Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd rhagor o ddysgu Coleg Cambria yn cael ei gynnal ar-lein i sicrhau diogelwch a llesiant myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn ystod pandemig y Coronafeirws

O 19 Hydref – yr wythnos cyn hanner tymor – bydd y coleg yn newid darlithoedd wyneb yn wyneb i fod yn astudiaeth hunangyfeiriedig a darpariaeth o bell.

Bydd ei safleoedd yn Wrecsam, Glannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Llysfasi yn parhau i fod ar agor i gynorthwyo myfyrwyr, gyda rheolau pellter cymdeithasol a mesurau diogelwch ar waith, a bydd staff ar gael i roi cefnogaeth a gofal bugeiliol.

Pwysleisiodd y Prif Weithredwr Yana Williams fod iechyd a llesiant dysgwyr, gweithwyr ac ymwelwyr o’r pwys mwyaf.

“Eu diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ac rydyn ni’n parhau i weithio’n galed i sicrhau fod ein safleoedd a’n hadeiladau yn lleoedd diogel i weithio a dysgu,” meddai Ms Williams.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd newid i astudiaeth hunangyfeiriedig ac o bell am yr wythnos cyn hanner tymor yn lleihau nifer y myfyrwyr a’r staff ar y safle yn sylweddol am gyfnod o bythefnos, a fydd yn cefnogi’r trefniadau cyfnod clo lleol a gyflwynodd Llywodraeth Cymru yr wythnos diwethaf yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

“Bydd hefyd yn cynorthwyo i leddfu’r pryder presennol oherwydd y twf mewn achosion lleol o Covid-19.”

Dywedodd hefyd: “Ar hyn o bryd, nid oes twf sylweddol yn niferoedd ein staff na’n myfyrwyr gyda’r Coronafeirws, na gyda symptomau ac yn hunan-ynysu.

“Fodd bynnag, mae mesurau ar waith yn lleol ac mae eu heffaith ar y coleg wedi ein harwain i adolygu ein hasesiadau risg. O ganlyniad, byddwn ni’n lleihau rhywfaint o addysgu wyneb yn wyneb am gyfnod o amser.”

Mae Cambria yn mabwysiadu arddulliau a dulliau cyflwyno amgen ar gyfer gwahanol fathau o raglenni i sicrhau bod myfyrwyr yn aros ar y trywydd iawn ac yn cynnal y cynnydd a wnaed ers i’r flwyddyn academaidd newydd ddechrau.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd myfyrwyr bregus yn gallu parhau i ddod i safleoedd y coleg a bydd myfyrwyr yn dal i gael sesiynau ymarferol a gwasanaethau cymorth hanfodol.

Dywedodd Ms Williams hefyd: “Bydd angen i’r ffordd rydyn ni’n addysgu myfyrwyr eleni fod yn hyblyg yn dibynnu ar amrywiaeth o gyfyngiadau lleol a chenedlaethol. Byddwn ni’n parhau i ddefnyddio’r dull ystwyth a hyblyg hwn dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf fel y gallwn ni leddfu pwysau a chadw ein myfyrwyr a’n staff yn ddiogel ac yn iach.”

Y gobaith yw y bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb 2 Tachwedd, ond bydd hyn yn cael ei adolygu yn unol â chanllawiau lleol a chenedlaethol.

yn ôl