrs Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant wedi fy helpu i ennill lle yn y Brifysgol er mwyn astudio BA (Anrh) Astudiaethau Anabledd mewn Addysg a chael swydd fel Cymhorthydd Therapi Iaith a Lleferydd. Cefais brofiad yn ystod y cwrs o weithio â phlant ac unigolion gydag anawsterau lleferydd a chyfathrebu. Rhoddodd y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i mi o sut i gynorthwyo ag anawsterau cyfathrebu gan fynd i’r afael â nhw trwy gynllunio, chwarae a gweithgareddau ystyrlon. Rydw i ar fin dechrau gradd Meistr ym mis Medi er mwyn cael bod yn Therapydd Iaith a Lleferydd cymwys.

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Play Video about A group of childcare students practicing by playing with wooden blocks
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost