• Pobl Ifanc Sir y Fflint yn Dangos eu Sgiliau Gwobr Dug Caeredin (DofE) yng nghanolfan Chweched Glannau Dyfrdwy

Yn ddiweddar bu Ei Fawrhydi Brenhinol (EFB) Iarll Wessex, Ymddiriedolwr y Wobr Dug Caeredin yn ymweld â Chweched Glannau Dyfrdwy newydd a ddatblygwyd gan Goleg Cambria a Chyngor Sir y Fflint.

Daeth Coleg Cambria yn sefydliad trwyddedig DofE yn ddiweddar, gan alluogi iddynt rannu eu darpariaeth DofE i fyfyrwyr ar bob safle.

Fel yr oedd EFB Iarll Wessex yn cyrraedd y coleg chweched dosbarth o’r radd flaenaf newydd, cafodd groeso cynnes gan blant a staff Meithrinfa Toybox y coleg ac Ysgol Gynradd Golfftyn.

Yn ystod ei ymweliad, dangosodd pobl ifanc o ysgolion anghenion addysg arbennig o bob cwr o Ogledd Cymru eu sgiliau awyr agored a chymryd rhan yn eu sesiwn hyfforddiant at daith gerdded eu hunain. Bu’r plant yn dysgu am gynllunio a phacio ar gyfer taith gerdded yn ogystal â pha fwyd i fynd gyda nhw.

Ymunodd EFB hefyd â Swyddogion Cyngor Sir y Fflint, Aelodau, Penaethiaid ac aelodau bwrdd Coleg Cambria  er mwyn diolch iddyn nhw am eu hymrwymiad parhaus i bobl ifanc Sir y Fflint, ac am annog cyfleoedd twf DofE o fewn y sir.

Yn hwyrach ymlaen yn y dydd, dangosodd cyfranogwyr DofE o bob safle Coleg Cambria eu sgiliau adeiladu tîm i’r EFB Iarll Wessex a chafodd ei gyflwyno hefyd i Alan Lowry, sydd yn Rheolwr DofE Coleg Cambria.

Dywedodd Stephanie Price, Cyfarwyddwraig Ranbarthol DofE yng Nghymru:

“Gall unrhyw berson ifanc wneud y DofE. Roedd y digwyddiad hyfforddi ar gyfer pobl ifanc gydag anghenion ychwanegol yn helpu adeiladu hyder yr athrawon a dangos eu bod yn gallu darparu’r rhaglen mewn amrywiaeth o ffyrdd creadigol, sy’n galluogi i bob person ifanc gymryd rhan.”

“Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth barhaus Cyngor Sir y Fflint a Choleg Cambria. Dros y blynyddoedd, mae’r DofE yng Nghymru wedi helpu miloedd o bobl ifanc drawsnewid eu bywydau trwy eu profiadau DofE, gan ennill hunangred a sgiliau trosglwyddadwy.”

“Roedd yn arbennig o braf dathlu ehangu eu darpariaeth DofE ar draws eu holl safleoedd gyda Choleg Cambria, sy’n golygu maen nhw fydd darparwr mwyaf y wobr yn y sector AB yng Nghymru.”

Dywedodd David Jones OBE DL, Prif Weithredwr Coleg Cambria:

“Mae hi’n fraint cynnal y digwyddiad mawreddog hwn heddiw, ac rydym yn falch iawn o gael croesawu EFB Iarll Wessex i Ganolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy.”

“Rydym wrth ein boddau bod y rhaglen DofE yn tyfu mor gyflym yng Ngholeg Cambria, ac mae’n golygu mai ni yw darparwr mwyaf y wobr yng Nghymru. Mae’r rhaglen ar gael eleni i’n myfyrwyr ar draws ein holl safleoedd. Mae’n gyfle arbennig ar gyfer pob un o’n dysgwyr sy’n eu harwain ar daith hunan-ddarganfod a datblygu, ac yn rhoi cymorth yn eu camau nesaf mewn bywyd.”

I gael rhagor o wybodaeth am y DofE yng Nghymru, ewch i www.DofE.org/wales

yn ôl