• MAE iechyd meddwl a diogelwch myfyrwyr a staff wedi bod yn brif flaenoriaeth i Goleg Cambria yn ystod y cyfnod clo.

Mae rhaglen lwyddiannus Cambria Heini y coleg wedi bod yn helpu cannoedd o ddysgwyr a gweithwyr ledled gogledd ddwyrain Cymru trwy gydol y pandemig Covid-19 gyda sesiynau ymarfer corff ac ymwybyddiaeth ofalgar ar-lein.


O sesiynau Pilates, ioga a HIIT (Hyfforddiant Cyfnod Dwysedd Uchel) i gwisiau rhithwir, gweminarau gwytnwch a digwyddiadau cymdeithasol, maent wedi bod yn cyfathrebu’n rheolaidd ac wedi annog mynychwyr i arfer hunanofal, gan gynnwys ymarfer corff rheolaidd, diet gwell, a rhagor o gwsg.


Dywedodd Donna Welsh, cydlynydd rhaglen Cambria Heini, fod cadw ein meddyliau a’n cyrff yn brysur wedi bod yn hanfodol yn ystod y cyfnod clo.


Dywedodd Donna, “Mae’n hynod o bwysig ein bod ni ‘n canolbwyntio ar helpu pobl i ddeall hynny, yn fwy nag erioed rŵan.


“Mi allwn ni ddysgu llawer o’r pandemig hwn a throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf y gwerth rydyn ni’n ei roi ar edrych ar ôl ein hunain, byw bywyd llawn a sicrhau bod pobl yn wydn ac yn gallu delio â beth bynnag mae’r byd yn ei daflu atyn nhw.


“Roeddwn i’n ei chael hi’n anodd ar adeagau, ond gyda fy strategaethau ymdopi ar gyfer pan fo bywyd yn boen – drwy redeg, bwyta’n iach, torri lawr ar alcohol a siarad ag eraill – mi ges i fy ysgogi unwaith eto.”


Dywedodd hefyd: “Mae Coleg Cambria wedi cyflwyno Happeo fel dull cyfathrebu newydd hefyd ar gyfer staff ac mae Cambria Heini yn ei ddefnyddio i annog staff i gymryd rhan mewn digwyddiadau ac i’w cyfeirio at sefydliadau fydd yn gallu eu helpu os oes angen rhagor o arweiniad a chyngor arnyn nhw am eu hiechyd a’u lles.


“Ac mae ein harweinwyr dibynadwy wedi bod yn hyfforddi’n galed i fod yn ‘This Girl Can’ mewn Iechyd Meddwl, ac yn llysgenhadon cynhwysol mewn partneriaeth ag AoC (Cymdeithas Chwaraeon y Colegau), yn ogystal â chyflwyno gwersi ffitrwydd i’n myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) a hyfforddi athletau i blant.


“Rydyn ni’n yn gwneud popeth o fewn ein gallu i fod yno ar gyfer ein myfyrwyr, ein staff a’r gymuned, ac mi rydyn ni eisiau diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan ac sydd wedi ein helpu ni.”


Dangosodd arolwg newydd gan YouGov fod dros hanner poblogaeth Gogledd Cymru wedi profi dirywiad yn eu hiechyd meddwl ers i Coronafeirws ddechrau ymledu drwy’r D.U. y gwanwyn diwethaf.
Dywedodd y rhai a gafodd eu holi ac a oedd wedi llwyddo i aros yn bositif, fod dull rhagweithiol wedi gwneud gwahaniaeth, gan gynnwys ymarfer corff (35%), cadw at drefn arferol (32%), diet iach (12%) ac ymwybyddiaeth ofalgar, yn enwedig ioga a myfyrdod (8%).


Mae Alun Thomas, Prif Weithredwr Cymru yr elusen iechyd meddwl Hafal, yn cynghori y bydd hunanofal a pharau i siarad a chyfathrebu â ffrindiau a theulu yn hanfodol yn ystod yr wythnosau i ddod.


Dywedodd, “Ein cyngor ni ydy daliwch ati i gysylltu cymaint ag y gallwch chi ag eraill, o fewn y canllawiau, gofalwch am eich iechyd corfforol, ac estyn allan a helpu pobl eraill rydych chi’n credu y gallan nhw fod mewn angen.”

Dywedodd Ben Williams, sy’n hyfforddwr personol o Wrecsam hefyd: “Pan fydd pawb gartref yn ystod y cyfnod clo, mae’n gallu bod yn anodd parhau i fod mewn hwyliau da. Trwy neilltuo ychydig bach o amser i chi’ch hun i wneud ymarfer corff, gallwch gael effaith enfawr ar weddill eich diwrnod – neu wythnos – gan wybod eich bod yn gofalu am eich iechyd ac yn cadw’n heini.”

 

Mae cyngor a chymorth sut i ofalu am eich lles meddyliol ar gael yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/


I gael rhagor o wybodaeth am Cambria Heini, ewch i www.cambria.ac.uk/category/active-cambria


neu dilynwch @colegcambria ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

yn ôl