Roedd geiriau ein Prif Weithredwr David Jones yn atsain pan wnaeth y 25 myfyriwr cyntaf raddio o Ysgol Fusnes £3.5m Coleg Cambria neithiwr.

Daeth dros 100 o bobl i’r seremoni, gan gynnwys cynrychiolwyr o brif sefydliadau’r ardal.

Yn eu plith, roedd UPM Shotton, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, CF Fertilisers a RDG Engineering, a phob un ohonynt bellach yn cyflogi cyn-fyfyrwyr Cambria.

Estynodd Mr Jones ei longyfarchiadau i’r darpar-raddedigion gan ddiolch i’w teuluoedd am gefnogi taith academaidd y myfyrwyr.

Dywedodd hefyd bod cynnydd yn nifer y prentisiaethau yn y coleg yn adlewyrchu’r duedd yn y DU, gyda nifer cynyddol o bobl ifanc yn dewis cael profiad gwaith ochr yn ochr â’u haddysg.

“Rydyn ni’n falch iawn o gynnal ein seremoni graddio gyntaf yn ein hysgol fusnes newydd. Mae’n adeilad sy’n arddangos blaenoriaethau Cambria, sef dysgu, swyddi a’r economi,” dywedodd Mr Jones.

“I ni, mae’n ymwneud â datblygu a gwneud eich hunain yn gystadleuol, gan fachu ar gyfleoedd ym mha bynnag yrfa rydych chi’n dewis ei dilyn.”

Dywedodd hefyd: “Yn y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi gweld cynnydd yn ein darpariaeth a chynnydd yn nifer y prentisiaid, gyda mwy a mwy o ddysgwyr yn dewis y llwybr hwn.

“Mae’r gair ‘prentis’ yn fwy gwerthfawr nag erioed, ac mae’n faes y byddwn ni’n parhau i’w gyfnerthu wrth i ni symud yn ein blaenau.

“Wrth i chi symud ymlaen yn eich bywydau, peidiwch byth â rhoi’r gorau i ddysgu; dydych chi byth yn rhy glyfar nac yn rhy hen, felly ymdrechwch bob amser i wella.”

Ymysg y cyrsiau a chyrsiau gradd sylfaen mewn cyfrifeg, AD a chyllid, roedd cyrsiau Diploma Lefel 4 ILM mewn Rheoli, Diploma Lefel 4 Cymdeithas Technegwyr Cyfrifeg, CIPD Lefel 5, NEBOSH, a Diploma Lefel 5 ILM mewn Rheoli.

Yn yr haf, bydd Coleg Cambria yn dathlu 5 mlynedd ers ei sefydlu ac mae wedi tyfu’n gyson yn ystod y cyfnod hwn. Mae wedi agor adeiladau newydd gwerth £40m  ac wedi ennill nifer o wobrau am addysg, partneriaethau cymunedol ac arweinyddiaeth.

Roedd astudiaeth ddiweddaraf Arbenigwyr Modelu Economaidd Rhyngwladol (EMSI) yn datgelu bod Cambria yn creu incwm sy’n hafal i 4% o gyfanswm economi’r ardal, sy’n cynrychioli 18,030 o swyddi cyflog cyfartalog a £353.8 miliwn bob blwyddyn i economi gogledd ddwyrain Cymru.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl