main logo

Tîm Arwain

Cyfarwyddiaeth Prif Swyddog Gweithredu

Dewch i gyfarfod yr uwch dîm arwain. Mae ein tîm arwain yn cynnwys ein Prif Weithredwr, Dirprwy Brif Weithredwr – Prif Swyddog Gweithredu, Dirprwy Brif Weithredwr – Profiadau Pobl a Diwylliant, Dirprwy Brif Weithredwr – Pennaeth ac Uwch Reolwyr.

Gyda’i gilydd, maent yn arwain y coleg i gyflawni ein gweledigaeth strategol. Maent yn angerddol iawn am rôl addysg, hyfforddiant a sgiliau fel rhai sy’n llywio datblygiad economaidd a chyfiawnder cymdeithasol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Chief Executive Operator Yana Williams smiling towards the camera

Yana Williams
Prif Swyddog Gweithredol

Cafodd Yana swydd fel Prif Swyddog Gweithredol Cambria ym mis Ionawr 2020. Cyn hyn bu’n Bennaeth a Phrif Swyddog Gweithredol yng Ngholeg Hugh Baird yn Lerpwl am 8 mlynedd. Mae Yana wedi bod yn ymwneud â chefnogi’r sector Addysg Bellach ar draws nifer o gyrff lleol a chenedlaethol ers blynyddoedd lawer. Wedi ei magu yng Ngogledd Cymru, aeth Yana i ysgol yn yr Wyddgrug ac yna ymlaen i Brifysgol Caerdydd.

Dysgwch ragor
Deputy Chief Executive & Chief Operating Officer Steve Jackson

Steve Jackson
Dirprwy Brif Weithredwr - Prif Swyddog Gweithredu

Mae Steve wedi gweithio yn Cambria ers 1994 ac mae ganddo flynyddoedd lawer o brofiad fel uwch arweinydd. Mae ganddo brofiad helaeth o arwain prosiectau strategol allweddol, cyflawni strategaeth ystad uchelgeisiol a sicrhau bod cyllid ac adnoddau digonol ar gael i gyflawni amcanion strategol Cambria. Mae Steve yn ceisio dod â gweledigaeth, ysgogiad, profiad a gwelliannau ar draws y Gwasanaethau Corfforaethol a Masnachol. Mae wedi’i hyfforddi’n broffesiynol fel cyfrifydd siartredig.

Dysgwch ragor
Deputy Chief Executive & People Experiences & Culture, Cath Sullivan.

Cath Sullivan
Dirprwy Brif Weithredwr - Profiadau Pobl a Diwylliant

Mae Cath yn Gymrawd y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, gyda dros 30 mlynedd o brofiad mewn sectorau amrywiol, gan gynnwys Iechyd, Llywodraeth Leol ac Addysg. Ymunodd â Cambria ym mis Medi 2020 ar ôl bod yn Is-Bennaeth (Pobl, Datblygiad Sefydliadol a Diwylliant) yng Ngholeg Hugh Baird yn Lerpwl. Mae Cath yn atebol am swyddogaethau Adnoddau Dynol, Marchnata, Derbyniadau a Digidol, Gwasanaethau Dysgwyr, a Chanolfannau Adnoddau Dysgu.

Dysgwch ragor
Deputy Chief Executive & Principal, Sue Price smiling.

Sue Price
Dirprwy Brif Weithredwr - Pennaeth

Ymunodd Sue â Cambria fel Pennaeth yn 2016. Mae ganddi dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector Addysg Bellach ar ôl gweithio mewn sawl coleg yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Mae Sue hefyd wedi gweithio yn y Gwasanaeth Sifil yn y Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol a’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau. Mae gan Sue gefndir academaidd a galwedigaethol, mae wedi’i hyfforddi’n athrawes ac mae ganddi radd Meistr mewn Rheolaeth Addysgol.

Dysgwch ragor
The Head of Corporate Communications and Welsh Language

Llinos Roberts
Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a'r Gymraeg

Mae Llinos wedi gweithio yn y Coleg ers 18 mlynedd yn dilyn gyrfa lwyddiannus ym myd teledu a chysylltiadau cyhoeddus. Ymunodd yn wreiddiol fel Darlithydd Astudiaethau Cyfryngau a Chymraeg ac mae wedi bod yn ei rôl bresennol ers creu Coleg Cambria ym mis Awst 2013. Mae gan Llinos brofiad helaeth o gynllunio a pholisi iaith ac mae’n arwain darpariaeth Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Dysgwch ragor
The Executive Assistant, Lee-Ann Davies

Lee-ann Davies
Cynorthwy-ydd Gweithredol

Cafodd Lee-ann ei phenodi i rôl Cynorthwy-ydd Gweithredol yng Ngholeg Cambria ym mis Awst 2013 yn dilyn uno Colegau Glannau Dyfrdwy ac Iâl. Cyn hynny, bu Lee-ann yn gweithio yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy mewn nifer o rolau cyn dod yn Gynorthwyydd Personol i’r Pennaeth yn 2007. Yn ogystal â darparu cymorth gweinyddol i’r Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Rheoli, mae Lee-ann hefyd yn rheoli’r tîm Cynorthwywyr Personol a Thimau Gweinyddol y coleg.

Dysgwch ragor

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Dilynwch Ni

Dilynwch ni

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost

Oes gennych chi gwestiwn?

Dyma sut y gallwch gysylltu â ni

Eicon Ffôn

Cysylltwch â ni

Anfonwch E-bost atom ni

Cyfeiriad E-bost