Mae COLEG CAMBRIA wedi cryfhau ei safle ymysg y colegau gorau yn y Deyrnas Unedig gyda chyfradd lwyddo Safon Uwch anhygoel o 99%.

Mae’r sefydliad yn dathlu ei ganlyniadau gorau erioed, ar ôl cyflawni cyfradd lwyddo o 82% ar gyfer graddau A* i C ar ei safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy a Wrecsam.

Y cyrsiau a gafodd y canlyniadau gorau oedd Bioleg, Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg, ac fe gyflawnwyd cyfradd lwyddo berffaith o 100% mewn 29 o bynciau.

Mae myfyrwyr UG wedi gwella’r safon hefyd, gyda 95% o fyfyrwyr gyda’i gilydd yn llwyddo mewn cyrsiau fel Mathemateg Bellach, sef y rhaglen fwyaf nodedig.

Diolchodd David Jones, Prif Weithredwr y coleg, i’r myfyrwyr a’r staff am eu gwaith caled sy’n golygu bod y coleg wedi torri pob record.

“Ar ôl canlyniadau y llynedd, roedd yn anhygoel gweld ein bod wedi parhau i wella a chyflawni’r canlyniadau gorau yn hanes y coleg,” dywedodd Mr Jones.

“Nid yw’n fy synnu oherwydd fy mod i’n gwybod bod gwaith caled y myfyrwyr; arbenigedd a chymorth ein staff, a’n buddsoddiad helaeth mewn cyfleusterau o’r radd flaenaf, i gyd wedi cyfrannu at gyrraedd y garreg filltir hon, ond yn y pendraw eu gallu, eu cymhelliant a’u hagwedd penderfynol sy’n gyfrifol am hyn.

“Hoffwn ddiolch iddyn nhw am y ffordd maen nhw wedi cynrychioli Coleg Cambria, a  llongyfarch pawb sydd wedi cael eu canlyniadau heddiw. Hoffwn ddymuno’r gorau iddyn nhw at y dyfodol a byddwn ni yma i chi bob amser os ydych chi ein hangen.”

Mae’r garfan gyntaf o fyfyrwyr o Ganolfan Chweched Glannau Dyfrdwy £14m hefyd wedi cael eu canlyniadau heddiw (Dydd Iau), gan sicrhau cyfradd lwyddo o 98% drwyddi draw, gyda 20 o’r 22 pwnc a addysgir ar y safle wedi cael cyfradd lwyddo o 100%.

Dywedodd Sue Price, Pennaeth y coleg, bod y canlyniadau trawiadol – a’r gyfradd lwyddo o 99% ar gyfer Iâl yn Wrecsam – yn atgyfnerthu enw da Cambria am addysg o’r safon orau.

“Rydyn ni wrth ein boddau bod mwy o fyfyrwyr nag erioed wedi cyflawni’r graddau perffaith, mae’n glod i’w gwaith caled, a gwaith caled ein darlithwyr a’n staff,” dywedodd Mrs Price.

“Mae’r coleg yn ehangu o hyd, boed hynny o ran statws academaidd, cyfleusterau arloesol o’r radd flaenaf neu ein cyrsiau prentisiaethau a dysgu yn y gwaith.

“Mae’r canlyniadau yn profi unwaith eto mai ein myfyrwyr a’u dyfodol yw prif flaenoriaeth pawb yng Ngholeg Cambria, ac rydyn ni’n canolbwyntio ar eu cynorthwyo i osod sylfeini cadarn ar gyfer gyrfa o’u dewis.”

I gael rhagor o wybodaeth am ganlyniadau Safon Uwch Coleg Cambria, ewch i www.cambria.ac.uk

yn ôl