main logo

Cymorth i Fyfyrwyr

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Play Video

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i gefnogi ein holl fyfyrwyr lle bynnag y gallwn. Mae dod i’r coleg yn newid mawr, p’un a ydych yn ymuno â ni yn syth o’r ysgol neu’n dychwelyd i addysg ar ôl seibiant. Mae ein Timau Gwasanaethau Myfyrwyr wedi’u lleoli ar holl safleoedd y coleg a byddant yn eich cefnogi chi ar hyd eich taith yn y coleg, gan gynnwys darparu cymorth ar faterion personol ac ariannol, a rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar gyrsiau a chyfleoedd gyrfa yn y dyfodol.

Mae ein myfyrwyr yn wynebu llawer o heriau gan gynnwys bod yn ofalwr, gofalwr ifanc neu blentyn sy’n cael gofal. Rydym yn deall y gall hyn effeithio ar eich profiad yn y coleg, a dyna pam rydym wedi ymrwymo i’ch helpu chi mewn unrhyw ffordd posibl. Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gymorth arnoch, mae pob croeso i chi ffonio’r Gwasanaethau Myfyrwyr ar 0300 303 0007 neu anfon e-bost at

Play Video
MADE Logo

Mae Anogwyr Cynnydd yn cefnogi’r holl fyfyrwyr llawn amser (16-18) i gyflawni a datblygu sgiliau personol tu hwnt i’w cymhwyster. Mae Anogwyr Cynnydd yn cyflwyno ein rhaglen hyfforddi MADE Cynyddu Cyflawniad a Datblygu Pawb.

Bydd ein hanogwyr cynnydd wrth eich ochr yn eich helpu drwy gydol eich taith coleg, gan roi cymorth i;

  • Sicrhau eich bod yn teimlo’n hyderus, yn cael gofal, ac wedi’ch ysgogi i gyflawni
  • Adeiladu annibyniaeth tra’n hybu iechyd meddwl a chorfforol da
  • Datblygu eich sgiliau y tu hwnt i’ch cymhwyster, trwy ddarparu sesiynau datblygiad personol o ansawdd uchel a chyfarfodydd 1:1 i adolygu cynnydd, gosod targedau, a chynllunio eich camau nesaf
  • Paratoi ar gyfer cam nesaf eich gyrfa
  • Cwblhau UCAS, prentisiaeth, a chymwysiadau galwedigaethol eraill