Mae dysgwyr o Goleg Cambria wedi bod yn ffodus i gael budd o Ardd Furiog Fictorianaidd Erlas.

Elusen yw’r Ardd Furiog Fictorianaidd Erlas yn Wrecsam, ond mae hefyd yn hybu iechyd a datblygiad pobl gydag anghenion dysgu, ac eraill, drwy ddarparu gweithgareddau ystyrlon yn ystod y dydd, addysg a phrofiad gwaith mewn amgylchedd busnes garddio.

Mae’r bartneriaeth barhaus rhwng Erlas a Choleg Cambria wedi rhoi ystod o brofiadau bywyd go iawn i fyfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS). Yn ystod eu hymweliadau dros y bedair blynedd ddiwethaf, mae nifer o fyfyrwyr wedi cael y cyfle i arddio, gan gynnwys plannu, trin, chwynnu a thocio.

Mae Louisa Moroney-Edwards, tiwtor o Goleg Cambria, wedi bod yn cefnogi myfyrwyr yn ystod eu hymweliadau i’r gerddi. Dywedodd Louisa:

“Mae ymweld â’r ardd a helpu garddio yn wythnosol yn brofiad hynod werthfawr i’r myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol. Roedd eu gweld yn mwynhau ac yn gwerthfawrogi’r tymhorau’n newid yn fendigedig, ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio mewn partneriaeth ag Erlas.”

Mae dysgwyr Gwasanaethau Adeiladau ac Adeiladu hefyd wedi bod yn ymweld â’r gerddi i ennill profiad go-iawn o adeiladu gwelyau blodau uwch a chynnal y gerddi. Mae’n rhoi cyfle iddyn nhw ddefnyddio a dangos y sgiliau gosod brics maent wedi eu dysgu yn y coleg yn ogystal â’i fod yn gyfraniad pwysig i’r gerddi.

“Mae’r myfyrwyr gosod brics sydd wedi bod yn gweithio ar y prosiect yn Erlas wedi ennill profiad gwaith amhrisiadwy a fydd yn rhoi blynyddoedd o bleser a chyrhaeddiad i’r rheiny a fydd yn cael budd o’u gwaith caled a’u hymrwymiad”, dywedodd Lee Davies, Darlithydd Gosod Brics yng Ngholeg Cambria Ffordd y Bers.

“Roedd y myfyrwyr yn gosod a choncritio’r sylfeini ac adeiladu’r gwelyau blodau uwch, gan ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth a ddysgon nhw yn eu blwyddyn gyntaf yng Ngholeg Cambria.”

Dywedodd Ann Morton, Swyddog Elusen yng Ngardd Furiog Fictorianaidd Erlas:

“Mae’n ysbrydoledig gwylio’r bobl ifanc o’r Adran Sgiliau Byw’n Annibynnol o Goleg Cambria yn tyfu a datblygu yn yr amser maent wedi bod yn dysgu am arddio, yr amgylchedd a gwaith tîm. Mae’r bobl ifanc hyn wedi ein helpu i gynnal dau o’r gerddi muriog ble fydd pobl ifanc ag anghenion dysgu yn elwa. Mae’r ddau grŵp i weld yn cael budd o’i gilydd, ac mae sawl cyfeillgarwch wedi blodeuo dros y bedair mlynedd ddiwethaf.”

“Mae’r myfyrwyr gosod brics hefyd wedi meithrin sgiliau gwaith yma, ac rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am eu gwaith yma dros y flwyddyn ddiwethaf. Maent wedi adeiladu naw o welyau blodau uwch, a fydd yn galluogi i bobl ddifreintiedig gymryd rhan mewn gweithgareddau garddio tu allan dros y blynyddoedd nesaf.”

“Mae elusen Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas yn dymuno i’r bartneriaeth gyda Choleg Cambria barhau, er budd ein cymuned am flynyddoedd lawer i ddod.”

 

yn ôl