Mae COLEG CAMBRIA LLYSFASI yn cynllunio fferm garbon niwtral £20 miliwn i arloesi technolegau newydd mewn amaethyddiaeth ddigidol ac ynni adnewyddadwy.

Mae safle Sir Ddinbych y coleg yn bwriadu datblygu’r ganolfan fel rhan o Gynnig Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru, gyda chymorth Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Eu gweledigaeth yw creu canolfan ragoriaeth a fydd yn gweithredu fel llwyfan prawf ar gyfer systemau carbon isel adnewyddadwy newydd a’r rhai sy’n bodoli eisoes.

Mae’r Prif Weithredwr, David Jones, yn credu y byddai’r prosiect yn hwyluso twf yn y sector ffermio masnachol sy’n cynyddu, trwy ddefnyddio technolegau digidol manwl gywir i gynhyrchu bwyd sylfaenol yn effeithlon.

“Mae yna alw am weithwyr mwy medrus mewn amaethyddiaeth i gyd-fynd â thechnolegau newydd a chynaliadwyedd gwledig,” dywedodd Mr Jones.

“Mae sicrhau dyfodol ffermio yn hanfodol i’n cymunedau, ein diwylliant a’r iaith Gymraeg.”

Dywedodd hefyd: “Mae Coleg Cambria Llysfasi ar flaen y gad o ran datblygiadau yn y maes hwn ac rydyn ni’n hyderus – fel rhan o Fargen Twf Gogledd Cymru – y bydd y Fferm Garbon Niwtral yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i baratoi a chyflwyno gweithlu deinamig gyda’r sgiliau a’r wybodaeth gywir sydd eu hangen i hybu’r economi wledig.”

Soniodd Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, am ei huchelgais i weld sector cyhoeddus Cymru yn garbon niwtral erbyn 2030.

Dywedodd Iain Clarke, Pennaeth Llysfasi, y byddai canolfan ynni adnewyddadwy’r coleg yn helpu i gyrraedd y targed hwnnw ac yn annog sectorau eraill i’w dilyn.

“Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio’n galed i fod yn arweinydd byd-eang mewn ynni glân a chynhyrchu trydan carbon isel, ac rydyn ni’n rhannu eu dyheadau yma yng Ngholeg Cambria,” dywedodd Mr Jones.

“Rydyn ni wrth wraidd diwydiant ac amaethyddiaeth yng ngogledd ddwyrain Cymru ac yn hyfforddi gweithlu’r dyfodol trwy gyfres o brentisiaethau a enillodd wobrau, cymwysterau a phartneriaethau achrededig gyda sefydliadau blaenllaw, gan gynnwys LEAF Education, AGCO Corporation a Tilhill Forestry.

“Bydd cydweithio â Llywodraeth Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru a rhanddeiliaid a busnesau allweddol eraill yn datblygu hyn ac yn ei hybu wrth gefnogi’r Weledigaeth Twf gyffredinol ar gyfer Gogledd Cymru.”

Bydd y ganolfan yn anelu at gynyddu nifer y cynlluniau ynni adnewyddadwy, gyda tharged o
40 prosiect dros 5 mlynedd, ynghyd â throsglwyddo gwybodaeth well i 500 o fusnesau a chymunedau.

Bydd yn darparu canolfan ar gyfer profi technoleg y farchnad yn fasnachol wrth roi chwistrelliad ariannol i economi wledig y rhanbarth a’i arallgyfeirio ymhellach.

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Cambria ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl