Twf Swyddi Cymru Plws

Mae Twf Swyddi Cymru+ yn rhaglen hyfforddi a datblygu ar gyfer unigolion 16 i 18 oed sy’n byw yng Nghymru. Os oes angen help arnoch i ddod o hyd i waith neu addysg bellach, mae Twf Swyddi Cymru+ yma i helpu!

Ydych chi eisiau sicrhau prentisiaeth, swydd, neu angen cefnogaeth i fynd ymlaen i gwrs coleg amser llawn? Gallwn ni helpu!

Bydd ein rhaglen yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau personol a goresgyn rhwystrau a allai fod yn eich atal rhag mynd i fyd gwaith.

Ar y rhaglen Twf Swyddi Cymru+, byddwch chi’n gwella’ch hyder, yn ennill cymwysterau, yn canolbwyntio ar ddod o hyd i yrfa sy’n iawn i chi ac yn gwella’ch sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Erbyn i’r cwrs ddod i ben, bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch i ddechrau eich gyrfa.

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Mae Twf Swyddi Cymru+ ar gyfer unrhyw un sy’n 16 i 18 oed, yn byw yng Nghymru, ac nad ydynt mewn addysg llawn amser, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Mae’r rhaglen yn rhan o’r cynllun Gwarant i Bobl Ifanc Llywodraeth Cymru – i helpu pobl ifanc yng Nghymru gyflawni eu potensial. Felly, p’un a ydych chi newydd adael yr ysgol neu’r coleg, ddim yn teimlo eich bod yn barod i fentro i’r byd gwaith eto, neu os ydych chi angen help llaw gyda dod o hyd i swydd, gall Twf Swyddi Cymru+ eich helpu.

Mae’r cymorth yn rhad ac am ddim.

Gallwch gael hyd at £30-£55 o lwfans hyfforddi yn dibynnu ar eich cynllun dysgu a datblygu. Os ydych chi’n cael swydd drwy’r rhaglen, byddwch yn ennill cyflog go iawn ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Oes. Mae Twf Swyddi Cymru+ yn rhaglen hyblyg iawn sydd wedi’i llunio i gefnogi pobl ifanc 16-18 oed ni waeth beth fo’u gallu, cefndir neu amgylchiadau.

Mae cymorth ychwanegol ar gael i’r rhai sydd ei angen fwyaf i sicrhau y gallant gymryd rhan. Cysylltwch â Cymru’n Gweithio i drafod eich amgylchiadau a holi am y cymorth sydd ar gael trwy Dwf Swyddi Cymru+.

Mae gwahanol fathau o gymorth ar gael ar y rhaglen Twf Swyddi Cymru+. Os nad ydych chi’n barod i ddilyn rhaglen hyfforddi a datblygu mwy dwys eto, mae hynny’n iawn.

Gallech ddechrau gyda’r meysydd Ymgysylltu Twf Swyddi Cymru+ oherwydd nid oes isafswm oriau presenoldeb ac mae cymorth wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion.

Mewn meysydd eraill, bydd y nifer o oriau presenoldeb yn dibynnu ar eich amgylchiadau a gallai’r rhain amrywio o 16 awr i tua 40 awr. Eto, bydd y nifer o oriau y mae’n rhaid i chi eu cwblhau yn dibynnu ar y pecyn cymorth sy’n addas i chi.

Byddwch yn cael ystod eang o gymorth hyblyg ac am ddim, sydd wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion unigol.

Bydd y lefel cywir o gymorth yn cael ei bennu ar eich cyfer chi ar ddechrau eich rhaglen. Yna byddwch yn gweithio gyda’r staff i greu eich ‘cynllun dysgu unigol’ eich hunain i’ch helpu i gyrraedd eich nod.

Byddwch yn cael dealltwriaeth glir o’r cyfleoedd sydd ar gael i chi a byddwch yn cyflawni gweithgareddau hyfforddi a datblygu amrywiol i’ch helpu i symud ymlaen. Bydd cyfarfodydd mentora un i un rheolaidd ac adolygiadau misol yn eich helpu i aros ar y trywydd iawn, a gallwch wneud newidiadau i’ch cynllun os oes angen.

Hefyd gallwch gael treialon gwaith a lleoliadau gwaith, ynghyd a chymorth i gael cyflogaeth a chyfleoedd gwaith gyda thal fel y gallwch symud ymlaen i’r profiadau da.

I ddechrau arni gallwch naill ai gwblhau’r ffurflen isod a bydd aelod o dîm y coleg yn cysylltu â chi neu, gallwch ffonio’r tîm ar 01978 267472

Play Video
Pethau Defnyddiol i'w Lawrlwytho

A oes gennych chi gwestiwn?

A oes gennych chi ddiddordeb? Cysylltwch â ni....

Yn syml, llenwch y ffurflen isod a gallwn eich ffonio’n ôl

Ymweld â'n horiel
Dewch i edrych o gwmpas i weld yn union sut beth yw astudio gyda ni yn Cambria.
Neu edrychwch o gwmpas ein safleoedd coleg trwy ymweld yma .
Previous
Next
Y Digwyddiadau Diweddaraf
Marchnadoedd Nadolig Cambria – Iâl
06/12/2022

Marchnadoedd Nadolig Cambria – Glannau Dyfrdwy
13/12/2022

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost