Twf Swyddi Cymru Plws

Mae Twf Swyddi Cymru+ yn rhaglen hyfforddi a datblygu ar gyfer unigolion 16 i 19 oed sy’n byw yng Nghymru. Os oes angen help arnoch chi i ddod o hyd i waith neu addysg bellach, mae Twf Swyddi Cymru+ yma i helpu!

Ydych chi eisiau sicrhau prentisiaeth, swydd, neu angen cefnogaeth i fynd ymlaen i gwrs coleg amser llawn? Gallwn ni helpu!

Bydd ein rhaglen yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau personol a goresgyn rhwystrau a allai fod yn eich atal rhag mynd i fyd gwaith.

Ar y rhaglen Twf Swyddi Cymru+, byddwch chi’n gwella’ch hyder, yn ennill cymwysterau, yn canolbwyntio ar ddod o hyd i yrfa sy’n iawn i chi ac yn gwella’ch sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Erbyn i’r cwrs ddod i ben, bydd gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch chi i ddechrau eich gyrfa.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Mae Twf Swyddi Cymru+ ar gyfer unrhyw un sy’n 16 i 19 oed, yn byw yng Nghymru, ac nad ydynt mewn addysg llawn amser, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Mae’r rhaglen yn rhan o’r cynllun Gwarant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru – i helpu pobl ifanc yng Nghymru gyflawni eu potensial. Felly, p’un a ydych chi newydd adael yr ysgol neu’r coleg, ddim yn teimlo eich bod yn barod i fentro i’r byd gwaith eto, neu os ydych chi angen help llaw gyda dod o hyd i swydd, gall Twf Swyddi Cymru+ eich helpu.

Mae’r cymorth yn rhad ac am ddim.

Gallwch chi gael hyd at £42-£60 o lwfans hyfforddi yn dibynnu ar eich cynllun dysgu a datblygu. Os ydych chi’n cael swydd drwy’r rhaglen, byddwch chi’n ennill cyflog go iawn ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol o leiaf.

Bydd Twf Swyddi Cymru+ yn talu’r holl gostau teithio* i’r Coleg neu’r lleoliad gwaith, byddwch chi’n cael lwfans cinio o £3.90.

*Yn amodol ar gymhwysedd

Oes. Mae Twf Swyddi Cymru+ yn rhaglen hyblyg iawn sydd wedi’i llunio i gefnogi pobl ifanc 16-19 oed ni waeth beth fo’u gallu, cefndir neu amgylchiadau.

Mae cymorth ychwanegol ar gael i’r rhai sydd ei angen fwyaf i sicrhau y gallant gymryd rhan. Cysylltwch â Cymru’n Gweithio i drafod eich amgylchiadau a holi am y cymorth sydd ar gael trwy Twf Swyddi Cymru+.

Mae gwahanol fathau o gymorth ar gael ar y rhaglen Twf Swyddi Cymru+. Os nad ydych chi’n barod i ddilyn rhaglen hyfforddi a datblygu mwy dwys eto, mae hynny’n iawn.

Gallech chi ddechrau gyda’r meysydd Ymgysylltu Twf Swyddi Cymru+ oherwydd nid oes isafswm oriau presenoldeb ac mae cymorth wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion.

Mewn meysydd eraill, bydd y nifer o oriau presenoldeb yn dibynnu ar eich amgylchiadau a gallai’r rhain amrywio o 16 awr i tua 40 awr. Eto, bydd y nifer o oriau y mae’n rhaid i chi eu cwblhau yn dibynnu ar y pecyn cymorth sy’n addas i chi.

Byddwch chi’n cael ystod eang o gymorth hyblyg ac am ddim, sydd wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion unigol.

Bydd y lefel cywir o gymorth yn cael ei bennu ar eich cyfer chi ar ddechrau eich rhaglen. Yna byddwch chi’n gweithio gyda’r staff i greu eich ‘cynllun dysgu unigol’ eich hunain i’ch helpu i gyrraedd eich nod.

Byddwch chi’n cael dealltwriaeth glir o’r cyfleoedd sydd ar gael i chi a byddwch chi’n cyflawni gweithgareddau hyfforddi a datblygu amrywiol i’ch helpu i symud ymlaen. Bydd cyfarfodydd mentora un i un rheolaidd ac adolygiadau misol yn eich helpu i aros ar y trywydd iawn, a gallwch chi wneud newidiadau i’ch cynllun os oes angen.

Hefyd gallwch chi gael treialon gwaith a lleoliadau gwaith, ynghyd â chymorth i gael cyflogaeth a chyfleoedd gwaith gyda thâl fel y gallwch chi symud ymlaen i’r profiadau da.

I ddechrau arni gallwch chi naill ai gwblhau’r ffurflen isod a bydd aelod o dîm y coleg yn cysylltu â chi neu, gallwch chi ffonio’r tîm ar 01978 267472

Mae Twf Swyddi Cymru+ ar gyfer unrhyw un rhwng 16 i 19 oed, sy’n byw yng Nghymru, nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth llawn amser.

Mae’r rhaglen yn rhan o Warant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru – er mwyn helpu pobl ifanc yng Nghymru i gyflawni eu potensial llawn. Felly p’un ai eich bod chi wedi gadael yr ysgol neu goleg, nid ydych chi’n teimlo’n barod i gymryd y cam i’r byd gwaith, neu rydych chi angen cymorth i ddechrau neu ddarganfod swydd, gall Twf Swyddi Cymru+ eich helpu chi.

 

Mae’r cymorth yn rhad ac am ddim.

Gallwch chi gael hyd at £42-£60 o lwfans hyfforddi yn dibynnu ar eich cynllun dysgu a datblygu. Os ydych chi’n cael swydd drwy’r rhaglen, byddwch chi’n ennill cyflog go iawn ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol o leiaf.

 

Oes. Mae Twf Swyddi Cymru+ yn rhaglen hyblyg iawn sydd wedi’i llunio i gefnogi pobl ifanc 16-19 oed ni waeth beth fo’u gallu, cefndir neu amgylchiadau.

Mae cymorth ychwanegol ar gael i’r rhai sydd ei angen fwyaf i sicrhau y gallant gymryd rhan. Cysylltwch â Cymru’n Gweithio i drafod eich amgylchiadau a holi am y cymorth sydd ar gael trwy Twf Swyddi Cymru+.

Mae gwahanol fathau o gymorth ar gael ar y rhaglen Twf Swyddi Cymru+. Os nad ydych chi’n barod i ddilyn rhaglen hyfforddi a datblygu mwy dwys eto, mae hynny’n iawn.

Gallech chi ddechrau gyda’r meysydd Ymgysylltu Twf Swyddi Cymru+ oherwydd nid oes isafswm oriau presenoldeb ac mae cymorth wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion.

Mewn meysydd eraill, bydd y nifer o oriau presenoldeb yn dibynnu ar eich amgylchiadau a gallai’r rhain amrywio o 16 awr i tua 40 awr. Eto, bydd y nifer o oriau y mae’n rhaid i chi eu cwblhau yn dibynnu ar y pecyn cymorth sy’n addas i chi.

Byddwch chi’n cael ystod eang o gymorth hyblyg ac am ddim, sydd wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion unigol.

Bydd y lefel cywir o gymorth yn cael ei bennu ar eich cyfer chi ar ddechrau eich rhaglen. Yna byddwch yn gweithio gyda’r staff i greu eich ‘cynllun dysgu unigol’ eich hunain i’ch helpu i gyrraedd eich nod.

Byddwch chi’n cael dealltwriaeth glir o’r cyfleoedd sydd ar gael i chi a byddwch yn cyflawni gweithgareddau hyfforddi a datblygu amrywiol i’ch helpu i symud ymlaen. Bydd cyfarfodydd mentora un i un rheolaidd ac adolygiadau misol yn eich helpu i aros ar y trywydd iawn, a gallwch wneud newidiadau i’ch cynllun os oes angen.

Hefyd byddwch chi’n cael treialon gwaith a lleoliadau gwaith, ynghyd â chymorth i gael cyflogaeth a chyfleoedd gwaith gyda thâl fel y gallwch chi symud ymlaen i’r profiadau da.

I ddechrau arni gallwch chi naill ai gwblhau’r ffurflen isod a bydd aelod o dîm y coleg yn cysylltu â chi neu, gallwch chi ffonio’r tîm ar 01978 267472

Play Video
Paige Partington IMG_1209 (1)

Paige Partington

Astudiodd – Twf Swyddi Cymru+

“Roeddwn i’n bwriadu cymryd fy nghamau nesaf mewn addysg heb fod angen gwneud cwrs llawn amser. Roedd yr hyblygrwydd a’r cymorth wedi ennyn fy niddordeb o’r dechrau un. Roedd y cwrs yn cynnig cyfleoedd yn y byd gwaith a hwn oedd y cwrs iawn i mi.
“Mae Twf Swyddi Cymru+ yn fy helpu i aros yn llawn cymhelliant ac i ehangu fy sgiliau Mathemateg. Mae’r cwrs yn fy helpu i ddatblygu syniad o’r hyn hoffwn i ei wneud yn y dyfodol.
“Os ydych chi’n chwilio am gymorth ychwanegol neu eisiau rhoi hwb i’ch hyder, byddwn i’n argymell y cwrs hwn yn fawr. Mae’r staff yn groesawgar a’r myfyrwyr yn gyfeillgar, mae pawb yn un teulu mawr a byddem ni wrth ein boddau’n cael rhagor o bobl i fwynhau’r profiad hwn.

Dangos Mwy
frankie - Yale 6 (1)

Frankie McCamley

Studied – A Level English, Drama, Maths and French

Currently – Presenter and News Correspondent for the BBC 

“I wasn’t sure what I wanted to do in the future, so I chose a range of different subjects to study at A Level. I’m now employed by the BBC as a Presenter and News Correspondent and studying at Yale Sixth gave me the confidence and skills to go onto university. I made some amazing friends, had some great teachers who I’ll never forget and had a great time in Wrexham! 

“I look back on my time at Yale with pride and fondness and will never forget it!”

Show more
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

A oes gennych chi ddiddordeb? Cysylltwch â ni....

Yn syml, llenwch y ffurflen isod a gallwn eich ffonio’n ôl

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Digwyddiadau Diweddaraf
Digwyddiad Agored – Glannau Dyfrdwy
08/03/2023

Mae ein Digwyddiadau Agored yn gyfle perffaith i chi gael cip o amgylch y safle a chael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i’ch helpu i benderfynu ar eich cam nesaf.
Digwyddiad Agored – Llysfasi
11/03/2023

10:00

Digwyddiad Agored Llysfasi wedi’i aildrefnu ar gyfer dydd Sadwrn 18 Mawrth

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost