Beth Yw Prentisiaethau?

Mae prentisiaethau’n rhoi cyfle i chi weithio i gyflogwr, ennill cyflog, a chael cymwysterau wrth feithrin sgiliau a phrofiad gwerthfawr yn y gweithle.

Prif fanteision:

• Ennill cyflog
• Cael hyfforddiant
• Cael cymwysterau cydnabyddedig
• Hyfforddi a meithrin sgiliau yn y swydd
• Gwyliau gyda chyflog
• Dechrau gyrfa Mae prentisiaethau Lefel 2 a 3 yn cael eu hariannu ar gyfer unrhyw un sy’n 16-19 oed neu dros 20 oed os ydynt yn newydd yn eu swydd.

Mae’n bosibl ariannu prentisiaethau uwch waeth beth fo oed y prentis – os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Mae prentisiaid yn cael eu hyfforddi yn y gweithle ac yn y coleg. Bydd hyd yr amser y byddwch yn ei dreulio yn y coleg yn dibynnu ar y brentisiaeth rydych chi’n ei dilyn.
Darllen rhagor

Sgiliau Hanfodol

Mae Sgiliau Hanfodol yn rhan bwysig o’ch prentisiaeth. Eu nod yw gwella eich llythrennedd, rhifedd a’ch llythrennedd digidol. Byddant yn eich helpu i gyflawni eich prentisiaeth ac maent ar gael hyd at Lefel 3, yn dibynnu ar y cymwysterau sydd gennych eisoes a’r brentisiaeth rydych chi’n ei dilyn. Penodir aseswr ar gyfer pob prentis, a fydd yn eich helpu i ddysgu.
Darllen rhagor

Pa Gymwysterau Fyddaf Eu Hangen i Ddilyn Prentisiaeth?

Mae Prentisiaethau ar gael ar wahanol lefelau. Bydd eich cymwysterau yn penderfynu ar ba lefel byddwch yn dechrau - bydd gofyn i chi fod yn gweithio mewn swydd addas hefyd. Mae pob Prentisiaeth yn cynnwys asesiad dechreuol mewn llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol.

Lefelau

2

Prentisiaethau Sylfaen Lefel 2

Bydd gofynion mynediad gwahanol ar gyfer pob rhaglen, gan ddechrau heb unrhyw gymwysterau ffurfiol hyd at rai lefelau o Fathemateg a Saesneg.
3

Prentisiaethau Lefel 3

Fel arfer, bydd angen 5 TGAU gradd A* - C, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu’ch bod eisoes wedi cwblhau prentisiaeth lefel 2 o’r blaen.
4567

Prentisiaethau Uwch Lefel 4

Fel arfer, byddwch wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel 3 neu fod gennych gymwysterau/sgiliau neu brofiad perthnasol.

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, wedi’u cefnogi gan Y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.

 

DYSGU RHAGOR

Cwestiynau

Faint fydda i’n ei ennill?

Byddwch yn dechrau ar isafswm cyflog prentis ond mae llawer o gyflogwyr yn cynnig rhagor o gyflog na hyn.

Beth os oes gen i swydd?

Dim problem! Mae llawer o gwmnïau yn defnyddio prentisiaethau i ailhyfforddi staff, neu fel cyfle i ddysgu a datblygu.

Beth os na chaf i brentisiaeth?

Mae nifer o ddewisiadau gwahanol ar gael i chi, gan gynnwys hyfforddeiaethau. Byddwch yn cael lwfans hyfforddi wrth i chi ddilyn y cynllun hwn ac mi fydd yn eich helpu i gael prentisiaeth. Beth am fy nyfodol – fyddai’n well i mi fynd i brifysgol?

Byddwch yn cael cymwysterau a gafodd eu cymeradwyo gan ddiwydiant a phrofiad gwaith helaeth.

Mae rhai Prentisiaethau Uwch yn cynnwys graddau sylfaen, TGU neu raddau. Gall hyn eich gwneud chi’n fwy cyflogadwy nag rhywun gyda gradd - roedd Syr Alex Ferguson, Rebecca Adlington OBE a John Frieda i gyd yn brentisiaid.

Darllen rhagor

Datblygwch eich gweithlu gyda rhaglenni prentisiaethau wedi eu cyllido’n llawn

Hoffech chi wella sgiliau eich gweithlu presennol?

Oeddech chi’n gwybod y gallech chi elwa o newidiadau diweddar mewn cyllido gan Lywodraeth Cymru?

Fel rhan o ymdrech Llywodraeth Cymru i greu Cymru ‘Lewyrchus a Diogel’, mae gweithwyr, waeth beth fo’u hoed, yn gallu elwa ar y rhaglen prentisiaethau wedi ei chyllido’n llawn.

Os hoffech ddatblygu gweithlu medrus, lleihau costau hyfforddi a recriwtio, dyma’r amser gorau i wneud hynny!

Ffoniwch y Tîm Cambria ar gyfer Busnes i gael rhagor o wybodaeth ar 0300 30 30 006
Darllen rhagor

Rhaglen Gymhelliant i Gyflogwyr i Gynnal Prentisiaethau