logo

Cymorth i Fyfyrwyr

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Phone Icon

Contact us

Email Us

Email

Follow Us

Follow us

Got a question?

Here’s how you can get in touch

Phone Icon

Contact us

Email Us

Email

Anogwyr Cynnydd

Un o’n prif flaenoriaethau yw eich cefnogi chi. Dyna pam, o’r funud y byddwch yn ymuno â Choleg Cambria, byddwch yn cael cymorth penodol gan eich Anogwr Cynnydd yn rheolaidd. 

Bydd yr Anogwr Cynnydd yn gysylltiedig â’ch maes pwnc felly byddant yn bwynt cyswllt ac yn gymorth gwych i chi o’r diwrnod cyntaf!

Hefyd byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau grŵp sydd wedi’u llunio i ddatblygu ymwybyddiaeth ar draws ystod o bynciau allweddol yn ogystal â chyfarfodydd 1:1 gyda’ch anogwr. Yn y cyfarfodydd hyn, byddant yn monitro eich cynnydd yn fanwl i ddeall beth yw’r ffordd orau i’ch helpu yn ystod eich amser gyda ni. 

Bydd eich Anogwr Cynnydd yn eich helpu i ymgartrefu yn y coleg, eich arwain trwy’r cwrs a bywyd ehangach y coleg, cynnig cymorth trwy amseroedd anodd, monitro cynnydd yn fanwl, a dathlu llwyddiannau wrth gwrs!

I gael rhagor o wybodaeth am anghenion dysgu ychwanegol, cliciwch yma (ADY)

Eich Cefnogi Chi
Os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol, bydd ein Tîm Cymorth Ychwanegol yn gweithio gyda chi i sicrhau bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch i gyflawni eich potensial llawn. Byddwn yn eich helpu i gyflawni eich nodau gan wneud Cynllun Dysgu Ychwanegol gyda chi. Byddwn yn darparu cyfarpar arbenigol os oes angen i’ch cefnogi yn eich astudiaethau a gallwn drefnu tiwtorialau rheolaidd ar ddiwrnodau sy’n addas i chi.

Rydym yn gwybod y gall bod yn ofalwr neu’n ofalwr ifanc fod yn hynod o heriol. Rydym wedi ymrwymo i wella eich llesiant a’ch cyfleoedd cyffredinol yn ystod eich amser gyda ni. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r studentservices@cambria.ac.uk

Os ydych chi’n blentyn sy’n derbyn gofal, rydym yn deall y gallai hyn effeithio ar eich profiad yn y coleg. Dyna pam rydym wedi ymrwymo i’ch helpu chi ym mhob ffordd bosibl. Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gymorth arnoch chi, mae pob croeso i chi gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 303 0007 i ebost studentservices@cambria.ac.uk

Caplaniaeth
Mae Caplaniaid Cambria ac Ymgynghorwyr Ffydd yma i bawb: ar gyfer pobl o bob ffydd, a heb ffydd. Maen nhw yma i wrando a’ch cefnogi chi os ydych chi angen rhywun i siarad â nhw.
Mae gennym Ymgynghorwyr Ffydd hefyd i sicrhau y gallwn ni eich cefnogi ni waeth beth yw eich ffydd (neu os nad oes gennych chi un). Ar hyn o bryd mae gennym ni Ymgynghorwyr Ffydd Bahá’í, Hindw, Iddewig, Mwslim, Sikh a Chrynwyr. Trwy gydol y flwyddyn maent yn tynnu sylw at amrywiaeth o wyliau crefyddol, ymweld â mannau addoli, a chynnig sesiynau holi ac ateb gyda phobl o wahanol ffydd, gan roi cyfle i chi ddysgu am grefyddau a gwerthoedd eraill.

Mae ein cyfleusterau’n cynnwys mannau i chi weddïo, bod yn dawel neu fyfyrio, ac mae gennym gyfleusterau golchi yn Iâl. Cysylltwch â ni i gael manylion.

Ffoniwch – 0300 303 0007
E-bostiwch – chaplaincy@cambria.ac.uk

Daw ein caplaniaid o gefndiroedd Cristnogol amrywiol gan gynnwys Anglicanaidd, Catholig, Presbyteraidd, a Chaplaniaid Eglwys Rydd. Maent yn cefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau’r coleg trwy gydol y flwyddyn gan gynnwys Gwyliau Gweithgareddau ac Wythnos Iechyd Meddwl, yn ogystal â thynnu sylw at wyliau Cristnogol. Gall caplaniaid hefyd gynnal grwpiau myfyrwyr lle gallai myfyrwyr fod eisiau cyfarfod ag eraill sydd â chredoau tebyg neu archwilio’r cwestiynau mawr. Maen nhw hefyd yn hapus iawn i weddïo gyda chi, neu ar eich rhan chi, os yw hyn yn rhywbeth yr hoffech chi wneud hynny. Maen nhw hefyd yn hapus i rannu eu ffydd bersonol â chi, ond ni fyddant byth yn dweud wrthych beth i’w gredu nac yn ceisio gwneud ichi newid eich credoau eich hun.
This site is registered on wpml.org as a development site.