main logo

Tystysgrif Dechnegol lefel 2 mewn Amaethyddiaeth

Rhagor o Fanylion
Cod y Cwrs
LP01487
Lleoliad
Llysfasi
Hyd
Llawn Amser, Dyma gwrs blwyddyn lawn amser.
Adran
Amaethyddiaeth ac Amaethyddiaeth Fanwl Gywir
Dyddiad Dechrau
02 Sep 2024
Dyddiad Gorffen
20 Jun 2025

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Amaethyddiaeth yn sector eang a heriol, ac o ganlyniad I hynny cafodd y cwrs ei lunio I ddatblygu ystod eang o wybodaeth mewn nifer o sectorau. Mae ein cyrsiau amaethyddiaeth yn rhoi dealltwriaeth I chi am systemau cynhyrchu amaethyddol modern a’r egwyddorion gwyddonol a thechnolegol sy’n sail iddynt.

Cyfleusterau:

- Canolfan adnoddau Amaethyddol
- Fferm fasnachol 970 erw wedi’I chynllunio I arddangos sut I weithredu egwyddorion a chymhwyso’r egwyddorion gwyddonol, technolegol a busnes I amaethyddiaeth fasnachol a chynhyrchu bwyd.

Ble fydda i’n astudio?
Byddwch yn astudio yn ein canolfan adnoddau amaethyddol pwrpasol ar safle Llysfasi’r coleg. Mae Llysfasi ger Rhuthun, yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Mentrau’r Fferm:
Byddwch yn cael defnyddio’n fferm fasnachol 970 erw gyda’I 230 o wartheg godro; mentrau cig eidion a defaid, yn ogystal â chynhyrchu cnydau porthiant .

Pa bynciau fydda i’n eu hastudio?
Mae’r cwrs yn gyfuniad o’r unedau a ganlyn:
● Iechyd a diogelwch ar gyfer diwydiannau’r tir
● Unedau pŵer a gweithredu peiriannau amaethyddol
● Hwsmonaeth cnydau
● Cynhyrchu anifeiliaid fferm
● Cynnal a chadw ystadau fferm
● Ffisioleg planhigion ac anifeiliaid
● Gweithio yn y diwydiant amaethyddol

Pam dewis Amaethyddiaeth yn Llysfasi?
● Perthnasau gweithio cadarn gydag arbenigwyr y diwydiant.
● Meithrin sgiliau mewn gwyddorau anifeiliaid, peiriannau, hwsmonaeth planhigion ac anifeiliaid, cnydau, porfeydd a busnes.
● Cyfleoedd I ennill cymwysterau ychwanegol fel: Trwyddedau Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel, Telehandler ac ATV.
● Mae profiadau gwaith ymarferol ar ein fferm fasnachol a lleoliadau gwaith diwydiannol yn rhan annatod o’r cwrs, a byddant yn cyfrannu at gyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.
● Mae gennym gysylltiadau helaeth â busnesau sy’n gysylltiedig ag amaeth a bwyd, ymweliadau allanol a siaradwyr gwadd sy'n cael eu hintegreiddio I'r cwrs.
I ennill y cymhwyster hwn, mae’n rhaid i ymgeiswyr gwblhau’r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:

Un prawf iechyd a diogelwch wedi’I osod a’I farcio’n allanol.
Un arholiad wedi’I osod a’I farcio’n allanol a’I sefyll dan amodau arholiad.
Un aseiniad wedi’I osod yn allanol, ei farcio’n fewnol a’I gymedroli’n allanol.
4 TGAU gradd D/3 neu uwch gan gynnwys Saesneg/Cymraeg (Iaith 1af) a Mathemateg neu Wyddoniaeth, neu gymhwyster Lefel 1.

Yng Ngholeg Cambria byddwn yn eich annog I wneud eich gorau glas yn eich arholiadau. Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau a fydd gennych, ac fe allai eich galluogi I symud ymlaen I gwrs lefel uwch.
Symud ymlaen ar ôl y cwrs hwn?
● Cwrs Lefel 3 dwy flynedd yn astudio Amaethyddiaeth, Amaethyddiaeth gyda da byw neu Amaethyddiaeth gyda Mecaneiddio.
● Mae prentisiaethau a hyfforddeiaethau ar gael yn y diwydiant, lle gallwch weithio a pharhau I astudio.
● Hyfforddiant a chyrsiau ychwanegol fel A.I. a thrin traed.

Cyfleoedd gyrfa ar ôl y cwrs hwn:
● Rheolwyr fferm (Gyda Lefel 3)
● Gweithiwyr Ffarm
● Ymgynghorwyr
● Contractwyr
● Arwerthwyr Da byw
● Swyddogion addysgol
● Rhedeg eich busnes eich hun

Cyflawni Rhagoriaeth mewn Lefel 2 gyda phresenoldeb 90% i symud ymlaen i gymhwyster Technegol L3 mewn Amaethyddiaeth.
Efallai y bydd angen prynu offer a neu wisg ar gyfer rhai cyrsiau. Gweler y rhestr offer atodedig i gael rhagor o wybodaeth.
Pethau defnyddiol i'w lawrlwytho
Useful downloads
Kit List

Barod i ddechrau ar eich taith?

Ein diwrnodau agored

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle i chi archwilio’r Coleg a darganfod yr ystod o gyrsiau sydd ar gael i chi.

Digwyddiad Agored Hygyrch – Ffordd y Bers
21/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.
Digwyddiad Agored Hygyrch – Iâl a Chweched Iâl
20/03/2024

17:30

Mae pobl niwro-amrywiol sydd am astudio yn Cambria yn cael gwahoddiad i’n Digwyddiadau Agored Hygyrch. Dyma gyfle perffaith i archwilio i bopeth sydd gan Cambria i’w gynnig mewn lleoliad sy’n synhwyraidd a chefnogol. Byddwch chi’n gallu dysgu am ein cyrsiau, cyfarfod ein staff cyfeillgar, gweld ein cyfleusterau anhygoel a dysgu am ein cymorth cynhwysiant a dysgu.

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Rydych chi wedi ychwanegu’r cwrs hwn yn llwyddiannus at
eich rhestr fer, a ydych yn barod i wneud cais?