main logo

Llywodraethwyr

Mae gan ein tîm o lywodraethwyr ystod anhygoel o brofiad, gwybodaeth a sgiliau sy’n hynod o fuddiol i Goleg Cambria a phawb sy’n ymwneud â’r Coleg. Maent yn gyfrifol am solfedd ariannol y coleg, rheoli effeithiol a safonau’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu.

Maent yn gyfrifol am ddefnydd cywir o’r arian cyhoeddus a ymddiriedir iddynt. Mae aelodau o’r corff llywodraethu yn rhan annatod o waith y coleg ac yn ddigon hael i roi eu hamser a’u harbenigedd. Cyfnod swydd yr aelodau yw 4 blynedd, ac eithrio myfyrwyr sy’n cael eu penodi yn y swydd am flwyddyn.

Tim-Wheeler-330x450

Yr Athro Tim Wheeler
Aelod Busnes a Cadeirydd y Corff Llywodraethol

Penodwyd Tim yn Is-Ganghellor Prifysgol Caer yn 2005 ac fe ymddeolodd yn 2020. Cafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Yn ystod ei yrfa mae wedi cael swyddi mewn prifysgolion yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban a bu am gyfnod yn Uwch Ymwelydd Ysgolor Ymchwil yng Ngholeg Sant Ioan, Rhydychen. Mae llawer o’i waith wedi ymwneud â ymgynghoriaethau academaidd a diwydiannol, yn ogystal â phrofiad yn Ewrop, America, Tsieina ac Awstralia. Mae wedi cyhoeddi dros 120 o erthyglau, llyfrau ac adroddiadau ymchwil mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys seicoffarmacoleg, dyslecsia, cyfathrebu a diogelwch.

Mae wedi bod yn llywodraethwr ysgol a chorfforaeth addysg bellach dros 30 mlynedd. Mae’n Ddirprwy Raglaw Swydd Gaer ac mae’n cymryd rhan weithredol yn Eglwys Gadeiriol Caer fel Canon Lleyg. Mae wedi derbyn rhyddfraint Dinas Llundain.

Dysgu rhagor
Marjorie-Thomson-330x450

Marjorie Thomson Aelod o'r Gymuned a Is-Gadeirydd y Corff Llywodraethol

Mae Marjorie yn Gadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg y Bwrdd, ac yn aelod o bwyllgorau eraill y bwrdd. Mae hi hefyd yn cynorthwyo’r Coleg gyda’i swydd fel Llywodraethwr Cyswllt.

Mae Marjorie wedi gweithio ym maes addysg ers 35 mlynedd a rhagor. Dechreuodd fel athrawes ysgol gynradd, yna fel Prifathrawes ac yn ddiweddarach fel tiwtor cysylltiol/tiwtor cyswllt ar gyfer Prifysgol Caer a Phrifysgol Cumbria.

Mae Marjorie wedi adeiladu a chynnal perthynas gref gyda’i chymuned dros nifer o flynyddoedd. Mae’n Gynghorydd Cymuned dros Wernymynydd ac yn eu cynrychioli ar bwyllgor Un Llais Cymru Sir y Fflint. Bellach mae yn cynrychioli Sir y Fflint ar Gorff Gweithredol Cenedlaethol Un Llais Cymru ble mae’n Is Gadeirydd.

Yn ogystal, mae hi’n Gadeirydd pwyllgor Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae hi’n un o ymddiriedolwyr Home-Start Sir y Fflint a Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint. Mae hefyd yn aelod o bwyllgor Sir y Fflint ar gyfer y Bartneriaeth Datblygu Wledig. Fe weithredodd yn flaenorol fel Ymgynghorydd Cyffredinol Cyngor ar Bopeth, Sir y Fflint.

Dysgu rhagor
YanaWilliams

Yana Williams
Prif Weithredwr

Daeth Yana Williams yn Brif Weithredwr Coleg Cambria ym mis Ionawr 2020.
Cafodd ei haddysg mewn ysgol gynradd ac uwchradd yn yr Wyddgrug, a chwblhaodd ei hastudiaethau Safon Uwch yn hen Goleg Glannau Dyfrdwy.

Mae hi’n gyn-fyfyriwr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, a chafodd ei swydd addysgu gyntaf yng Ngholeg Cymunedol Knowsley, yn Lerpwl. Yn ddiweddarach, symudodd i Goleg Runshaw yn Swydd Gaerhirfryn, cyn ail-ymuno â Choleg Glannau Dyfrdwy mewn swydd reoli, gan oruchwylio’r cwricwlwm mewn amrywiaeth eang o feysydd, o waith adeiladu i’r maes arlwyo.

Yna, aeth ymlaen i swydd Is-bennaeth yng Ngholeg Blackburn a Choleg Hugh Baird, Lerpwl ar ôl hynny, lle bu’n Brif Weithredwr/Bennaeth am 8 mlynedd.

Dysgu rhagor
M-Davies

Martina Davies
Llywodraethwr

Mae Martina wedi bod yn ymwneud â’r sector Addysg mewn sawl swydd ers 2014 pan ddaeth yn Llywodraethwr mewn ysgol gynradd yn Sir y Fflint ac ar hyn o bryd mae’n dal swydd yr Is-gadeirydd.

Bu hefyd yn aelod o Banel Apeliadau Ysgol Gwasanaethau Addysg Wrecsam am bum mlynedd ac wedi cymryd rhan mewn Apeliadau Ysgolion a Gwahardd yn Wrecsam, Sir y Fflint a Gorllewin Swydd Gaer. Daeth Martina yn Arolygydd Lleyg i Estyn yn 2018 ac mae wedi cymryd rhan mewn nifer o arolygiadau.

Cafodd Martina ei geni a’i magu yn yr Almaen a graddiodd o Brifysgol Cologne gyda gradd mewn Saesneg a Ffrangeg. Bu’n gweithio fel cyfieithydd i Fyddin Prydain ar y Rhein cyn treulio blwyddyn yn Kampala / Uganda fel gweinyddwr prosiect gyda’r GTZ (Cymorth yr Almaen). Ar ôl iddi symud i’r DU, bu’n gweithio ym maes hedfan fel tiwtor iaith ac aelod o griw caban tan yn ddiweddar iawn.

Ar hyn o bryd mae’n astudio ar gyfer cymhwyster addysgu CELTA yng Ngholeg Blackburn gyda’r bwriad o raddio ym mis Gorffennaf eleni.

Mae Martina yn briod gyda dau o blant, ac aeth un ohonynt 6ed Glannau Dyfrdwy, Coleg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn hyrwyddo addysgu Ieithoedd Tramor Modern ac yn dymuno manteisio ar ei phrofiad hi yn y maes hwnnw.

Dysgu rhagor
Roger Dutton

Ei Anrhyedd
Roger Dutton DL

Penodwyd y Barnwr Dutton yn Farnwr Preswyl ac Uwch yn Llys y Goron Gaer yn 2016 a daeth hefyd yn Gofiadur Anrhydeddus Dinas Caer. Yn 2010 fe’i penodwyd yn Ganghellor a Barnwr Llys y Consistori ar gyfer Esgobaeth Llanelwy. Ar ôl 44 mlynedd ym myd y gyfraith, ymddeolodd yn 2018 ac yn 2019 dyfarnwyd Doethuriaeth Er Anrhydedd yn y Gyfraith iddo gan Brifysgol Caer mewn cydnabyddiaeth o’i wasanaeth i weinyddu cyfiawnder yn Swydd Gaer a gogledd orllewin Lloegr.

Cafodd ei eni a’i fagu yn Wrecsam a’i addysgu yn Ysgol Gynradd Parc Acton ac Ysgol Ramadeg Grove Park. Graddiodd o Brifysgol Caint gyda BA (Anrh) yn y Gyfraith. Bu’n gweithio’n lleol fel bargyfreithiwr tan 1996 pan gafodd ei benodi’n un o Farnwyr Cylchdaith Ei Mawrhydi ar Gylchdaith Cymru a Chaer. Yn 44 mlwydd oed, Roger oedd y barnwr ieuengaf i gael ei benodi i’r Fainc Cylchdaith.

Ymhlith ei rolau niferus eraill, mae wedi gwasanaethu ei gymuned yn frwdfrydig dros y blynyddoedd. Mae’r Barnwr Dutton wedi bod yn Rotariad, yn un o lywodraethwr Prifysgol Glyndŵr, yn warden eglwys yn Yr Orsedd, ac yn Llywydd Cyngor Barnwyr Cylchdaith Ei Mawrhydi. Yn 2019 daeth yn gadeirydd Grŵp Cynghori Diogelu Eglwys Gadeiriol Caer.

Pan oedd yn iau roedd yn hoff o chwaraeon amrywiol ond erbyn hyn mae’n cyfyngu ei hun i glwb golff yn Wrecsam lle bu’n aelod ers dros 40 mlynedd. Mae’n ddilynwr brwd o Rygbi Cymru, criced, a hynt a helynt Clwb Pêl-droed Wrecsam.

Dysgu rhagor
Hugh Evans

Cynghorydd Hugh Evans OBE

Mae Hugh wedi bod yn gynghorydd cymunedol ers 1991 ac mae’n ymddiriedolwr ac yn drysorydd elusen gyfunol leol. Cafodd ei ethol yn gynghorydd annibynnol ar gyfer Ward Llanfair/Gwyddelwern yn 2004, ac yn 2007 cafodd ei ethol yn arweinydd Cyngor Sir Ddinbych. Mae wedi ysgwyddo sawl cyfrifoldeb ac mae wedi arwain gwella’r gwasanaeth addysg ac yn ddiweddarach wedi arwain llywodraethiant a datblygiad economaidd.

Yn 2010, enillodd wobr Gwleidydd Llywodraeth Leol y Flwyddyn yng Ngwobrau Gwleidyddol Blwyddlyfr Cymru. Enillodd OBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2012 i gydnabod ei wasanaeth i lywodraeth leol.

Mae Hugh yn aelod sefydlu’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac mae’n parhau i fod yn aelod, ac mae’n gyn-gadeirydd Bwrdd Rhanbarthol Gogledd Cymru. Ar hyn o bryd, mae’n llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer gwella a pherfformiad, ac mae wedi bod yn arweinydd y Grŵp Annibynnol ers 2010.

Yn 2016, penodwyd Hugh i Fwrdd S4C ac yn gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg sy’n gorchwylio ail-leoli a chyd-leoli swyddfeydd S4C ac roedd yn gadeirydd dros dro y Bwrdd.

Mae Hugh yn briod ag Eirlys ac mae ganddo ddau blentyn sy’n oedolion erbyn hyn. Mae’n byw yn Llanelidan ac yn rhedeg fferm defaid a gwartheg.

Dysgu rhagor
M-Evans

Martin Evans
Aelod Busnes

Martin yw Pennaeth yr Academi Ddiwydiannol ar gyfer Airbus ac mae wedi’i leoli ym Mrychdyn, Gogledd Cymru. Yn flaenorol mae Martin wedi gweithio mewn swyddi uwch ym maes Ansawdd, Peirianneg gweithgynhyrchu a Rheoli/Gwella Perfformiad, ac mae wedi gweithio yn y sector awyrofod am dros 30 mlynedd ledled Ewrop a’r UD.

Mae Martin yn aelod brwd o’r Grŵp Gweithio Gweithgynhyrchu yn y ‘Bartneriaeth Twf Awyrofod’, yn Llysgennad ‘Awyrofod Cymru’, ac yn Llywodraethwr lleol yn Ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle.

Yn ei amser hamdden, mae Martin yn mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, beicio a gwylio chwaraeon, yn enwedig ei glwb pêl-droed lleol, CPD Wrecsam.

Martin yw’r Llywodraethwr Cyswllt ar gyfer Dysgu yn y Gwaith ac Ymgysylltu â Chyflogwyr.

Dysgu rhagor
Maria Giannasi

Maria Giannasi
Llywodraethwr Staff Cefnogi Busness

Mae Maria Giannasi yn Gydlynydd Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y Tîm Cynhwysiant. Ar hyn o bryd mae hi’n cydlynu pontio, cymorth dysgu ac addasiadau rhesymol i ddysgwyr ag anableddau a gwahaniaethau dysgu ar Safleoedd Glannau Dyfrdwy a Ffordd y Bers.

Mae gan Maria hanes hir o weithio gyda dysgwyr mewn lleoliadau addysg a hyfforddiant fel hyfforddwr, athrawes a Chydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig. Cyn gweithio yng Ngholeg Cambria, bu’n gweithio i Gyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer yn y tîm Anghenion Addysgol Arbennig fel Rheolwr Ôl-16 ar gyfer Anghenion ac Anableddau Addysgol Arbennig a bu’n allweddol yn niwygiadau 2014.

Mae hi’n credu y dylai pob dysgwr gael mynediad i addysg yn eu cymuned leol sy’n diwallu eu hanghenion unigol yn llawn ac yn eu paratoi ar gyfer bywyd fel oedolion, waeth beth yw’r math o angen neu’r llwybr oedolion y maen nhw’n gobeithio ei ddilyn. Mae hi’n croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i greu system addysg gwbl gynhwysol lle mae pob dysgwr yn cael eu hysbrydoli, eu hysgogi a’u cefnogi i gyrraedd eu gwir botensial gyda chyflwyniad Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) newydd 2021.

Dysgu rhagor
Gareth Jones

Gareth Jones
Llywodraethwr

Daw Gareth yn wreiddiol o Gaernarfon ac astudiodd Amaethyddiaeth yng Ngholeg Amaethyddol Cymru yn Aberystwyth, lle enillodd HND mewn Amaethyddiaeth. Ar ôl cyfnod yn godro gwartheg yn Seland Newydd, treuliodd amser yn rheoli ffermydd cig eidion, defaid a thir âr yng Nghanolbarth Cymru, ac yna bu’n gweithio am ddwy flynedd fel arbenigwr cig eidion i’r Comisiwn Cig a Da Byw.

Ers mis Mehefin 1993, cafodd Gareth ei gyflogi gan yr Arglwydd Newborough fel Rheolwr Fferm Rhug yng Nghorwen. Cafodd y fferm ei drosi i gynhyrchiad organig yn 2000 ac mae ganddi safle torri cig ar y fferm, ynghyd â siop fferm a safle gyrru trwodd. Mae’r gweithrediad ffermio a reolir ganddo bellach yn estyn dros 6,000 erw.

Mae Gareth yn Gymrawd y Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol ac yn gyn-gadeirydd Panel Cymru CARAS (Cyngor Gwobrau’r Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol) a bu’n Gadeirydd Rhanbarth Cymru Sefydliad Moredun am y naw mlynedd diwethaf.

Dysgu rhagor
Jill Jones

Jill Jones
Llywodraethwr

Mae Jill yn aelod profiadol o fyrddau, arweinydd busnes a chynghorydd, yn gweithredu yn anweithredol ar gyfer ystod amrywiol o sefydliadau.

Mae hi’n Gyfrifydd Siartredig, ac mae ganddi lawer o gysylltiadau ac mae’n uchel ei pharch yn y gymuned fusnes. Hyd at 2020, hi oedd Partner Rheoli Rhanbarthol RSM, y 7fed cwmni cyfrifwyr mwyaf yn y Deyrnas Unedig, ac aelod o Dîm Arweinyddiaeth Cenedlaethol y cwmni, Prif Gyfarwyddwr y Bwrdd a Phrif Swyddog Gweithredol Dros Dro.

 

Dysgu rhagor
Geoff Lang

Geoff Lang
Aelod Busnes

Mae Geoff yn cael ei gyflogi fel Prif Weithredwr Cynorthwyol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’n Gyfrifydd Siartredig cymwys (CIPFA). Mae wedi bod yn gyflogedig yn y GIG ers 1985 mewn rolau amrywiol ac wedi cael swyddi rheoli uwch ers 1996.

Dysgu rhagor
Jayne Moore

Jayne Moore
Aelod Busnes

Mae Jayne yn Fargyfreithwraig yn y Gyfraith ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron ac yn aelod o Gray’s Inn, Llundain.

Astudiodd y Gyfraith yn Lerpwl ac yn dilyn canmoliaeth yn ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfraith, dechreuodd ei gyrfa gyfreithiol o 25 mlynedd yn gweithio gwaith achos eang iawn i Gyfreithwyr Allington Hughes. Dilynodd Jayne ei hangerdd a heddiw mae’n arbenigo mewn gwaith troseddau yn un o ardaloedd erlyn mwyaf y DU yng Nglannau Mersi a Swydd Gaer.

Mae gan Jayne ddiddordeb brwd yn natblygiad eraill, yn gweithio fel disgybl-feistr, mentor ac mae wedi cynorthwyo i hyfforddi bargyfreithwyr newydd gymhwyso yn Gray’s Inn. Yn ddiweddar, ymddangosodd ar raglen ddogfen y BBC The Prosecutors yn ogystal â rhaglen newyddion BBC Gogledd Orllewin Lloegr yn trafod y pandemig diweddar a’r effeithiau ar y system cyfiawnder troseddol.

Ganwyd Jayne yn Wrecsam ac mae’n gyn-ddisgybl Coleg Chweched Dosbarth Iâl. Mae hi’n eiriolwr dros symudedd cymdeithasol, cyfleoedd cyfartal a chodi’r dyheadau yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae Jayne yn byw yn Wrecsam gyda’i gŵr a’i dau o blant.

Dysgu rhagor
David Stephens

David Stephens
Aelod Cyfetholedig o Bwyllgor Archwilio

Mae David wedi ymddeol fel swyddog llywodraeth leol wedi gyrfa yn ymestyn dros 40 mlynedd. Yn archwiliwr cymwysedig ac archwilydd TG treuliodd y rhan fwyaf o’i yrfa fel archwiliwr mewnol ond cafodd gyfnod fel cyfrifydd hefyd.

Bu David yn gadeirydd Grŵp archwilio TG rhanbarthol gogledd Cymru am nifer o flynyddoedd gan adeiladu rhwydwaith helaeth o archwilwyr TG.

Yn ei amser hamdden, mae David yn mwynhau chwarae golff, ymarfer corff a threulio amser gyda’i wyrion a’i wyresau.

Mae David yn aelod cyfetholedig o Bwyllogr Archwilio y Coleg.

Dysgu rhagor
Anna Sutton

Anna Sutton
Llywodraethwr

Ymddeolodd Anna o’i rôl fel Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Caer ddiwedd mis Medi yn 2020 a bu’n gweithio ym myd addysg am 47 mlynedd. Mae Anna wedi cael gyrfa amrywiol, gan dreulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn maes addysg uwch.

Hyfforddodd fel athrawes yng Ngholeg y Santes Fair, Bangor gan gymhwyso yn 1973, ac am ddeng mlynedd gyntaf ei gyrfa bu’n dysgu mewn ysgolion cynradd yn Sir y Fflint/Clwyd. Penllanw’r cyfnod hwn i Anna oedd cael ei phenodi’n Bennaeth Ysgol Fabanod Llanelwy.

Aeth Anna ymlaen i ymgymryd â swydd yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWI), fel yr oedd bryd hynny, ym maes addysg athrawon. Arhosodd yn NEWI am ddeunaw mlynedd. Yn ystod y blynyddoedd hyn, aeth ymlaen i arwain addysg athrawon cynradd fel Prif Ddarlithydd.

Yn 2002, symudodd Anna i ymgymryd â swydd ym Mhrifysgol Caer. Daeth yn Ddeon y Gyfadran Addysg a Gwasanaethau Plant cyn gadael y swydd honno ar ôl pymtheng mlynedd i ymgymryd â swydd y Dirprwy Is-ganghellor. Daeth hefyd yn Brofost Canolfan newydd Prifysgol Amwythig. Bu’n gweithio dramor ym Mhalestina, America a Sweden.

Mae Anna wedi gweithio gydag Estyn ac mae ganddi brofiad sylweddol fel arholwr allanol rhaglenni Addysg Uwch. Ni fu pall ar ei diddordeb mewn ysgolion, yn anad dim yn sgil ei phrofiad fel Llywodraethwr ysgol.

Dysgu rhagor
Jane Tweedie

Jane Tweedie
Aelod Cyfetholedig ar Bwyllgor Archwilio a Risg

Mae Jane yn gyfrifydd siartredig sydd wedi arbenigo mewn addysg ac elusen ers dros 25 mlynedd gan ganolbwyntio’n llwyr ar gynghori cleientiaid yn y sectorau hyn. Yn ystod y cyfnod hwn mae hi wedi gweithio gyda nifer o golegau Addysg Bellach Cymru, ymddiriedolaethau academi ac ysgolion annibynnol ynghyd ag amrywiaeth o elusennau a sefydliadau dielw eraill. Ar hyn o bryd mae hi’n uwch reolwr yn y tîm Elusen ac Addysg yn WR Partners, cwmni cyfrifeg lleol.

Mae Jane yn byw yn Wrecsam ac yn gyn-ddisgybl o cyn-goleg 6ed Dosbarth Iâl. Mae’n briod ac mae ganddi bedwar o blant, a mynychodd tri ohonynt Goleg Cambria cyn symud ymlaen i’r Brifysgol.

Yn ei hamser hamdden mae Jane yn mwynhau cerdded ei chwn, cefnogi Clwb Pêl-droed  Wrecsam ac ar hyn o bryd mae’n dysgu sut i chwarae golff.

Dysgu rhagor

Lorraine Westwood
Llywodraethwr

Mae gan Lorraine dros ugain mlynedd o brofiad mewn addysg uwch ac ar hyn o bryd hi yw Prif Swyddog Marchnata ac Is-lywydd Rhyngwladol Prifysgol Bangor. Mae hi’n Gymrawd y Sefydliad Marchnata Siartredig

Dechreuodd Lorraine ei gyrfa yn y diwydiant dur cyn symud ymlaen i’r sector cyhoeddus. Rheolwr Marchnata oedd ei swydd rheoli gyntaf mewn coleg addysg bellach mwy yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, roedd hefyd yn ddarlithydd rhan amser ar eu gradd Astudiaethau Busnes breiniol.

Mae ei phrofiad addysg uwch ar lefel Cyfarwyddwr wedi amrywio o sefydliadau mawr yn y ddinas i safleoedd bychan arbenigol, sydd ag un safle neu amrywiaeth o safleoedd. Mae hi wedi adeiladu ac arwain timau sydd wedi ennill gwobrau ac yn 2019 enillodd gwobr Marchnatwr mawreddog y Flwyddyn gan y Sefydliad Marchnata Siartredig.

Mae Lorraine hefyd wedi cael nifer o swyddi gwirfoddol yn y sector addysg uwch. Gan gynnwys bod yn Ymddiriedolwr Undeb Myfyrwyr ac yn fwyaf diweddar cefnogi gwaith CASE Europe (Cyngor Hyrwyddo a Chefnogi Addysg).

Mae ganddi angerdd dros ehangu mynediad i addysg uwch. Roedd Lorraine yn rhan o ddechrau’r rhwydwaith ehangu mynediad hynod lwyddiannus yn Birmingham, arweiniodd un o’r Rhaglenni Allgymorth Cydweithredol Cenedlaethol mwyaf yn Lloegr ac erbyn hyn mae hi’n Gadeirydd Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Dysgu rhagor
Annesley Wright

Annesley Wright
​​Aelod Busnes

Annesley yw Cadeirydd un o bwyllgorau’r Bwrdd Llywodraethol sef Pwyllgor Cyllid, Pobl a Diwylliant ac mae’n Llywodraethwr Cyswllt â Gwasanaethau Masnachol y Coleg.

Mae prif yrfa Annesley wedi bod fel rheolwr gyfarwyddwr cwmnïau gweithgynhyrchu Siapanaeg yng Ngogledd Cymru gan ddechrau gyda Hoya Lens yn Wrecsam ac yn ddiweddarach gyda TRB, is-gwmni gweithgynhyrchu Toyota, yn Llanelwy. Mae ganddo gefndir mewn cyllid a chyfrifeg, a datblygodd hyn i faes rheoli cyffredinol lle cafodd enw da am lwyddiant wrth reoli newid a chwmnïau sy’n tyfu.

Mae Annesley yn siaradwr Siapanaeg rhugl ac fe’i anrhydeddwyd gan Lywodraeth Siapan yn 2008 am ei wasanaeth i gorfforaethau Siapaneaidd a’r gymuned Siapan yn y DU. Ym 1998, enillodd wobr Person Busnes y Flwyddyn Cyflawniad Cymru, ac yn 2006, gwobr Person Busnes y Flwyddyn a noddwyd gan Brifysgol Bangor – y ddwy wobr mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd mae’n dal penodiadau Bwrdd Llywodraeth Cymru yng Ngyrfa Cymru, Parth Menter Glannau Dyfrdwy ac, yn lleol, gyda Gofal Iechyd Cefndy. Mae hefyd yn dal apwyntiadau bwrdd ym Mhrifysgol Caer ar Gyngor Cynghori Busnes, y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol, Materion Mabwysiadu, Advance Brighter Futures, Foyer Wrecsam ac Academi Q3 ac mae’n ymddiriedolwr i nifer o ymddiriedolaethau elusennol.

 

Dysgu rhagor

Meilu Zheng
Llywodraethwr Myfyrwyr

Mae Meilu ar hyn o bryd yn astudio Safon Uwch mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg a Bagloriaeth Cymru ar safle Chweched Glannau Dyfrdwy. Mae hi wedi bod yn rhan o Lais Myfyrwyr ers iddi ddechrau astudio yng Ngholeg Cambria ym mis Medi 2021 ac wedi bod yn Swyddog Lleiafrifoedd Ethnig yn ogystal â bod yn Gynrychiolydd Cyngor y Safle a Chynrychiolydd Myfyrwyr.

Fel Llywodraethwr Myfyrwyr, mae Meilu yn cynorthwyo i gadw’r coleg i fod yn amgylchedd dysgu croesawgar, calonogol a chynhwysol trwy gyfrannu safbwynt myfyriwr i Gorff Llywodraethu Coleg Cambria.

Dysgu rhagor

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost