Beth Yw Prentisiaethau?

Mae prentisiaethau’n rhoi cyfle i chi weithio i gyflogwr, ennill cyflog, a chael cymwysterau wrth feithrin sgiliau a phrofiad gwerthfawr yn y gweithle.

Prif fanteision:

• Ennill cyflog
• Cael hyfforddiant
• Cael cymwysterau cydnabyddedig
• Hyfforddi a meithrin sgiliau yn y swydd
• Gwyliau gyda chyflog
• Dechrau gyrfa Mae prentisiaethau Lefel 2 a 3 yn cael eu hariannu ar gyfer unrhyw un sy’n 16-19 oed neu dros 20 oed os ydynt yn newydd yn eu swydd.

Mae’n bosibl ariannu prentisiaethau uwch waeth beth fo oed y prentis – os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd.

Mae prentisiaid yn cael eu hyfforddi yn y gweithle ac yn y coleg. Bydd hyd yr amser y byddwch yn ei dreulio yn y coleg yn dibynnu ar y brentisiaeth rydych chi’n ei dilyn.
Darllen rhagor

Sgiliau Hanfodol

Mae Sgiliau Hanfodol yn rhan bwysig o’ch prentisiaeth. Eu nod yw gwella eich llythrennedd, rhifedd a’ch llythrennedd digidol. Byddant yn eich helpu i gyflawni eich prentisiaeth ac maent ar gael hyd at Lefel 3, yn dibynnu ar y cymwysterau sydd gennych eisoes a’r brentisiaeth rydych chi’n ei dilyn. Penodir aseswr ar gyfer pob prentis, a fydd yn eich helpu i ddysgu.
Darllen rhagor

Lefelau

You can apply for an apprenticeship while you’re still at school. To start one, you’ll need to be:

- 16 or over
- living in England
- not in full-time education

Cronfa Gymdeithasol Ewrop

2

Foundation Apprenticeships at Level 2

Each programme will have different entry requirements starting from no formal qualifications to certain levels of Maths and English.
3

Apprenticeships at Level 3

You will normally need five GCSEs at grades A* to C including English and Maths, or have previously completed a Level 2 apprenticeship.
4567

Higher Apprenticeships at Level 4

You will normally need to have completed an apprenticeship at Level 3 or have relevant qualifications/skills or experience.

European Social Fund


The Apprenticeship, (Traineeship and Jobs Growth Wales Programmes), led by the Welsh Government, are supported by the European Social Fund.

Learn More

Swydd yr wythnos

How much will I earn?
It starts at apprentice minimum wage but many employers pay more.

What if I already have a job?
No problem! Lots of companies use apprenticeships to retrain staff, or as an opportunity for learning and development.

What if I don’t get an apprenticeship?
There are many different options available to you including a Traineeship. You will receive a training allowance whilst you undertake this scheme and it can put you in a better position to get an apprenticeship.

What about my future – would I be better off going to uni?
You will gain industry approved qualifications and extensive work experience. Some higher apprenticeships include Foundations Degrees, HNCs or Degrees. This can make you more employable than a graduate - Sir Alex Ferguson, Rebecca Adlington OBE and John Frieda were all apprentices.
Darllen rhagor

Rhaglen Gymhelliant i Gyflogwyr i Gynnal Prentisiaethau

Cymorth Recriwtio Prentisiaid
Bydd y cymelliadau prentisiaethau, a gaiff eu cynnig o Awst 2020 i 28 o Chwefror 2022, yn helpu busnesau i recriwtio prentisiaid a datblygu gweithlu sy’n medru bodloni anghenion busnes sy’n newid.

Cymelldaliad ar gyfer cyflogi prentis ifanc 16- 24 oed
£4,000 am bob prentis newydd iau na 25 oed sy’n cael ei recriwtio, os bydd contract y gyflogaeth am o leiaf 30 awr yr wythnos
£2,000 am bob prentis newydd iau na 25 oed sy’n cael ei recriwtio, os bydd contract y gyflogaeth am lai na 30 awr yr wythnos
Caiff nifer y taliadau eu cyfyngu i uchafswm o 10 prentis fesul cyflogwr
Mae’r cymhelliad hwn yn berthnasol i brentisiaethau ar Lefelau 2-5 yn unig.

Cymelldaliad ar gyfer cyflogi prentis 25 oed ac yn hŷn
£2,000 am bob prentis newydd 25 oed ac yn hŷn sy’n cael ei recriwtio, os bydd contract y gyflogaeth am o leiaf 30 awr yr wythnos
£1,000 am bob prentis newydd 25 oed ac yn hŷn sy’n cael ei recriwtio, os bydd contract y gyflogaeth am lai na 30 awr yr wythnos
Caiff nifer y taliadau eu cyfyngu i uchafswm o 10 prentis fesul cyflogwr
Mae’r cymhelliad hwn yn berthnasol i brentisiaethau ar Lefelau 2-5 yn unig.
Ailgyflogi prentisiaid sydd wedi’u diswyddo
£2,600 am ailgyflogi prentis sydd wedi’i ddiswyddo fel y gall gwblhau ei hyffordiant, os bydd contract y gyflogaeth am o leiaf 30 awr yr wythnos.
£1,300 am ailgyflogi prentis sydd wedi’i ddiswyddo fel y gall gwblhau ei hyffordiant, os bydd contract y gyflogaeth am lain a 30 awr yr wythnos
Mae’r cymelldaliad yn berthnasol i brentisiaid a gafodd eu diswyddo rhwng 23 Mawrth 2020 a 28 o Chwefror 2022.
Mae’r cymelldaliad hwn i ailgyflogi prentisiaid sydd wedi’u diswyddo yn berthnasol i bob prentis sydd wedi’i ddiswyddo ni waeth beth fo’i oedran
Rhaid i’r prentis barhau i ddilyn yr un llwybr o dan y Fframwaith Prentisiaethau
Mae’r cymelldaliad hwn yn berthnasol i brentisiaethau ar Lefelau 2-5 yn unig
Cymelldaliad ar gyfer cyflogi pobl anabl
£1,500 am bob prentis newydd sy’n cael ei recriwtio.
Mae’r taliad ar gael i bob prentis sy’n anabl ni waeth beth fo’i oedran
Gall y taliadau hyn gael eu hawlio yn ychwanegol at y cymelliadau ar gyfer prentisiaid 16-24 oed, prentisiaid 25 oed ac yn hŷn, a phrentisiaid sydd wedi’u diswyddo.
Mae’r cymelldaliad hwn yn berthnasol i brentisiaethau ar Lefelau 2-5 yn unig.

Eithriadau
Nid yw cyflogwyr sy’n recriwtio ar gontractau dim oriau yn gymwys i gael cymelldaliadau recriwtio prentisiaid.
Nid yw modelau Rhannu Prentisiaethau yn gymwys i gael y cymelldaliadau recriwtio prentisiaid.

Cysylltwch gyda Cambria ar gyfer Busnes ar employers@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 006 er mwyn cadarnhau cymhwysedd a sicrhau bod dysgwyr yn cael eu cofrestru ymhen pythefnos o gychwyn eu swydd fel y nodwyd yn eu contract.
Darllen rhagor