main logo
Your future starts here

Digwyddiadau Agored yng Ngholeg CambrIA

College 16-18

Cadwch eich lle mewn digwyddiadau agored rŵan!

Mae Digwyddiadau Agored Cambria yn gyfle perffaith i ddarganfod sut beth yw astudio gyda ni.

Maent yn gyfle i chi ddysgu rhagor am ba bynciau sydd ar gael, gweld ein cyfleusterau o’r radd flaenaf, cyfarfod ein tiwtoriaid cwrs arbenigol a siarad â myfyrwyr presennol am sut beth yw astudio yn Cambria.

Bydd partneriaid cyflogwyr ar gael i drafod cyfleoedd dilyniant a phrentisiaethau.

Yn ogystal â dysgu am y cyfleusterau a’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael ar draws ein safleoedd, mae’n gyfle gwych hefyd i chi wneud cais i astudio gyda ni – bydd staff wrth law ym mhob digwyddiad i’ch helpu gyda hyn.

Mae dyddiadau ac amseroedd digwyddiadau agored Coleg Cambria sydd ar ddod, wedi’u rhestru isod. Cliciwch ar y digwyddiad isod yr ydych chi eisiau mynd iddo, cwblhewch eich manylion i gadarnhau eich lle ac rydym yn edrych ymlaen at eich cyfarfod chi’n fuan.

Cadwch eich lle

Cadwch eich lle yn y digwyddiad agored sydd o ddiddordeb i chi drwy ddewis y lleoliad(au) isod.

Glannau Dyfrdwy

9 Tachwedd 5.30-8.30pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored cliciwch ar y botwm isod

Chweched Glannau Dyfrdwy

9 Tachwedd 5.30-8.30pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored cliciwch ar y botwm isod

Llysfasi

12 Tachwedd 10-1pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored cliciwch ar y botwm isod

Iâl

16 Tachwedd 5.30-8.30pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored cliciwch ar y botwm isod

Iâl Chweched

16 Tachwedd 5.30-8.30pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored cliciwch ar y botwm isod

Ffordd y Bers

16 Tachwedd 5.30-8.30pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored cliciwch ar y botwm isod

Llaneurgain

19 Tachwedd 10-1pm

I ddod i'r Digwyddiad Agored cliciwch ar y botwm isod

Siaradwch â'r tîm

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu chi i Cambria!

Cysylltwch â Ni

0300 30 30 007

Anfonwch E-bost atom ni

E-bostiwch Ni

enquiries@cambria.ac.uk

Ynglŷn â’n Coleg

Sefydlwyd y coleg yn ôl yn 2014, ac ers hynny rydym wedi sefydlu ein hunain yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw yn y DU Rydym yn un o’r colegau mwyaf yn y DU, gyda thua 6,000 o fyfyrwyr llawn amser, 20,000 o ddysgwyr rhan-amser a llawer o gysylltiadau rhyngwladol.

Ar draws ein deg safle, rydym yn cynnig amrywiaeth helaeth o gyrsiau llawn amser a rhan-amser gan gynnwys cyrsiau Safon Uwch, TGAU, BTEC, Cymraeg i Oedolion, ac Addysg Uwch. Mae’r coleg hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â thros 1000 o gyflogwyr yn lleol ac yn genedlaethol i’ch helpu i gael cyfleoedd prentisiaeth a hyfforddeiaeth.

Play Video
Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol yw ‘rhagori ar ddisgwyliadau trwy addysg, arloesi ac ysbrydoliaeth.’

Ein blaenoriaeth gyffredinol yw parhau i ddarparu addysgu a dysgu rhagorol, er mwyn ymestyn, herio ac ysbrydoli pob dysgwr i archwilio a chyflawni eu llawn botensial. Mae hyn yn hanfodol wrth i rôl Cambria ddod yn fwyfwy pwysig i’n cymunedau a’n heconomi.

Ein Gwerthoedd

Dangos gonestrwydd ac uniondeb

Cael eich parchu a'ch gwerthfawrogi

Bod yn garedig a chefnogol

Gweithio gydag eraill

Teimlo'n gyfartal a chynhwysol

Bod yn gymuned

Bod yn rhagorol ac ysbrydoledig

EAnnog a chymell

Bod yn angerddol

Bod yn arloesol