Mae myfyrwyr o Goleg Cambria yn dathlu ar ôl ennill gwobrau dysgwyr y flwyddyn Dysgu yn y Gwaith Lantra 2017.

Eleni, mae Michael Jones a Nathan Dunn yn rownd derfynol Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn yn y categori Rheoli Tir a Chynhyrchu.  Enwebwyd Lyndsey Jones ac Emily McFarlane ar gyfer y categori Dysgwr ifanc y Flwyddyn y Diwydiannau Iechyd Anifeiliaid a Lles, Garddwriaeth, Tirlunio ac Amgylcheddol a daethant i’r rownd derfynol ynghyd ag Emma Candlish yn y categori Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn.

Roedd Gwobrau Dysgwr y Flwyddyn yn y Gwaith Diwydiannau’r Tir, a gynhaliwyd yn ystod Ffair Aeaf eleni yn Llanelwedd, yn cydnabod ac yn dathlu llwyddiant dysgwyr yn niwydiannau tir ac amgylcheddol Cymru.  Cyflwynwyd y gwobrau gan Lesley Griffiths AC Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

Yn enillydd ei gategori, cwblhaodd Nathan Dunn, cyn-fyfyriwr Coleg Cambria, ei Ddiploma Estynedig Lefel 3 City&Guilds mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth.  Yn dilyn ei leoliad gwaith yn gweithio i feddyg coed lleol, mae wedi dechrau derbyn gwaith trin coed ei hunan.

Dyfarnwyd yr ail wobr i Michael Jones o Goleg Cambria yn y categori.  Ar ôl blynyddoedd lawer mewn cyflogaeth dychwelodd i addysg y llynedd fel myfyriwr hŷn gan gofrestru ar gwrs Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Diwydiannau’r Tir.

Dywedodd Michael: “Mi fydd y wobr hon yn rhoi hyder ychwanegol i ddarpar gyflogwyr a chwsmeriaid yn fy ymroddiad a’m gallu – byddai’n helpu i ddangos y balchder sydd gen i yn fy ngwaith.”

Enwebodd tiwtoriaid coleg y cyn-fyfyriwr Blodeuwriaeth, Emma Candlish, a enillodd y wobr Dysgwr Gydol Oes y Flwyddyn yn y Diwydiannau Amgylcheddol Iechyd a Lles Anifeiliaid, Garddwriaeth, Tirlunio, i gydnabod y nifer o heriau personol y bu’n rhaid iddi eu goresgyn i gwblhau ei hastudiaethau Blodeuwriaeth yn llwyddiannus yn gynharach eleni.

Dychwelodd Emma i’r coleg fel myfyriwr hŷn a mam ifanc ym mis Medi 2015 i ddilyn gyrfa newydd mewn blodeuwriaeth.  Wrth fynychu’r cwrs blwyddyn amser llawn, bu’n rhaid i Emma wynebu’r her o ofalu am eu rhieni, rheoli ei hymrwymiadau teuluol hi ei hun, a chwblhau profiad gwaith mewn busnes blodau lleol.

Dyfarnwyd yr ail wobr i Emily McFarlane ac mae hi’n astudio Diploma Lefel 3 mewn cwrs Rheolaeth Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria Llysfasi ar hyn o bryd.  Mae hi wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau cymunedol fel rhan o’i hastudiaethau coleg gan gynnwys cynllunio, a chreu gardd synhwyraidd ar gyfer canolfan iechyd meddwl.

Dyfarnwyd y Wobr Clod Uchel i Lyndsey Jones, sydd ar hyn o bryd yn ei hail flwyddyn y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheolaeth Anifeiliaid.  Roedd Lyndsey yn aelod o’r tîm a gymerodd ran yn y gystadleuaeth gofal anifeiliaid ryng-golegol a sefydlwyd gan Goleg Cambria y llynedd, ac a ddarparodd y cŵn ar gyfer rhan ystwythder cŵn y gystadleuaeth.

Mae Lyndsey ar leoliad profiad gwaith mewn uned hydrotherapi cŵn practis milfeddygol, a bydd yn parhau i wirfoddoli yno drwy gydol y flwyddyn.

Noddwyd y gwobrau eleni gan nifer o gyrff allweddol y diwydiant, gan gynnwys Undeb Amaethwyr Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru, Cyswllt Ffermio ac NFU Cymru.

yn ôl