Cwblhaodd Dominic Edwards y daith 13 awr i ddechrau astudio Tystysgrif Dechnegol Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth yng Ngholeg Llysfasi.

Wedi ei fagu yn Tanzania a Malawi, treuliodd Dominic y blynyddoedd ar ôl hynny yn gweithio ar ffermydd ei ffrindiau a’u teuluoedd yn Harare, prifddinas Zimbabwe.

Mae’r dyn 18 oed yn edrych ymlaen at ddilyn gyrfa yn y sector Amaethyddiaeth, naill ai ym Mhrydain neu yn ôl gartref yn Affrica.

Mae wrth ei fodd gyda’i fywyd yn Rhuthun, a chyda chymorth gan dîm rhyngwladol Cambria, cafodd ei groesawu cyn iddo hyd yn oed gyrraedd Prydain.

Helpodd y tîm ef drwy’r broses gyfan, o’r diddordeb dechreuol, i wneud cais a chadarnhau ei le, ac yna i gofrestru ar y cwrs a llwyddo i gael fisa.

Gyda’i nain Virginia yn byw yn Ninbych gerllaw, mae Dominic yn dechrau dwy flynedd o astudio yn y coleg a enillodd wobrau, sydd â safleoedd yng Nglannau Dyfrdwy, Llaneurgain a Wrecsam hefyd.

“Roedd gadael fy nheulu a’m ffrindiau yn Harare yn rhwyg enfawr, ac rwy’n hiraethu amdanyn nhw weithiau,” meddai.

“Roedd yn syndod mawr iddyn nhw i gyd fy mod i’n symud hanner ffordd ar draws y byd i fod yma, ond dwi ddim yn difaru, dwi am gael yr addysg orau bosibl.

“Mae hon yn ardal hardd hardd ac roeddwn i wedi bod yma ychydig o weithiau i weld fy nain, felly roeddwn i’n gwybod ychydig am Ogledd Cymru eisoes.”

Dywedodd Dominic hefyd: “Pan ddechreuais feddwl beth i’w wneud ôl ennill fy IGCSE (Tystysgrif Gyffredinol Ryngwladol Addysg Uwchradd) y llynedd, ac o ystyried fy nghariad at ffermio ac amaethyddiaeth, mi wnes i feddwl pa well lle i astudio na Phrydain?

“Meddyliais i am Goleg Cambria ar unwaith ac roedd yn benderfyniad da; Dwi wrth fy modd gyda’r modiwlau a’r cyfle i fynd allan a gwneud popeth, o weithio gydag anifeiliaid a pheiriannau i’r adran laeth, cynnal a chadw, iechyd a dyletswyddau cyffredinol.”

Canmolodd Dominic y coleg am ei ofal bugeiliol a’i gymorth academaidd; mae ganddo ddyslecsia, a all fod yn rhwystr i gynnydd, ond cafodd ei helpu unwaith eto gan dîm sgiliau astudio Cambria.

Mae cael perthynas mor agos wedi lliniaru’r broses o symud i’r coleg ac mae’n edrych ymlaen at y ddwy flynedd nesaf yn Sir Ddinbych.

“Roedd fy nhaid yn dod o Loegr ac mae fy nain yn dod o Zimbabwe,” dywedodd Dominic, sy’n gefnogwr brwd Manchester City ac sy’n rhestru polo dŵr a rygbi ymhlith ei ddiddordebau.

“Mi fydden nhw’n ymweld â Chymru yn aml ac roedden nhw wrth eu bodd yma. Symudodd fy nain i fyw yn Ninbych tua 10 mlynedd yn ôl, er bod y ddwy wlad yn wahanol iawn i’w gilydd, yn wleidyddol ac o ran addysg.

“Mae’r diwydiant ffermio ym Mhrydain yn hollol wahanol i ffermio gartref hefyd, felly rwy’n teimlo fy mod yn y lle gorau posibl i ddysgu rhagor am amaethyddiaeth a pharatoi fy hun ar gyfer gyrfa.

“Roeddwn i eisiau dysgu gyda’r gorau ac rydw i’n gwneud hynny yma yng Ngholeg Llysfasi.”

Dywedodd Natalie Roberts, y Cydlynydd Rhyngwladol, bod enw da Coleg Cambria dramor yn cynyddu a chafodd hynny ei atgyfnerthu drwy gyflwyno nifer o gyrsiau newydd ar gyfer 2018/19 mewn peirianneg, amaethyddiaeth, cyfryngau creadigol ac arlwyo, ynghyd â’u cysylltiadau â diwydiant a chyfleoedd ar gyfer symud ymlaen.

Mae hi wrth ei bodd bod Dominic wedi ymgartrefu yn Cambria a dywedodd y bydd yr adran yn ei helpu bob cam o’i daith.

“Roedden ni mewn cysylltiad â Dominic a’i rieni drwy gydol y broses, gan sôn am ba gwrs fyddai’n iawn iddo, sut i wneud cais am fisa a’r trefniadau teithio,” dywedodd Natalie.

“Mae ganddo diwtor personol a bydd yn derbyn pob help ac arweiniad sydd ei angen arno fo – rydyn ni’n dymuno pob llwyddiant iddo fo gyda’i gwrs ac rydyn ni mor falch ei fod o’n mwynhau byw a dysgu yng Ngholeg Llysfasi.”

I gael rhagor o wybodaeth am Goleg Llysfasi a chymorth i fyfyrwyr rhyngwladol, ewch i’n gwefan: www.cambria.ac.uk

yn ôl
phone-icon

Ffoniwch

0300 30 30 007
Mae'r llinellau ar agor 8.30am-4pm
o ddydd Llun i ddydd Gwener