• Myfyrwyr CYMRAEG yn cael clod mewn seremoni wobrwyo rithiol

Fel rhan o Wobrau Myfyrwyr blynyddol Coleg Cambria – a gynhelir ar-lein oherwydd pandemig y Coronafeirws – rhoddwyd wobrau i dair enillydd teilwng a ragorodd wrth ddangos eu sgiliau dwyieithog a hyrwyddo’r Gymraeg.

Noddir y gwobrau gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC), a’r myfyrwyr llwyddiannus oedd:

Frances Bather – Myfyriwr Lefel A y Flwyddyn ac enillodd Frances y Brif Wobr yng Ngwobrau Dysgwyr Cymraeg

Ceris Jones – Dysgwr Prentis Cymraeg y Flwyddyn

Anwen Hughes – Dysgwr Galwedigaethol Cymraeg y Flwyddyn

Gwnaeth Haf Everiss, Swyddog Cangen ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, longyfarch y tair, a enillodd £100 am eu hymdrechion, bydd y tair yn mynd ymlaen i astudio yn y brifysgol yn y dyfodol.

“Mae’r tair dysgwr wedi ymdrechu’n galed iawn i ddatblygu eu sgiliau Cymraeg ac wedi helpu gwarchod a hyrwyddo dwyieithrwydd yn y coleg a’r gwaith,” meddai Haf.

“Diolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei gefnogaeth a da iawn eto i Frances, Ceris ac Anwen.” 

Cafodd Frances glod am arwain sesiynau Cymraeg rhithiol wythnosol gyda chyd-fyfyrwyr yn ystod y cyfnod clo, ac mae hi wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar-lein, o nosweithiau cerddoriaeth i gystadlaethau cwis.

Mae Anwen yn frwd i helpu eraill ac yn gwneud hynny trwy ei swydd fel llysgennad ar gyfer y CCC yng Ngholeg Cambria, ac fel Is-lywydd safle Llysfasi y coleg. 

Prentis Peirianneg Sifil a Chynnal Priffyrdd gyda Chyngor Gwynedd ydi Ceris- mae hi hefyd yn Lysgennad i’r CCC ac wedi bod yn hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y gwaith, yn ogystal ag ysgrifennu blogiau sy’n annog darpar ddysgwyr i ystyried prentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Gan fyfyrio ar y Gwobrau cyffredinol yn dilyn cyfnod heriol i staff a myfyrwyr, dywedodd Yana Williams, Prif Weithredwr Cambria: “Unwaith eto eleni rydyn ni’n falch iawn i ddathlu ymrwymiad, arloesedd, dewrder a thalent ein dysgwyr.

“Hoffwn longyfarch pawb sydd wedi cael gwobr, rydych chi’n glod i Goleg Cambria a’n cymuned – da iawn chi, mae’r rhain yn gyflawniadau rhyfeddol.”

Er mwyn gweld y rhestr lawn o Enillwyr Gwobrau Myfyrwyr, ewch i: https://www.cambria.ac.uk/gwobraumyfyrwyrrhithiol2021/?lang=cy

yn ôl