Diploma lefel 3 mewn Rheoli Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP50202
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs llawn amser 2 flynedd, gyda 4 diwrnod yr wythnos yn y coleg, ac 1 diwrnod o brofiad gwaith.
Adran
Coedwigaeth a Chefn Gwlad
Dyddiad Dechrau
04 Sep 2023
Dyddiad Gorffen
21 Jun 2024

Rhestr Fer

Trosolwg o’r Cwrs

Mae deall sut mae cefn gwlad yn gweithio, cynnal y dirwedd, ei amrywiaeth o rywogaethau a chynefinoedd yn ganolog i reolaeth cefn gwlad. Os ydych yn mwynhau bod yn yr awyr agored, ddim yn malio baeddu eich dwylo, ac yn ymddiddori mewn bywyd gwyllt, cadwraeth, hamdden awyr agored, sgiliau gwledig neu reoli helfeydd, efallai mai dyma’r union gwrs i chi.

Byddwch yn dysgu am wahanol gynefinoedd, fel coetir, gwlyptir, rhostir, glaswelltir, a’r rhywogaethau sy’n byw ynddynt; am brosesau naturiol a’r ecosystemau a gynhelir ganddynt, a sut mae’r rhain yn cynnal pob bywyd yn y pen draw. Byddwch yn dysgu sgiliau newydd, o ffensio a phlygu gwrychoedd, i reoli coetir, bondoncio, plannu a thorri coed, gweithredu a chynnal a chadw peiriannau gan gynnwys tractorau, llifau cadwyn, torwyr prysgwydd, cerbydau pob tir (ATV) a rhagor na hynny.

Trwy gydol y cwrs, byddwch yn gweithio tuag at safonau diwydiant ac yn dysgu a meithrin sgiliau ymarferol, yn ogystal â dod i ddeall materion damcaniaethol y diwydiant. Ceir cryn bwyslais ar waith ymarferol, a chewch ddigon o gyfle i wneud gwaith ymarferol ac yn agos at goed. Mae teithiau addysgol yn rhan bwysig o’r cwrs, ac maent yn gyfleoedd dysgu ychwanegol, trwy ymweliadau a sesiynau ymarferol. Mae cysylltiadau agos â diwydiant yn cynnig sefyllfaoedd gwaith go iawn i chi fel dysgwr, ynghyd â chyfnodau lleoliad gwaith sylweddol, a byddwch yn cael yr holl brofiad sydd arnoch ei angen i gael mantais wrth ddechrau yn eich swydd gyntaf.

I ategu'r prif gwrs, cynigir ystod o gymwysterau ychwanegol (gyda chost) fel llifiau cadwyn, cwadiau ATV, torwyr prysgoed, sglodwyr coed, chwistrellu plaladdwyr a gyrru tractorau.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i weithio ar brosiectau cymunedol, a gweithgareddau eraill, yn ogystal â'ch prosiect unigol eich hun, wrth weithio tuag at gwblhau Bagloriaeth Cymru Uwch.
Mae pob uned y cymhwyster yn cael eu hasesu trwy ystod o aseiniadau, sy’n asesu sgiliau ymarferol, gwybodaeth a dealltwriaeth, fel y bo’n briodol i’r uned.

Rhaid llwyddo ym mhob aseiniad i lwyddo yn yr unedau, ac mae’n rhaid llwyddo ym mhob uned i ennill y cymhwyster. Mae asesiadau’n cael eu cynnal trwy gydol y cwrs, gyda dyddiadau cau gosod ar gyfer tasgau unigol. Rhoddir graddau ar gyfer pob aseiniad, sy’n cyfrannu at radd gyffredinol y cymhwyster.
5 TGAU gradd C/4 neu uwch gan gynnwys Saesneg/Cymraeg (Iaith 1af), Mathemateg a Gwyddoniaeth, neu fod wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 perthnasol yn llwyddiannus.

Yng Ngholeg Cambria, byddem yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau a fydd gennych, ac o ganlyniad efallai y gallech symud ymlaen I gwrs lefel uwch.
Gallai cwblhau’r cymhwyster arwain at swydd neu brentisiaeth gyda chwmni, gontractwr neu gorff cefn gwlad. Gallai hyn olygu gweithio i ystâd, tirfeddiannwr, fferm, stad hela/saethu, cwmni rheoli coedwig, contractwr neu awdurdod lleol. Gallech weithio fel warden cefn gwlad, parcmon, contractwr/gweithredwr peiriannau, parcmon coedwig, crefftwr, goruchwyliwr, rheolwr gwirfoddolwyr, goruchwyliwr ystâd, contractwr ffiniau a llawer mwy.

Efallai byddwch yn penderfynu parhau i astudio cwrs perthnasol mewn prifysgol, er enghraifft Rheoli Cefn Gwlad (BSc), Ecoleg (BSc.), Cadwraeth Cefn Gwlad (BSc), Gradd Sylfaen Tilhill mewn Coedwigaeth a Rheoli Coetiroedd (FdSc.), Rheoli Cadwraeth Coetiroedd (BSc.) neu Goedwigaeth Amgylcheddol (BSc).
Fe allai fod yn ofynnol prynu offer ac/iwnifform ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig am ragor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith? Cofrestrwch rŵan

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Noson Agored Recriwtio Staff – Ffordd y Bers
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Iâl
29/03/2023

Noson Agored Recriwtio Staff – Glannau Dyfrdwy
28/03/2023

17:00

Noson Agored Recriwtio Staff – Llaneurgain
23/03/2023

17:00

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost