• AETH criw o fyfyrwyr o dan y chwyddwydr ar gyfer cyfres o rith gyfweliadau gyda phobl amlwg o feysydd iechyd ac addysg.

Cafodd dysgwyr Meddygaeth, Deintyddiaeth a Gwyddor Filfeddygol eu holi fel rhan o gyfres o gyfweliadau bychan (MMI) i’w paratoi ar gyfer prifysgol a’u darpar yrfaoedd.

Dan arweiniad Nora Richardson, Arweinydd y Cwricwlwm yn Chweched Dosbarth Iâl, cafodd y sesiynau dderbyniad da gan y garfan o 13 dysgwr o safleoedd y coleg yn Wrecsam a Glannau Dyfrdwy.

“Fe wnaeth y myfyrwyr a’r cyfwelwyr ymateb i’r her o addasu i’n ffordd newydd o weithio ac roedden ni’n falch dros ben o gael cefnogaeth ardderchog gan gydweithwyr TG i wireddu hyn,” meddai Nora.

“Rwy’n arbennig o falch fod y myfyrwyr wedi cofleidio negeseuon y cyfnod clo, i fod yn anhunanol ac yn flaengar yn eu cymunedau.

“Fe wnaethon nhw hefyd gymryd rhan neu gychwyn prosiectau i ddangos y rhinweddau a’r gwerthoedd y mae’r proffesiynau hyn yn chwilio amdanyn nhw.

“Roedd rhain yn cynnwys cefnogi pobl oedrannus gyda thechnoleg, gwirfoddoli mewn hybiau amddiffynwyr wyneb yn Hospis Tŷ’r Eos, a chynnal rhith gyfarfodydd ar gyfer sefydliadau’r Brownis a’r Geidiau Enfys yn eu hardaloedd lleol.”

 

Ymhlith y rhai wnaeth gymryd rhan oedd Eleanor Holdsworth, 17, o Gresffordd, a gredai bod y profiad yn un gwerth chweil.

Meddai Eleanor, sydd ar hyn o bryd yn astudio Bioleg, Mathemateg a Chemeg Safon Uwch yn Chweched Iâl: “Fe gawson ni ein cyfweld gan feddygon, pobl o’r sector iechyd a chynfyfyrwyr, felly roedd yn ddiddorol ac yn dreiddgar.

“Fe roddodd flas i ni o’r math o gwestiynau a allai gael eu gofyn i ni yn y dyfodol, yn y brifysgol ac wrth wneud cais am swyddi.”

Mae ei chyd-ddisgybl Tom Sturt, o Fynydd Isa, hefyd yn astudio Bioleg, Mathemateg a Chemeg Safon Uwch yng Nghanolfan Chweched Dosbarth Glannau Dyfrdwy.

Meddai: “Roedd y ffug gyfweliadau yn werthfawr iawn ac roedd yr adborth a gawson ni yn adeiladol ac yn berthnasol, felly yn y blynyddoedd i ddod bydd gennyn ni syniad o beth i’w ddisgwyl.”

Gan fyfyrio ar effaith pandemig y Coronafeirws ar eu bywydau academaidd eleni, ychwanegodd y myfyriwr 18 oed: “Mae wedi bod yn heriol ond yn bositif hefyd, wedi meddwl; mae fy nealltwriaeth o ddysgu ar-lein yn sicr wedi gwella ac rwy’n cymryd mwy o gyfrifoldeb dros reoli fy astudiaethau ar ôl gwneud gymaint o adref am y rhan fwyaf o 2020 – bydd hynny hefyd yn fy helpu yn y brifysgol y flwyddyn nesaf.”

Am fwy o wybodaeth am yr ystod eang o gyrsiau a chymwysterau sydd ar gael yng Ngholeg Cambria, ewch i wefan www.cambria.ac.uk , ffoniwch 0300 30 30 neu anfonwch e-bost at enquiries@cambria.ac.uk.

 

yn ôl